Otáčky protáčení motoru bezprostředně po nastartování jsou optimalizované, aby bylo dosaženo co nejnižšího množství emisí vozidla za současného zajištění co nejvyššího pohodlí cestujících a úspory paliva.
Poznámka:   O spuštění motoru se můžete pokoušet pouze po omezenou dobu, po jejímž uplynutí se spouštěcí systém dočasně deaktivuje. Pokud překročíte omezení doby, během které se můžete pokoušet o spuštění motoru, může se zobrazit hlášení a po dobu dalších nejméně 15 minut nebude pokusy o spuštění motoru možno opakovat.
Před nastartováním vozidla zkontrolujte následující stav:
 • Zkontrolujte, zda jsou vypnuté čelní světlomety a elektrické příslušenství.
 • Zkontrolujte, zda je zatažena parkovací brzda.
 • Zkontrolujte, zda je převodovka v neutrální poloze.
Startování motoru
 1. Zcela sešlápněte spojkový pedál.
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
 1. Otočte klíček do polohy III.
Poznámka:   Motor se může protáčet po dobu 15 sekund nebo do nastartování.
Poznámka:   Za nízkých teplot trvá spuštění motoru déle. Za velmi nízkých teplot se může protáčet několik sekund.
Selhání startování
Pokud motor nenastartuje ani po třech pokusech, počkejte 10 sekund a pak postupujte podle těchto pokynů:
 1. Zcela sešlápněte spojkový pedál.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Plně sešlápněte plynový pedál a držte jej v této poloze.
 1. Otočte klíček do polohy III a počkejte, dokud se nezastaví protáčení motoru.
 1. Uvolněte plynový pedál.
 1. Spusťte motor.
Vypnutí motoru u stojícího vozidla
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Otočte klíček do polohy 0.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.
  POZOR:  Pokud vypnete motor a vozidlo je stále v pohybu, účinnost posilovače brzd se výrazně sníží. K brzdění a zastavení vozidla bude nutné větší úsilí. Také může dojít k výraznému omezení řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Vypnutím zapalování rovněž deaktivujete některé elektrické okruhy, například airbagy. Pokud omylem vypnete zapalování, zařaďte neutrál (N) a motor znovu nastartujte.

 1. Zařaďte neutrál a pomocí brzd vozidlo bezpečně zastavte.
 1. Otočte klíček do polohy 0.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Ochrana před výfukovými plyny
  POZOR:  Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Důležité informace o ventilaci
Pokud vozidlo zastavíte a necháte motor běžet na prázdno po dlouhou dobu, doporučujeme provést některý z těchto kroků:
 • Otevřete okna alespoň 3 cm.
 • Nastavte regulaci klimatu na vnější vzduch.
Varovné kontrolky motoru
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu.Systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.
Pokud kontrolka bliká, může docházet k vynechávání zapalování. Výfukové plyny o vyšší teplotě mohou poškodit katalyzátor nebo jiné součásti vozidla. Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.
Missing Image  Varovná kontrolka pohonu
 Rozsvícení kontrolky u spuštěného motoru značí závadu.Pokud bude kontrolka za jízdy blikat, okamžitě zpomalte.Vyvarujte se prudkého zrychlování a zpomalování a neprodleně nechejte vozidlo zkontrolovat v servisu.
 Pokud se se spuštěným motorem rozsvítí obě kontrolky, okamžitě zastavte (jakmile to bezpečnost provozu dovolí). Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil. Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor.Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.