Stisknutím příslušného tlačítka na okraji jednotky se dostanete k dané funkci systému. Tím přejdete do zvoleného režimu.
Pokyny k ovládání audio jednotky a dostupných funkcí navigace naleznete v příslušném postupu práce s audio jednotkou.   Viz   Audio systém
Poznámka:   Vnitřní teplota jednotky displeje je příliš vysoká, jednotka zobrazuje chybovou zprávu a nefunguje, dokud se neochladí.
Načítání mapových dat
Poznámka:   Uvedená maximální rychlost se nemusí vztahovat k vašemu vozidlu. Nesete trvalou zodpovědnost za zachování kontroly nad vozidlem, dohled nad všemi systémy a dodržování maximální povolené rychlosti. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
Poznámka:   Přední sklo displeje z tekutých krystalů se může při nárazu tvrdým předmětem rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se tekuté krystalické látky. V případě kontaktu s pokožkou omyjte zasažená místa okamžitě mýdlem a vodou.
Poznámka:   Během aktualizace softwaru nezapínejte zapalování ani nezkoušejte nastartovat motor.
Poznámka:   Nečistěte přístroj pomocí rozpouštědel nebo čisticích prostředků ve spreji. Používejte pouze vlhký hadřík.
Poznámka:   Aby navigační systém fungoval, musí být SD karta navigace zasunuta do slotu pro paměťovou kartu SD. Potřebujete-li náhradní kartu SD, kontaktujte autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Slot pro SD kartu je vybaven pružinou. Chcete-li kartu SD vytáhnout, stačí ji zatlačit dovnitř a uvolnit. Nepokoušejte se kartu vyjmout, aniž byste ji nejprve zatlačili dovnitř. Může dojít k poškození.
Missing Image
 1. Vložte do slotu kartu SD s navigací.
 1. Stiskněte tlačítko NAV. Upozornění na bezpečnost silničního provozu potvrdí. že import mapových dat byl úspěšný.
 1. Systém je nyní připraven k použití.
Aktualizace map a systému vám poskytne autorizovaný prodejce.
Poznámka:   Můžete používat pouze data licencovaná společností Ford.
Bezpečnost silničního provozu
  POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   Za bezpečný provoz vozidla odpovídá řidič, a proto musí vždy vyhodnotit, zdali je bezpečné držet se navrhované trasy. Navigační funkce jsou poskytovány pouze jako pomůcka. Rozhodnutí o jízdě je nutné učinit na základě místních jízdních podmínek a platných pravidel silničního provozu. Pokyny navigace se neřiďte v případě, že vám přikazují provést nebezpečný nebo zakázaný manévr, mohly by způsobit nebezpečnou situaci nebo vás zavést do oblasti, kterou považujete za nebezpečnou. Mapy používané systémem nemusí v důsledku proměny dopravní sítě, aktuální dopravní situace a odpovídajících jízdních podmínek být přesné a mohou obsahovat chyby.
Bezpečnostní informace
Pokud se potřebujete podívat podrobněji, sjeďte z vozovky v místě, kde to bude bezpečné, a vozidlo zaparkujte.
Nastavení trasy
Poznámka:   Po prvním zadání zůstane zvolená země nastavená jako výchozí, dokud ji ručně nezměníte.
Podržte tlačítko NAV a zvolte možnost:

Zpráva   Nápravná opatření  
Zadání cíle
Začněte v horní části, vyberte zemi a následně poštovní směrovací číslo nebo město a ulici společně s číslem domu nebo křižovatky. Pomocí tlačítek se šipkami zadejte údaje o cíli.  
Spustit navádění
Tuto možnost zvolte poté, co zadáte dostatečné údaje.  

Proběhne výpočet trasy a opět se zobrazí hlavní obrazovka navigace. Pokud se zobrazí výzva, zvolte nejprve požadovaný typ trasy. Informace na obrazovce a hlasové pokyny vás dovedou do cíle.
Poznámka:   V případě potřeby můžete pomocí tlačítek nahoru a dolů zobrazit obrazovky s dalšími znakovými sadami.
Poznámka:   Pokud potřebujete pouze navigaci do středu města, stačí zadat název města a spustit navigaci.
Poznámka:   Pokud potřebujete pouze navigaci do oblasti, například do čtvrti ve městě, stačí zadat název oblasti a spustit navigaci.
Struktura nabídek
Nabídku zobrazíte pomocí ovladače displeje informačního a zábavního systému.   Viz   Informační displeje
Popis některých položek nabídky naleznete v odpovídající tabulce.
Poznámka:   Některé možnosti se mohou mírně lišit nebo nemusejí být k dispozici, pokud jsou volitelné.

Zpráva  
Trasa
Aktivní nav. na cíl
Úseky trasy
Objížďka
Uvolnit úsek
Zadání cíle
Stát
Město/PSČ
Ulice
Čtvrť
Spustit navádění
Doprava
TA
TMC na trase
Všechna TMC
Objížďka
Úseky trasy
Uvolnit úsek
Domácí adresa
Spustit navádění
Změnit adresu
Poslední cíle
Oblíbené
Oblíbené (a-z)
Body zájmu
Body zájmu v blízkosti
Blízko cíle
Podél dálnice
Blízko adresy
Hledat jména
Plánování cesty
Nová cesta
Uložené cesty
Uložit polohu
 
Volby trasy
Úsek:
Eko
Rychlá
Krátká
Vždy se ptát
 
Řidič:
Klidná
Normální
Rychlá
Nastavení Eko
Přívěs:
Střešní box
Dyn. navádění
Dálnice
Tunel
 
Trajekt/autovlak
Mýto
Sezónní silnice
Dálniční známka
Zvláštní funkce
Informace GPS
Systém. info
Zadat polohu
Demo provoz

Volby trasy
Stiskněte tlačítko NAV a přejděte na volby trasy. Poté můžete nastavit následující volby trasy.

Zpráva   Popis a postup  
Úsek:
Vždy se ptát
Tato volba zaručuje, že vám bude vždy nabídnuta možnost výběru trasy cesty.  
Eko
Použije se trasa s podmínkami pro nejhospodárnější spotřebu paliva. Na spotřebu má vliv váš styl jízdy.  
Rychlá
Použije nejrychlejší trasu.  
Krátká
Použije nejkratší trasu.  
Řidič:
Klidná
Tato volba spočítá čas příjezdu v případě pomalejší jízdy do cíle.  
Normální
Tato volba spočítá čas příjezdu v případě normální jízdy do cíle.  
Rychlá
Tato volba spočítá čas příjezdu v případě rychlé jízdy do cíle.  
Nastavení Eko
Přívěs:
Pomocí této funkce můžete upravovat nastavení ekonomické trasy s ohledem na to, zda táhnete přívěs či nikoli, případně můžete zadat rozměry přívěsu.  
Střešní box
Pomocí této funkce můžete upravovat nastavení ekonomické trasy s ohledem na to, zda vezete střešní box či nikoli.  
 
Dyn. navádění
Když je zapnutá a jednotka přijímá platný signál kanálu dopravních hlášení (TMC), trasa je automaticky aktualizována tak, aby byla zohledněna dopravní situace v dané chvíli, nehody nebo zácpy. Tato funkce pomáhá vyhnout se zpožděním nebo zdržením na cestách.  
Dálnice
Pokud je tato možnost vypnuta, systém se na trase vyhne dálnicím a automaticky aktualizuje vzdálenost cíle a časový odhad jízdy.  
Tunel
Pokud je tato možnost vypnuta, systém se na trase vyhne tunelům a automaticky aktualizuje vzdálenost cíle a časový odhad jízdy.  
Trajekt/autovlak
Pokud je tato možnost vypnuta, systém se na trase vyhne trajektům a autovlakům a automaticky aktualizuje vzdálenost cíle a časový odhad jízdy.  
Mýto
Pokud je tato možnost vypnuta, systém se na trase vyhne silnicím s mýtným a automaticky aktualizuje vzdálenost cíle a časový odhad jízdy.  
Sezónní silnice
Pokud je tato možnost vypnuta, systém se na trase vyhne silnicím se sezónním provozem (např. horským průsmykům) a automaticky aktualizuje vzdálenost cíle a časový odhad jízdy.  
Dálniční známka
Pokud je tato možnost vypnuta, systém se na trase vyhne silnicím vyžadujícím dálniční známku a automaticky aktualizuje vzdálenost cíle a časový odhad jízdy.  

Informace
Stisknutím tlačítka informací zobrazíte údaje o aktuální poloze nebo cestě. Pokud při používání navigace stisknete toto tlačítko, zopakuje se poslední navigační pokyn.
Nastavení vašich navigačních priorit
Vyberte nastavení systému, která budou brána v úvahu při plánování vaší trasy.
Stiskněte tlačítko NAV a zvolte některou z následujících možností.

Zpráva   Popis a postup  
Zadání cíle
V systému můžete zadat údaje o cíli (např. zadání názvů měst, zadání názvů ulic nebo výběr místa na mapě).  
Doprava
Vyberte, jak má systém reagovat na dopravní problémy na trase (např. úseky s dopravní zácpou).  
Domácí adresa
Udává polohu na mapě, která je aktuálně uložena jako vaše domácí poloha. Je možné uložit pouze jednu domácí adresu.  
Poslední cíle
Můžete zobrazit historii minulých cílů zadaných do systému. Ze seznamu vyberte požadovaný cíl, který chcete zopakovat.  
Oblíbené
Zobrazí seznam uložených oblíbených míst.  
Body zájmu
Umožňuje vyhledávat a vybírat blízké body zájmu na trase nebo v cíli. Vyhledávat můžete podle jména nebo kategorie.  
Plánování cesty
Umožňuje nastavit a uložit novou cestu tak, že zadáte několik různých cílů a vyberete pořadí, ve kterém je chcete navštívit. Můžete také upravovat stávající trasu nebo vyvolat předcházející trasu. Systém automaticky vypočítá a zobrazí vámi zvolenou trasu.  
Uložit polohu
Umožňuje uložení a pojmenování aktuální polohy. Tato poloha se automaticky uloží do oblíbených položek.  
Volby trasy
Umožňuje nastavit dostupné volby trasy.  
Zvláštní funkce
Umožňuje výběr informací o GPS a o systému nebo předvedení funkcí systému.   Pokud vozidlo stojí, můžete vybrat demonstrační režim, ve kterém systém zobrazí simulaci cesty. Počáteční polohu vozidla můžete vybrat ručně.  

Stiskněte tlačítko MENU, vyberte možnost navigace a zvolte některou z následujících možností.

Zpráva   Popis a postup  
Volby trasy
Umožňuje nastavit volby trasy.  
Zobrazení mapy
Umožňuje přizpůsobit zobrazení mapy cesty (např. šipek na mapě, časů příjezdu a obsahu mapy).  
Funkce asistenta
Umožňuje nastavení zobrazovaných informací ke zvolené cestě (např. značky, jízdní pruhy a omezení rychlosti). Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci upozornění na nebezpečí.  
Osobní údaje
Umožňuje odstranit osobní údaje (např. domácí adresu).  
Všechna nastavení
Slouží k resetování nastavení navigace.  

Uložení domácí adresy
 1. Stiskněte tlačítko NAV.
 1. Vyberte možnost domácí adresy.
 1. Zadejte požadované údaje pomocí tlačítek se šipkami.
 1. Stiskněte tlačítko funkce pro potvrzení.
Poznámka:   Pokud se rozhodnete domácí adresu změnit, automaticky se zobrazí poslední cíl.
Přidání oblíbené položky
 1. Stiskněte tlačítko NAV.
 1. Přejděte na možnost pro zadání cíle.
 1. Zadejte požadované údaje pomocí tlačítek se šipkami.
 1. Stiskněte tlačítko funkce pro uložení.
Poznámka:   Pokud vyberete možnost uložení polohy, cíl se také uloží do oblíbených položek.
Výběr oblíbené položky
 1. Stiskněte tlačítko NAV.
 1. Vyberte možnost oblíbených.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na požadovaný cíl.
 1. Stisknutím tlačítka OK spusťte navigaci.
Nastavení hlasitosti navigace
Pomocí ovládacího prvku hlasitosti můžete při aktivní hlasové navigaci upravit hlasitost pokynů.
Poznámka:   Pokud při používání navigace stisknete tlačítko informací, zopakuje se poslední navigační pokyn.
Směšování zvuku navigace
Tato funkce umožňuje nastavovat směšovací poměr zvuku mezi audio jednotkou a navigací.
Tolerantní zadání cíle
Tato funkce vyhledá několik cílů, jejichž název se podobá zadanému cíli. Tato možnost se hodí, když si nejste jisti se správností pravopisu názvu cíle.

Zpráva   Nápravná opatření  
Toler.
Než začnete zadávat údaje o cíli, stiskněte nejprve tlačítko NAV a přejděte na možnost pro zadání cíle.  

Poté zadejte cíl. Stiskněte tlačítko OK. Systém vyhledá cíle s podobnými názvy. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadovaný cíl ze seznamu a stisknutím tlačítka OK potvrďte jeho volbu.
Zobrazení trasy
Zobrazení mapy
Stisknutím tlačítka MAP zobrazíte režim mapy. Toto zobrazení ukáže vaši aktuální polohu uprostřed displeje jako šipku v kroužku. Šipka ukazuje směr jízdy.
Nad linkou je zobrazena informace o názvu aktuální ulice nebo, pokud se blíží odbočka, následující ulice vaší trasy.
Způsob zobrazení mapy lze změnit změnou nastaveného měřítka a orientace. Stiskněte tlačítko funkce číslo jedna. Na displeji se zobrazuje aktuální měřítko mapy.
Měřítko mapy lze nastavit v rozmezí 0,05 míle až 500 mil nebo 50 metrů až 500 kilometrů. Možnost automatického nastavení je dostupná nahoře. Funkce automatického nastavení neustále mění měřítko mapy podle rychlosti vozidla a typu aktuální silnice.
Pomocí tlačítek se šipkami změníte zobrazení na 2D, zobrazení s pokyny, 3D nebo jasné zobrazení.
Transfokace
Tato funkce automaticky zvětší měřítko zobrazení mapy ve chvíli, kdy je třeba odbočit nebo provést složitější jízdní úkon. Pokud je zapnutý automatický režim, krátce na to se měřítko zobrazení vrátí na předchozí úroveň.
Ruční: Stiskněte tlačítko funkce číslo jedna a upravte nastavení pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava. Stisknutím tlačítka OK potvrďte provedené nastavení.
Automatický: Stiskněte tlačítko funkce číslo jedna a vyberte možnost automatického nastavení pomocí tlačítek se šipkou doleva nebo doprava. Stisknutím tlačítka OK potvrďte provedené nastavení.
Přesun
Stiskněte v režimu mapy tlačítko funkce číslo dvě. Nyní můžete pomocí tlačítek se šipkami na audio jednotce posouvat zobrazení mapy.
Opětovným stisknutím tlačítka funkce číslo dvě obnovíte původní zobrazení.
Displej navigace
Po potvrzení navigační trasy se výchozí obrazovkou stane hlavní navigační obrazovka.
Po zahájení aktivní trasy se uskutečňuje navádění pomocí informací na obrazovce a hlasových pokynů. Bez ohledu na to, který zdroj zvuku je v jednotce zapnutý, zůstává na obrazovce grafický výřez se základními informacemi o odbočkách a vzdálenosti. Není proto třeba, aby na jednotce zůstala během navigace trasou zobrazena hlavní navigační obrazovka. Stisknutím tlačítka MAP se můžete kdykoli vrátit na hlavní obrazovku navigace. V případě potřeby lze na hlavní obrazovce navigace zobrazit podrobnější informace o trase.
Varování při nebezpečí
Tento systém podporuje funkci výstražného upozornění pomocí vizuálních a zvukových prvků na nebezpečná místa v dopravě.

Zpráva   Součást  
Funkce asistenta
Prostřednictvím nabídky na informačním a zábavním displeji můžete tento systém vypnout. Viz tato možnost v nabídce navigace.  

Poznámka:   Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
Aktualizace navigačních map
Můžete si zakoupit roční aktualizace map. Obraťte se na autorizovaného prodejce.
Schválení typu
Missing Image  Missing Image  Logo SD je ochranná známka.
Navigační software je založen na části prací skupiny FreeType Team © 2006.
Navigační software je založen na části prací skupiny nezávislé skupiny JPEG Group.