Missing Image
Při otevírání podržte rukojeť odkládací schránky a zatlačením uvolněte západku. Vytáhněte schránku vpřed. Schránku zavřete zatlačením.