Princip fungování
POZOR   POZOR:  Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy, ale zobrazí se varování. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Systém umožňuje nastavení omezení rychlosti. Nastavená rychlost bude maximální dosažitelnou rychlostí vozidla, avšak s možností tuto mez v případě potřeby dočasně překročit.
Použití systému
Poznámka:   Nastavené omezení rychlosti lze krátkodobě úmyslně překročit, například při předjíždění.
Systém se obsluhuje ovládacími tlačítky namontovanými na volantu.
Image Shown Without Description
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Informační displej zobrazí výzvu k nastavení rychlosti. Dalším stisknutím tlačítka LIM systém vypnete.
Nastavení omezení rychlosti
  • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET+ nebo SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Symbol LIM se na informačním displeji zobrazí zeleně.
  • Požadované omezení rychlosti nastavte pomocí tlačítek SET+ a SET-. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost.
  • Stisknutím tlačítka CNCL omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Symbol LIM se na informačním displeji zobrazí šedě.
  • Stisknutím tlačítka RES funkci omezovače obnovíte. Symbol LIM se zobrazí zeleně.
Úmyslné překročení nastaveného omezení rychlosti
Systém dočasně vypněte silným sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, jakmile rychlost vašeho vozidla klesne pod nastavenou rychlost.
Výstrahy systému
Pokud neúmyslně překročíte nastavenou rychlost, ukazatel nastavené rychlosti začne na informačním displeji blikat a zazní akustický výstražný signál.
Pokud úmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji blikat pouze ukazatel nastavené rychlosti.
Použití inteligentního omezovače rychlosti (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Nenahrazuje nutnost vlastní pozornosti a úsudku. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

Poznámka:   Při přejíždění mezi zeměmi, které používají jiné metrické jednotky (míle za hodinu nebo kilometry za hodinu), může dojít k prodlevě, než systém změní jednotky omezených rychlostí. Během této doby se může zobrazení omezení rychlosti lišit od skutečných dopravních značek omezujících rychlost. Pro dosažení nejlepšího výkonu zajistěte, aby se v portu navigačního média nacházela SD karta.
Systém umožňuje automatické omezování rychlosti vozidla podle aktuálního omezení rychlosti detekovaného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek.
Omezovač rychlosti lze pomocí informačního displeje přepínat mezi ručním a inteligentním režimem.   Viz   Všeobecné informace
Pomocí nabídky tolerance na informačním displeji je možné nastavit toleranci rychlosti, tj. přírůstek k detekovanému omezení rychlosti.   Viz   Všeobecné informace
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Na informačním displeji se zobrazí výzva k nastavení rychlosti, případně se na něm jako nastavená rychlost zobrazí zjištěné rychlostní omezení. V pohotovostním režimu inteligentní omezovač rychlosti neomezuje rychlost vozidla. Symbol „Auto LIM“ a ukazatel nastavené rychlosti se v pohotovostním režimu zobrazují šedě. Dalším stisknutím tlačítka LIM systém vypnete.
Nastavení omezení rychlosti
  • Když se omezovač nachází v pohotovostním režimu, můžete jej stisknutím tlačítka RES nastavit na rozpoznané rychlostní omezení. Nyní je funkce omezování rychlosti aktivována. Symbol Auto LIM se zobrazí zeleně.
  • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET+ nebo SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Nyní je funkce omezování rychlosti aktivována. Symbol Auto LIM se zobrazí zeleně.
  • Požadované rychlostní omezení lze po krocích nastavit pomocí tlačítek SET+ a SET-. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost.
  • Stisknutím tlačítka CNCL omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Symbol Auto LIM se na informačním displeji zobrazí šedě.
  • Stisknutím tlačítka RES funkci omezovače obnovíte. Symbol Auto LIM se na informačním displeji zobrazí zeleně.
  • Omezení rychlosti se automaticky přizpůsobí omezení rychlosti, které bylo detekováno pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek. Inteligentní omezovač rychlosti nebude reagovat na rychlostní omezení, které systém rozpoznávání dopravních značek zobrazuje jako doplňkové značení. Pokud nejsou k dispozici žádné informace o rychlostním omezení, přepne se omezovač do pohotovostního režimu.
Úmyslné překročení nastaveného omezení rychlosti
Systém dočasně vypněte silným sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, jakmile rychlost vašeho vozidla klesne pod nastavenou rychlost.
Výstrahy systému
Pokud je nastavená rychlost automaticky nastavena na hodnotu, která je nižší než aktuální rychlost vozidla, ukazatel nastavené rychlosti na informačním displeji bude blikat a akustický výstražný signál bude znít, dokud budete překračovat nastavenou rychlost.
Pokud neúmyslně překročíte nastavenou rychlost, ukazatel nastavené rychlosti začne na informačním displeji blikat a zazní akustický výstražný signál.
Pokud úmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji blikat pouze ukazatel nastavené rychlosti.
Pokud systém rozpoznávání dopravních značek detekuje omezení rychlosti v pracovním rozsahu, uslyšíte akustický výstražný signál a systém se přepne do pohotovostního režimu.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay