Matice kol
Náhradní pojistné matice a náhradní klíč na pojistné matice můžete dostat při předložení certifikátu s referenčním číslem.
Vozidla s rezervním kolem
Pokud má rezervní kolo stejnou velikost a je stejného typu jako kolo vozidla, můžete po namontování rezervního kola pokračovat v jízdě běžným způsobem.
Pokud rezervní kolo nemá stejnou velikost a není stejného typu jako používané kolo vozidla, je na něm připevněn štítek s maximální povolenou rychlostí vozidla.
Před výměnou kola si projděte následující informace.
  POZOR:  Jeďte s rezervním kolem jen na nejkratší možnou vzdálenost.
  POZOR:  Na vozidlo nemontujte víc než jedno rezervní kolo současně.
  POZOR:  Neprovádějte žádné opravy pneumatiky rezervního kola.
  POZOR:  Pokud si nejste jistí typem použitého rezervního kola, nepřekračujte při jízdě rychlost 80 km/h.

Poznámka:   Při namontování rezervního kola se může vozidlo chovat nezvykle.
Poznámka:   Je-li na vozidle namontováno rezervní kolo, nemyjte vozidlo v automatické mycí lince.
Poznámka:   Při použití rezervního kola může být snížena světlá výška vozidla. Při parkování v blízkosti obrubníku dbejte zvýšené opatrnosti.
Nůžkový zvedák
  POZOR:  Při zvedání vozidla na nůžkovém zvedáku použijte pryžový blok, aby nedošlo k poškození palivové nádrže nebo vozidla.

Zvedák na vozidlo
  POZOR:  Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.
  POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.
  POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi zvedacím místem a rovnou zemí ve svislé poloze.
  POZOR:  Pokud je vozidlo podepřeno pouze zvedákem, nikdy pod ním nepracujte. Vozidlo by mohlo ze zvedáku spadnout a způsobit vážné ohrožení zdraví.

Zvedák a související nástroje
Zvedák na vozidlo, klíč na matice kola, hák, výstražný trojúhelník a klíč na zajišťovací matice kol se nachází v sadě nářadí pod krytem podlahy v zavazadlovém prostoru.
Pokud vozidlo není vybaveno náhradní pneumatikou, pod krytem podlahy zavazadlového prostoru najdete soupravu na opravu pneumatiky. Viz  Temporary Mobility Kit . 
Zvedací a podpěrné body
  POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body.

Missing Image
AUmístění zvedacích bodů označují malé značky ve tvaru šipky na prazích.
Missing Image
Vyjmutí rezervního kola
Vyjmutí a montáž rezervního kola:
Missing ImageMissing Image
 1. Uvolněte vnější kryt spolu s vnitřním krytem a pojistným držákem dole.
Missing Image
 1. Vytáhněte vnější kryt.
Missing Image
 1. Vyšroubujte matice kol a pojistné matice.
 1. Vyjměte náhradní kolo.
 1. Instalaci proveďte obráceným postupem.
Poznámka:   Ujistěte se, že se při montáži krytu rezervního kola ozve zřetelné cvaknutí.
Demontáž kola vozidla
  POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně na pevném podkladu a že jsou kola natočena do polohy pro přímou jízdu.
  POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Má-li vaše vozidlo mechanickou převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte volicí páku do polohy pro parkování (P).
  POZOR:  Zajistěte, aby se všichni cestující nacházeli mimo vozidlo.
  POZOR:  Před výměnou kola založte úhlopříčně protilehlé kolo vhodnými špalky nebo zakládacími klíny.
  POZOR:  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách směřují ve směru otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud musíte namontovat rezervní kolo tak, že šipka na rezervním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku co nejdříve přezout.
  POZOR:  Pokud je vozidlo podepřeno pouze zvedákem, nikdy pod ním nepracujte. Vozidlo by mohlo ze zvedáku spadnout a způsobit vážné ohrožení zdraví.

Poznámka:   Nepokládejte kola z lehké slitiny čelní stranou na zem, došlo by k poškození laku.
 1. Povolte matice kol a pojistné matice.
 1. Zvedněte vozidlo tak, aby se pneumatika nedotýkala země.
 1. Vyšroubujte matice kol a sejměte kolo.
Montáž kola
  POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Při použití jiných velikostí se může poškodit vozidlo.   Viz   Technická data
  POZOR:  Nemontujte kola pro nouzový dojezd na prázdné pneumatice na vozidlo, kde nebyla namontována od výrobce. Pro více informací ohledně kompatibility se obraťte na svého prodejce.
  POZOR:  Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.
  POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádný mazací tuk nebo olej. Jinak by se matice kol mohly při jízdě uvolnit.
  POZOR:  Zajistěte, aby byly styčné plochy kola a náboje čisté.

Poznámka:   Ujistěte se, že kužely matic kola jsou na straně u kola.
 1. Namontujte kolo.
Missing Image
 1. Našroubujte všechny pojistné matice a částečně je dotáhněte v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte pojistné matice v pořadí podle obrázku.   Viz   Technická data
  POZOR:  Zkontrolujte, že jsou matice kola správně dotažené a co nejdříve ověřte tlak v pneumatice.