POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   Nad jednotkou se nachází vestavěný multifunkční displej. Zobrazují se na něm důležité informace týkající se ovládání systému. Dále se zde po obvodu obrazovky displeje nacházejí různé ikony, které se rozsvítí, když je daná funkce aktivní (např. CD, Radio nebo Aux.)
Missing Image
AVysunutí: Stiskem tohoto tlačítka vysunete CD.
BŠipky: Stiskem těchto tlačítek se můžete pohybovat v nabídce na obrazovce.
COtvor pro vkládání CD: Místo pro vkládání CD.
DOK: Stiskem tohoto tlačítka potvrdíte výběr na obrazovce.
EINFO: Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte volbu rádia, přehrávače disků CD, rozhraní USB, přehrávače iPod nebo navigace. Pokud jste vybrali navigaci, stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte údaje o vaší aktuální poloze a trase.
FMAP: Stisknutím tohoto tlačítka otevřete obrazovku s mapou.   Viz   Navigace
GMENU: Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete různé funkce audio systému.
HNumerická klávesnice: Stiskem tohoto tlačítka vyvoláte uloženou stanici. Pokud si chcete uložit oblíbenou stanici, stiskněte tlačítko a podržte je do té doby, než se znovu ozve zvuk.
IFunkční tlačítko 4: Stiskem tohoto tlačítka zvolíte různé funkce audio systému podle toho, ve kterém režimu (např. rádio nebo CD) se právě nacházíte.
JFunkční tlačítko 3: Stiskem tohoto tlačítka zvolíte různé funkce audio systému podle toho, ve kterém režimu (např. rádio nebo CD) se právě nacházíte.
KVyhledávání a rychlý přechod dopředu: V režimu rádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na stanici s nejbližší vyšší frekvencí v daném pásmu. Stisknutím a podržením tlačítka přejdete rychle dopředu, po uvolnění tlačítka se systém zastaví na následující dostupné stanici. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím další skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dopředu.
LSpínač Zap./Vyp. a regulátor hlasitosti: Stiskem tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete audio systém. Otočením knoflíku upravíte hlasitost.
MVyhledávání a rychlý přechod dozadu: V režimu rádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na stanici s nejbližší nižší frekvencí v daném pásmu. Stisknutím a podržením tlačítka přejdete rychle dozadu, po uvolnění tlačítka se systém zastaví na předchozí dostupné stanici. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím předchozí skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dozadu.
NFunkční tlačítko 2: Stiskem tohoto tlačítka zvolíte různé funkce audio systému podle toho, ve kterém režimu (např. rádio nebo CD) se právě nacházíte.
OFunkční tlačítko 1: Stiskem tohoto tlačítka zvolíte různé funkce audio systému podle toho, ve kterém režimu (např. rádio nebo CD) se právě nacházíte.
PPHONE: Stiskem tohoto tlačítka aktivujete funkci telefonu systému SYNC. Stiskněte nejprve tlačítko PHONE a poté tlačítko MENU.
QAUX: Stiskem tohoto tlačítka aktivujete funkce AUX a SYNC a zrušíte procházení nabídky nebo seznamu.
RRADIO: Stiskem tohoto tlačítka můžete volit různé rádiové stanice a zrušit procházení nabídky nebo seznamu.
SCD: Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit zdroj na CD a zrušit procházení nabídky nebo seznamu.
TNAV: Stisknutím tohoto tlačítka otevřete navigační systém.
Missing Image
APopisky pro tlačítka funkcí 1-4
Tlačítka funkcí 1 až 4 jsou závislá na kontextu a jejich funkce se mění podle aktuálního režimu jednotky. Popis aktuální funkce je uveden na obrazovce.
Tlačítko Radio
Chcete-li zvolit některé z dostupných frekvenčních pásem, stiskněte tlačítko RADIO.
Volič vlnového pásma lze rovněž použít pro návrat k poslechu rádia, pokud jste předtím poslouchali jiný zdroj.
Případně zobrazte stisknutím tlačítka se šipkou vlevo dostupná frekvenční pásma. Přejděte na požadované frekvenční pásmo a stiskněte tlačítko OK.
Ovládací prvky ladění stanic
Automatické vyhledávání
Vyberte frekvenční pásmo a krátce stiskněte tlačítko pro vyhledávání vpřed nebo zpět. Vyhledávání se zastaví na první nalezené rádiové stanici.
Ruční ladění
 1. Stiskněte funkční tlačítko 2.
 1. Pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo změňte frekvenci ve vlnovém pásmu o malou hodnotu dolů nebo nahoru nebo, chcete-li změnu frekvence provést rychleji, stiskněte příslušné tlačítko se šipkou a podržte jej, dokud nenajdete požadovanou stanici.
 1. Chcete-li pokračovat v poslechu některé stanice, stiskněte tlačítko OK.
Ladění s přehráváním ukázek
Funkce Scan umožňuje poslouchat po dobu několika sekund každou nalezenou stanici.
 1. Stiskněte funkční tlačítko 3.
 1. Pomocí tlačítek pro vyhledávání prohledejte zvolené frekvenční pásmo směrem vpřed nebo zpět.
 1. Chcete-li některou stanici poslouchat dále, stiskněte znovu funkční tlačítko 3 nebo tlačítko OK.
Tlačítka pro předvolbu stanice
Tato funkce vám umožňuje ukládat vaše oblíbené stanice, takže je možné je později znovu vyvolat zvolením příslušného frekvenčního pásma a stisknutím jednoho z tlačítek předvolby.
 1. Zvolte požadované frekvenční pásmo.
 1. Vylaďte požadovanou stanici.
 1. Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby. Objeví se postupová lišta a zpráva. Když se postupová lišta dokončí, stanice je uložena do paměti. Audiojednotka se také na chvíli ztlumí jako potvrzení.
Tento postup je možné zopakovat v každém frekvenčním pásmu a pro každé tlačítko předvolby.
Poznámka:   Pokud cestujete do jiné části země, stanice, které vysílají na alternativních frekvencích a jsou uloženy pod tlačítky předvoleb, mohou být přeladěny na správnou frekvenci pod místním názvem.
Ovládání automatického uložení
Poznámka:   Uloží se až 10 dostupných stanic s nejsilnějším signálem, a to jak z frekvenčního pásma AM, tak FM. Předchozí uložené stanice budou přepsány. Tuto funkci lze použít také pro ruční uložení stanic stejným způsobem jako u ostatních frekvenčních pásem.
 • Stiskněte a přidržte tlačítko RADIO.
 • Po dokončení vyhledávání se zvuk obnoví a v předvolbách automatického ukládání se uloží stanice s nejsilnějším signálem.
Ovládání dopravních informací
Mnoho stanic, které vysílají ve vlnovém pásmu FM, má kód TP, který udává, že tyto stanice vysílají dopravní informace.
Zapnutí a vypnutí dopravních informací
Abyste mohli přijímat dopravní informace, musíte stisknout tlačítko TA nebo tlačítko TRAFFIC. Na displeji se objeví značka TA, která signalizuje, že funkce je zapnuta.
Pokud již máte naladěnu stanici, která vysílá dopravní informace, objeví se na displeji také text „TP“. V opačném případě jednotka vyhledá program s dopravními informacemi.
Při vysílání dopravních informací se automaticky přeruší normální příjem rádiového vysílání nebo přehrávání disku CD a na displeji se zobrazí zpráva.
Jestliže jste naladili stanici nebo zvolili předvolenou stanici, na které neprobíhá hlášení dopravních zpráv, audiojednotka zůstane na tuto stanici naladěna, pokud funkce TA nebo TRAFFIC není vypnuta a potom znovu zapnuta.
Poznámka:   Pokud je funkce dopravních informací zapnuta a vyberete přednastavenou stanici nebo ručně naladíte stanici, která tuto funkci neposkytuje, neuslyšíte žádná hlášení dopravních zpráv.
Poznámka:   Pokud posloucháte stanici, která funkci dopravních informací nepodporuje, a přitom tuto funkci vypnete a znovu zapnete, bude provedeno vyhledávání TP.
Hlasitost dopravního vysílání
Dopravní hlášení přeruší normální vysílání s přednastavenou minimální hlasitostí, která je obvykle vyšší než hlasitost normálního poslechu.
Pomocí ovládání hlasitosti můžete upravit přednastavenou hlasitost během příjmu vysílání dopravních informací. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.
Ukončení dopravního vysílání
Po skončení každého dopravního hlášení se audiojednotka vrátí do normálního režimu. Chcete-li hlášení o dopravě předčasně ukončit, stiskněte v průběhu možnost TA nebo TRAFFIC.
Poznámka:   Pokud tlačítko TA nebo tlačítko TRAFFIC stisknete kdykoli jindy, vypnou se všechna dopravní hlášení.
Automatické ovládání hlasitosti
Automatické ovládání hlasitosti (pokud je k dispozici) automaticky upravuje úroveň hlasitosti v závislosti na hluku motoru a hlučnosti proudícího vzduchu za jízdy.
Stiskněte tlačítko MENU.

Nápravná opatření   Zpráva  
1  
Nastavení audio
2  
Adapt. hlasitost

 1. Pomocí šipky vlevo nebo vpravo upravte nastavení.
 1. Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 1. Vraťte se zpět stiskem tlačítka MENU.
Vysílání zpráv
Audio jednotka může přerušit běžný příjem a začít vysílat zprávy stanic frekvenčního pásma FM, systému RDS nebo jiné rozšířené sítě stanic.
Na displeji se během vysílání zpráv zobrazí upozornění na příchozí informace. Když audiojednotka přeruší vysílání kvůli zprávám, nastavená úroveň hlasitosti bude stejná jako u dopravních informací.
Stiskněte tlačítko MENU.

Nápravná opatření   Zpráva  
1  
Nastavení audio
2  
Aktuální

 1. Zapnutí nebo vypnutí proveďte stisknutím tlačítka OK.
 1. Vraťte se zpět stiskem tlačítka MENU.
Alternativní frekvence
Většina programů, která vysílá na frekvenčním pásmu FM, má identifikační kód programu, který je audiojednotka schopna rozpoznat.
Pokud cestujete z jedné vysílací oblasti do jiné a máte zapnutou funkci ladění alternativních frekvencí, tato funkce vyhledá nejsilnější signál dané stanice.
Za určitých podmínek však může ladění alternativní frekvence dočasně přerušit normální příjem.
Pokud tuto funkci zvolíte, bude jednotka neustále vyhodnocovat sílu signálu a pokud bude dostupný silnější signál, přepne jednotka na něj. Zatímco jednotka prohledává seznam alternativních frekvencí dojde ke ztišení zvuku a v případě potřeby jednotka prohledá ještě jednou celé zvolené frekvenční pásmo a vyhledá skutečnou alternativní frekvenci.
Když takovou frekvenci najde, příjem se obnoví, pokud takovou frekvenci nenajde, jednotka se vrátí k původní uložené frekvenci.
Pokud vyberete tuto funkci, na displeji se zobrazí text „AF“.
Stiskněte tlačítko MENU.

Nápravná opatření   Zpráva  
1  
Nastavení audio
2  
Alt. frekvence

 1. Zapnutí nebo vypnutí proveďte stisknutím tlačítka OK.
 1. Vraťte se zpět stiskem tlačítka MENU.
Režim regionálního vysílání
Režim regionálního vysílání ovládá přepínání alternativních frekvencí mezi místními sítěmi jedné hlavní stanice. Stanice může být vysílána rozsáhlou sítí vysílačů umístěných v různých oblastech. Během dne může být tato velká síť rozdělena na množství menších místních sítí, většinou soustředěných kolem velkých měst. Pokud síť není rozdělena na místní sítě, je v celé síti vysílán stejný program.
Režim regionálního vysílání zapnut: Tato volba zabraňuje náhodnému přeladění alternativních frekvencí, pokud dostupná regionální vysílání nevysílají stejný program.
Režim regionálního vysílání vypnut: Toto nastavení umožňuje větší pokrytí, pokud regionální sítě vysílají stejný program, ale nebrání náhodnému přepínání alternativních frekvencí, pokud program není stejný.
Stiskněte tlačítko MENU.

Nápravná opatření   Zpráva  
1  
Nastavení audio
2  
RDS regionální

 1. Zapnutí nebo vypnutí proveďte stisknutím tlačítka OK.
 1. Vraťte se zpět stiskem tlačítka MENU.