POZOR:  Na vozidlo nemontujte víc než jedno rezervní kolo současně.
  POZOR:  Neprovádějte žádné opravy pneumatiky rezervního kola.
  POZOR:  Nevypínejte stabilizační systém ani nevolte sportovní režim, když používáte rezervní kolo nebo poté, co jste nahustili pneumatiku pomocí soupravy na opravu pneumatik.

Pokud se vám za jízdy vypustí pneumatika, řiďte se následujícími pokyny:
 • Pevně držte volant.
 • Nebrzděte prudce.
 • Postupně zpomalte, a jakmile to bude bezpečné, zastavte.
 • Plně zatáhněte parkovací brzdu.
 • Vypněte zapalování.
Rezervní kolo je stejného typu a velikosti jako ostatní kola vozidla. V případě nutnosti je můžete použít k výměně za jiné z momentálně používaných kol a pokračovat v jízdě normálním způsobem. Doporučujeme, abyste si poškozené kolo a pneumatiku nechali opravit nebo vyměnit co nejdříve.
Sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky
  POZOR:  Nedodržení těchto pokynů by mohlo mít za následek zvýšení rizika ztráty kontroly nad vozidlem, zranění nebo dokonce smrti.
  POZOR:  Pokud si nejste jistí typem použitého rezervního kola, nepřekračujte při jízdě rychlost 80 km/h.

Pokud se rezervní kolo od ostatních namontovaných kol liší, může být označeno výstražným štítkem s vhodnou maximální rychlostní. Při používání sestavy rozdílného náhradního kola a pneumatiky jezděte opatrně.
Sestava rozdílného náhradního kola a pneumatiky je určena jen na dočasné používání. Ujeďte co nejkratší možnou vzdálenost a co nejdříve si nechejte poškozené kolo a pneumatiku opravit nebo vyměnit. Dojde-li k poškození rozdílného náhradní kola nebo pneumatiky, musejí být vyměněny.
Při používání sestavy rozdílného náhradního kola a pneumatiky není dovoleno:
 • překračovat maximální přípustné zatížení vozidla uvedené na štítku s bezpečnostními informacemi,
 • táhnout přívěs,
 • používat sněhové řetězy na nápravě s rozdílnou náhradní pneumatikou,
 • současně používat více nestejnorodých náhradních pneumatik,
 • používat automyčky.
Při používání sestavy rozdílného náhradního kola a pneumatiky může dojít ke zhoršení následujících vlastností vozidla:
 • ovladatelnost, stabilita a účinnost brzdění,
 • pohodlí a hlučnost,
 • světlá výška a schopnost zaparkovat na obrubnících,
 • jízdní vlastnosti za zimního počasí,
 • jízdní vlastnosti za mokra.
Zvedák na vozidlo
  POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.
  POZOR:  Zvedák dodávaný s tímto vozidlem je určen pouze k výměně pneumatik. Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.
  POZOR:  Pokud je vozidlo podepřeno pouze zvedákem, nikdy pod ním nepracujte. Vozidlo by mohlo ze zvedáku spadnout a způsobit vážné zranění.
  POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno zvedákem.
  POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud jej podpírá pouze zvedák vozidla.

Missing Image
Pojízdný hydraulický zvedák dílenského typu
  POZOR:  Používejte zvedák s minimální nosností 1.500 kg a podpěrnou desku s minimálním průměrem 80 mm.

Při výměně letních a zimních pneumatik doporučujeme používat pojízdný hydraulický zvedák dílenského typu.
Missing Image
Potřebné informace naleznete v pokynech výrobce zvedáku na vozidlo.
Umístění zvedáku vozidla
Zvedák vozidla a nástroj na pojistné matice se nacházejí v pravé odkládací schránce v nákladovém prostoru.
Poznámka:   Vozidla se soupravou k opravě pneumatiky nejsou vybavena zvedákem ani nástrojem na pojistné matice.   Viz   Sada kompresoru a těsnicí hmoty k opravě pneumatik
Místa přiložení zvedáku vozidla
  POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Missing Image
AJen pro nouzové použití.
BÚdržba.
 1. Vyhledejte místa přiložení zvedáku vozidla.
Missing Image
 1. Umístění zvedacích bodů označují vruby pod prahy.
Missing Image
 1. Do zvedáku vozidla zasuňte šestihranný konec nástroje na pojistné matice.
 1. Otáčením nástroje na pojistné matice po směru hodinových ručiček zvedněte vozidlo.
Demontáž rezervního kola
Rezervní kolo se nachází pod zadní částí vozidla a lze jej vyjmout pomocí navíjecího mechanismu.
Missing Image
 1. Zasuňte šestihranný konec nástroje na pojistné matice do vodicího otvoru.
 1. Otáčejte nástrojem na pojistné matice proti směru hodinových ručiček, dokud náhradní kolo nedosedne na zem a neuvolní se táhlo.
 1. Odšroubujte krytku a zasuňte ji zpět. Otočte primární táhlo o 90 stupňů a vyjměte jej.
 1. Odšroubujte matici, abyste mohli odebrat sekundární táhlo a držák.
Nezvedejte držák náhradního kola, pokud k němu není připevněno kolo. Může tím dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.
Sejmutí poklice kola
Missing Image
 1. Vložte odstraňovač poklic kol.
Poznámka:   Odstraňovač poklic kol se nachází v odkládací schránce.
 1. Tahejte za odstraňovač poklic kol ve správném úhlu vůči poklicím kol.
 1. Odstraňte poklici kola.
Demontáž kola vozidla
  POZOR:  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.
  POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně na pevném podkladu a že jsou kola natočena do polohy pro přímou jízdu.
  POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P).
  POZOR:  Zajistěte, aby se všichni cestující nacházeli mimo vozidlo.
  POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi zvedacím místem a rovnou zemí ve svislé poloze.
  POZOR:  Zajistěte diagonálně protilehlé kolo vhodným blokem nebo klínem.
  POZOR:  Pokud je jedno z předních kol zvednuto, samotná převodovka nezabrání vozidlu v pohybu nebo ve sklouznutí ze zvedáku, a to ani v případě, že je zařazena parkovací poloha (P).

Missing Image
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
 1. Uvolněte matice kola.
 1. Zvedněte vozidlo tak, aby se pneumatika nedotýkala země.
 1. Demontujte matice a kolo.
Poznámka:   Nepokládejte litá kola čelem na zem. Mohlo by se poškodit lak.
Montáž kola
  POZOR:  Při nasazování kola vždy odstraňte ze styčných povrchů kola a náboje, brzdového bubnu a brzdového kotouče veškerou korozi, nečistoty nebo ostatní cizí materiál. Zkontrolujte, zda jsou upevňovací díly, které spojují rotor s nábojem, řádně zajištěny a nedotýkají se styčných ploch kola. Montáž kol bez náležitého kontaktu kovových styčných povrchů může způsobit povolení matic kola a uvolnění kola během jízdy vozidla, což vyústí ztrátou kontroly nad vozidlem, případným zraněním nebo dokonce úmrtím.
  POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádný mazací tuk nebo olej. Jinak by se matice kol mohly při jízdě uvolnit.
  POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.
  POZOR:  Nemontujte kola pro nouzový dojezd na prázdné pneumatice na vozidlo, kde nebyla namontována od výrobce. Kontaktujte autorizovaného prodejce a vyžádejte si další informace o kompatibilitě.
  POZOR:  Nemontujte ráfky z lehkých slitin za použití matic určených pro ocelové ráfky.
  POZOR:  Zkontrolujte, že jsou matice kola správně dotažené a co nejdříve ověřte tlak v pneumatice.

Missing Image
 1. Před montáží zkontrolujte vodicí otvor kola (A) a montážní plochu. Odstraňte veškerou viditelnou korozi a volné částice.
 1. Namontujte kolo.
 1. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
Poznámka:   Ujistěte se, že kužely matic kola jsou na straně u kola.
Missing Image
 1. Částečně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku. Viz  Lug Nuts . 
 1. Opatrně namontujte kryt kola.
Uložení prázdné pneumatiky
Nezvedejte držák náhradního kola, pokud k němu není připevněno kolo. Může tím dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.
 1. Připojte držák a sekundární táhlo ke kolu.
 1. Připevněte primární táhlo k držáku. Namontujte krytku a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.
 1. Zasuňte šestihranný konec nástroje na pojistné matice do vodicího otvoru.
 1. Otáčejte nástrojem na pojistné matice ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor a náhradní kolo nebude zcela uloženo.