POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Regenerační proces vyžaduje velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Hrozí nebezpečí požáru.
  POZOR:  Běžná provozní teplota výfukového systému je velmi vysoká. Nikdy nepracujte v okolí výfukového systému ani na něm samotném, dokud se neochladí. Při práci v okolí oxidačního katalyzátoru vznětového motoru nebo filtru vznětových částic postupujte se zvláštní opatrností. Oxidační katalyzátor vznětového motoru a filtr vznětových částic se po velmi krátké době provozu motoru zahřejí na velmi vysoké teploty a po vypnutí motoru setrvávají zahřáté.
  POZOR:  Netěsnosti výfuku mohou mít za následek vniknutí škodlivých plynů (potenciálně i ve smrtelně vysoké koncentraci) do prostoru pro cestující. Pokud v kabině ucítíte výfukové výpary, nechte vůz ihned zkontrolovat. S vozidlem v takovém případě nejezděte.

Vaše vozidlo je vybaveno různými součástmi pro řízení emisí a filtrem vznětových částic, aby splňovalo příslušné emisní normy. Filtruje z výfukových plynů vznětových motorů škodlivé kouřové částice (např. saze).
Chcete-li ochránit filtr vznětových částic před poškozením:
  • Neprotáčejte motor déle než 10 sekund.
  • Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely. Viz  Jump Starting the Vehicle . 
  • Nevypínejte zapalování, když je vozidlo v pohybu.
  • Neignorujte varovné kontrolky či informační zprávy týkající se čištění a regenerace výfukového systému.
Poznámka:   Následně by mohlo dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.
Systém palubní diagnostiky
Vaše vozidlo je vybaveno systémem palubní diagnostiky, který sleduje činnost systému řízení emisí. Pokud se rozsvítí některá z následujících varovných kontrolek, znamená to, že systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.
Missing Image  Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru.Missing Image  Varovná kontrolka zapalování.
Missing Image  Kontrolka chybné funkce.Missing Image  Varovná kontrolka hnací jednotky.
Missing Image  Varovná kontrolka vody v palivu.
Pokud budete pokračovat v jízdě s rozsvícenou varovnou kontrolkou, může se motor bez varování zastavit.Následně by mohlo dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Automatická regenerace filtru vznětových částic
  POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Regenerační proces vyžaduje velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Hrozí nebezpečí požáru.
  POZOR:  Běžná provozní teplota výfukového systému je velmi vysoká. Nikdy nepracujte v okolí výfukového systému ani na něm samotném, dokud se neochladí. Při práci v okolí oxidačního katalyzátoru vznětového motoru nebo filtru vznětových částic postupujte se zvláštní opatrností. Oxidační katalyzátor vznětového motoru a filtr vznětových částic se po velmi krátké době provozu motoru zahřejí na velmi vysoké teploty a po vypnutí motoru setrvávají zahřáté.

Filtr vznětových částic zabudovaný ve vozidle vyžaduje pravidelnou regeneraci, aby trvale fungoval správně. O tento proces se automaticky stará systém řízení emisí. Saze hromadící se v systému postupně ucpávají filtr. Saze nahromaděné uvnitř filtru se čistí dvěma způsoby: pasivní a aktivní regenerací. Oba způsoby jsou automatické a nevyžadují žádný zásah ze strany řidiče. Systém při automatické regeneraci provádí čištění filtru vznětových částic pomocí oxidace sazí. K čištění dochází při běžném chodu motoru. Míra účinnosti čištění se liší podle jízdních podmínek.
Missing Image  Varovná kontrolka filtru vznětových částic.Missing Image  Pokud množství usazenin ve filtru vznětových částic dosáhne kritického množství, rozsvítí se kontrolka chybné funkce spolu s výstražnou zprávou pro filtr vznětových částic. K obnově částicového filtru je třeba jej regenerovat v servisu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat, aby nedošlo k dalšímu poškození.
Pokud je filtr vznětových částic téměř nebo zcela nasycený, rozsvítí se kontrolka nebo se na informačním displeji zobrazí zpráva. Jeďte s vozidlem takovým způsobem, který umožní efektivní vyčištění filtru vznětových částic.
Varovná kontrolka zůstane svítit, dokud se automatický proces regenerace nedokončí. Dokud kontrolka nezhasne, pokračujte v jízdě takovým způsobem, který umožní efektivní čištění filtru vznětových částic.
Pokud regeneraci neuskutečníte ve chvíli, kdy je to nutné, může dojít k ucpání filtru pevných částic. Pokud se filtr vznětových částic zanese tak, že regenerace nebude možná, systém funkci regenerace zakáže. Následně by mohlo dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.
Pokud způsob používání vozidla odpovídá některé z následujících podmínek:
  • Jízdy na krátké vzdálenosti.
  • Delší běh motoru na volnoběh.
  • Časté zapínání a vypínání motoru.
  • Časté prudké zrychlování a zpomalování.
Doporučujeme, abyste procesu regenerace napomohli následujícím způsobem:
  • Nenechávejte motor dlouho běžet na volnoběh.
  • Jezděte s vozidlem takovým způsobem, aby bylo možné čistit filtr účinně. Jeďte s vozidlem stálou rychlostí 48 km/h nebo vyšší po dobu cca 20 min.
Missing Image  Pokud množství usazenin ve filtru vznětových částic dosáhne kritického množství, rozsvítí se kontrolka chybné funkce spolu s výstražnou zprávou pro filtr vznětových částic. K obnově částicového filtru je třeba jej regenerovat v servisu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat, aby nedošlo k dalšímu poškození.
Automatická regenerace zvyšuje teplotu výfukových plynů, a tím odstraňuje saze. Při čištění se saze přeměňují na neškodné plyny. Po vyčištění bude filtr vznětových částic nadále zachycovat škodlivé částice vzniklé spalováním nafty.
Pokud jsou při jízdě s vozidlem splněny podmínky umožňující účinné čištění, na informačním displeji se někdy zobrazí zpráva o probíhající automatické regeneraci.
Pokud při jízdě s vozidlem nejsou splněny podmínky umožňující účinné čištění, na informačním displeji se někdy zobrazí zpráva s doporučením ke změně stylu jízdy, aby bylo možné provést automatickou regeneraci.
Proces automatické regenerace je nejúčinnější při jízdě stálou rychlostí 48 km/h nebo vyšší po dobu přibližně 20 minut. Četnost a délka regenerace se liší podle způsobu jízdy s vozidlem, teploty venkovního vzduchu a nadmořské výšky. Četnost se pohybuje mezi 160 km a 500 km a každý proces regenerace trvá 10 až 20 minut.
Poznámka:   Při regeneraci mohou být patrné změny zvuku motoru nebo výfuku.
Poznámka:   V průběhu regenerace za jízdy nízkou rychlostí nebo v době, kdy je motor spouštěn naprázdno, může být cítit zápach rozpáleného kovu a může být slyšet kovové cvakání.Toto chování je způsobeno vyššími teplotami dosahovanými při regeneraci. To je normální.