Automatická převodovka PowerShift
  POZOR:  Vždy plně zatáhněte parkovací brzdu a volicí páku přesuňte do polohy parkování P (Park). Když chcete odejít od vozidla, vypněte zapalování a vytáhněte klíč.
  POZOR:  Brzdový a plynový pedál nesešlapujte současně. Sešlápnutí obou pedálů současně na dobu delší než tři sekundy bude mít za následek omezení otáček motoru. Za takových okolností bude možná obtížné udržet rychlost, což může vést k vážnému zranění.

Poznámka:   Některé zvuky a vlastnosti řazení převodovky PowerShift ve vašem vozidle jsou jedinečné. Tyto stavy jsou normální a neovlivňují životnost převodovky.
Poznámka:   Neudržujte vozidlo na stejném místě ve svahu pomocí sešlápnutého plynového pedálu. Můžete tím přehřát převodovku.
Některé zvuky a vlastnosti řazení převodovky PowerShift ve vašem vozidle jsou jedinečné a setkáte se s nimi během činnosti převodovky. Tyto stavy jsou normální a neovlivňují životnost převodovky. Můžete zaznamenat následující vlastnosti této technologie:
 • Ačkoli dochází k automatickému řazení rychlostních stupňů, pocit při řazení a zvuk vydávaný převodovkou PowerShift je podobný jako u manuální převodovky, což je normální stav.
 • Převodovka Powershift neustále provádí elektronické úpravy s cílem optimalizovat kvalitu řazení. Během počátečního období záběhu můžete cítit slabé vibrace při zrychlení vozidla z nízkých rychlostí.
Polohy volicí páky
Missing Image
PParkování
RZpátečka
NNeutrál
DJízda
SSportovní režim a manuální řazení
+Ruční řazení nahoru
-Ruční řazení dolů
  POZOR:  Před přesunutím volicí páky sešlápněte brzdový pedál a podržte jej, dokud nebudete připraveni k jízdě.

Stiskněte tlačítko na volicí páce převodovky a přesuňte volicí páku do všech poloh.
Poloha volicí páky převodovky se zobrazí na informačním displeji.
Poloha parkování (P)
  POZOR:  Při přesouvání volicí páky převodovky do polohy pro parkování musí vozidlo stát.
  POZOR:  Než od vozidla odejdete, zatáhněte parkovací brzdu a přesuňte volicí páku převodovky do polohy pro parkování. Ujistěte se, že je volicí páka převodovky v zajištěné poloze.

Poznámka:   Pokud otevřete dveře řidiče a volicí páka převodovky nebude přesunuta do polohy pro parkování, zazní varovný tón.
V této poloze není výkon přenášen na hnaná kola a převodovka je zablokována. S volicí pákou převodovky v této poloze lze nastartovat motor.
Zpátečka (R)
  POZOR:  Při přesouvání volicí páky převodovky do polohy pro jízdu vzad musí vozidlo stát a motor musí běžet na volnoběh.
  POZOR:  Při vyřazení volicí páky převodovky z polohy pro jízdu vzad musí vozidlo stát.

Aby se vozidlo rozjelo dozadu, přesuňte volicí páku převodovky do polohy pro jízdu vzad.
Neutrál (N)
V této poloze není výkon přenášen na hnaná kola, ale převodovka není zablokována. S volicí pákou převodovky v této poloze lze nastartovat motor.
Jízda (D)
Poznámka:   Přeřazení proběhne pouze v případě, že jsou rychlost a otáčky motoru přiměřené.
Poznámka:   Pomocí tlačítek + a - můžete dočasně potlačit aktuálně vybraný rychlostní stupeň.
Jízdu vpřed volte pro automatické řazení rychlostních stupňů pro jízdu vpřed.
Převodovka volí vhodný rychlostní stupeň podle okolní teploty, stoupání vozovky, zatížení vozidla a požadavků řidiče.
Sportovní režim a manuální řazení
Režim Sport
Poznámka:   Ve sportovním režimu pracuje převodovka běžným způsobem, rychlostní stupně jsou však řazeny rychleji a při vyšších otáčkách motoru.
Poznámka:   Ve sportovním režimu se na informačním displeji zobrazí písmeno S.
Sportovní režim aktivujete přesunutím volicí páky převodovky do polohy S. Sportovní režim zůstane aktivní, dokud ručně pomocí tlačítek + a - nepřepnete volicí páku převodovky do polohy D.
Manuální řazení
  POZOR:  Nedržte tlačítka trvale v poloze nebo +.
  POZOR:  Převodovka automaticky přeřadí dolů, pokud jsou otáčky motoru příliš nízké.

Stisknutím tlačítka - přeřadíte dolů a stisknutím tlačítka + přeřadíte nahoru.
Rychlostní stupně mohou být přeskakovány opakovaným stisknutím tlačítek v krátkých časových intervalech.
Manuální režim také nabízí funkci kickdown. Viz Kickdown.
Rady pro řízení s automatickou převodovkou
  POZOR:  Neponechávejte motor volně běžet po delší dobu, je-li za jízdy sešlápnut pedál brzdy.

Rozjíždění
 1. Uvolněte parkovací brzdu.
 1. Uvolněte pedál brzdy a stlačte pedál plynu.
Zastavování
 1. Uvolněte pedál plynu a stlačte pedál brzdy.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
 1. Volicí páku převodovky přesuňte do polohy N nebo P.
Kickdown
Pokud plně sešlápnete plynový pedál a volicí páka převodovky je v poloze pro jízdu vpřed, dojde k zařazení nejnižšího převodu pro optimální výkon. Pokud již není kickdown dále potřeba, uvolněte pedál plynu.
Pokud vozidlo uvázne v blátě nebo sněhu
Poznámka:   Pokud motor není zahřátý na běžnou provozní teplotu, s vozidlem nehoupejte, mohlo by dojít k poškození převodovky.
Poznámka:   Nehoupejte vozidlem déle než 1 minutu, jinak by mohlo dojít k poškození převodovky, pneumatik nebo přehřátí motoru.
Pokud vozidlo uvízne v blátě nebo sněhu, můžete je vyprostit popojížděním vpřed a zad s pravidelným zastavením mezi zařazením jednotlivých rychlostních stupňů. Zařaďte rychlostní stupeň a zlehka sešlápněte plynový pedál.
Uvolňovací páka nouzové parkovací polohy
  POZOR:  Než se s vozidlem rozjedete, ověřte, že jsou brzdová světla funkční.
  POZOR:  Pokud je parkovací brzda zcela uvolněná, ale varovná kontrolka brzdového systému stále svítí, nemusí brzdy fungovat správně. Obraťte se na autorizovaného prodejce.

Páka slouží k přesunutí volicí páky převodovky z parkovací polohy v případě elektrického selhání nebo vybití autobaterie vozidla.
Missing Image
 1. Než provedete tento postup, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte zapalování.
 1. Vyšroubujte pojistný šroub.
 1. Demontujte boční panel středové konzoly.
Missing Image
Poznámka:   Páka je růžová.
 1. Sešlápněte brzdový pedál. Otočte páku pomocí vhodného nástroje dopředu a současně přeřaďte volicí páku převodovky z polohy pro parkování do polohy neutrálu.
Poznámka:   Pokud použijete tento postup, co nejdříve nechte vozidlo prohlédnout u autorizovaného prodejce.