POZOR   POZOR:  Je extrémně nebezpečné vézt cestující v nákladovém prostoru nebo jiném prostoru uvnitř či vně vozidla, který není k tomuto účelu určen. Cestujícím, kteří se za jízdy nachází v těchto místech, hrozí při srážce vážné zranění nebo dokonce smrt. Nevozte cestující v žádné části vozidla, která není vybavena sedadly a bezpečnostními pásy. Všichni cestující musejí sedět na sedadle a mít řádně zapnutý bezpečnostní pás. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Nezapomeňte zavřít a zajistit zadní výklopné dveře, aby se do vozidla nedostaly výfukové plyny. Mimoto zajistíte, aby z vozidla nemohli vypadnout cestující nebo předměty. Je-li nutné jet s otevřenými zadními výklopnými dveřmi, ponechte otevřené také ventilační otvory nebo okna, aby do kabiny mohl proudit čerstvý vzduch. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění.
POZOR   POZOR:  Klíče ukládejte mimo dosah dětí. Nenechte děti manipulovat s otevřenými nebo pohybujícími se zadními výklopnými dveřmi ani hrát si v jejich blízkosti. Pohyb elektricky ovládaných zadních výklopných dveří mějte vždy pod dohledem.

Poznámka:   Před jízdou nebo manipulací s vozidlem nezapomeňte zadní výklopné dveře zavřít, zejména na uzavřených místech, jako jsou garáže nebo parkovací domy. Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Poznámka:   Z okna ani ze zadních výklopných dveří nesmí vyčnívat žádný předmět (například stojan na kola).Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
 U vozidel s automatickou převodovkou lze zadní výklopné dveře ovládat pouze v případě, že je řadicí páka v parkovací poloze (P).
U vozidel s manuální převodovkou lze zadní výklopné dveře ovládat pouze v případě, že rychlost vozidla je nižší než 5 km/h
Dojde-li k potížím s otevíráním nebo zavíráním, zazní výstražný tón. Možné příčiny:
 • Je zapnuto zapalování a převodovka není v parkovací poloze (P).
 • Napětí akumulátoru je pod stanovenou minimální hranicí.
 • Zadní výklopné dveře nejsou dovřené a rychlost vozidla překročila 5 km/h.
Pokud se zadní výklopné dveře začnou zavírat poté, co se zcela otevřely, znamená to, že na zadní výklopné dveře působí nadměrná zátěž nebo že mohlo dojít k poruše vzpěry. Zazní opakující se zvukový signál a zadní výklopné dveře se kontrolovaně zavřou. Odstraňte ze zadních výklopných dveří nadměrnou zátěž. Pokud se zadní výklopné dveře po otevření dále zavírají, nechejte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Otevírání a zavírání zadních výklopných dveří
POZOR   POZOR:  Před ovládáním elektricky ovládaných zadních výklopných dveří zajistěte, aby se v jejich blízkosti nenacházely žádné osoby.

Poznámka:   Zkontrolujte, že se v prostoru za vozidlem nenacházejí žádné překážky a že máte k dispozici dostatek prostoru pro manipulaci se zadními výklopnými dveřmi. Do nežádoucího kontaktu se zadními výklopnými dveřmi mohou přijít objekty, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti vozidla, např. stěna, garážová vrata nebo jiné vozidlo. Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Poznámka:   Při otevírání nebo zavírání zadních výklopných dveří v garáži nebo jiné uzavřené oblasti buďte opatrní, aby nedošlo k poškození zadních výklopných dveří.
Poznámka:   Zadní výklopné dveře nesmí být při jízdě otevřené.Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Na přístrojové desce
Image Shown Without Description   Stiskněte tlačítko na přístrojové desce.
Dálkovým ovládáním
Image Shown Without Description   Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.
Pomocí vnějšího ovládacího tlačítka
Otevření zadních výklopných dveří
 1. Odemkněte zadní výklopné dveře pomocí dálkového ovládání nebo ovládání elektrického zámku dveří. Pokud se klíč s inteligentním přístupem nachází do vzdálenosti 1 m od zadních výklopných dveří, zadní výklopné dveře se odemknou při stisknutí tlačítka odjišťování zadních výklopných dveří.
Image Shown Without Description
 1. Stiskněte ovládací tlačítko v horní části madla zadních výklopných dveří.
Poznámka:   Počkejte, až elektrický systém zadní výklopné dveře otevře. Zatlačením nebo zatažením za zadní výklopné dveře může dojít k aktivaci funkce detekce překážek a zastavení elektrického ovládání nebo obrácení směru pohybu. Ruční zásah do pohybu zadních výklopných dveří může mít rovněž stejný efekt jako porucha vzpěry.
Zavření zadních výklopných dveří
POZOR   POZOR:  Při aktivaci zadního spínače se nepřibližujte k zadním výklopným dveřím.

Image Shown Without Description
Stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko zadních výklopných dveří.
Zastavení pohybu zadních výklopných dveří
Poznámka:   Na pohybující se zadní výklopné dveře netlačte silou. Mohlo by dojít k poškození elektricky ovládaných zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Pohyb zadních výklopných dveří můžete zastavit některým z následujících způsobů:
 • Stiskněte ovládací tlačítko zadních výklopných dveří.
 • Dvakrát stiskněte tlačítko zadních výklopných dveří na dálkovém ovládání.
 • Stiskněte tlačítko zadních výklopných dveří na přístrojové desce.
 • Jedním pohybem umístěte nohu pod střed zadního nárazníku a opět ji vytáhněte. *
* Tento způsob lze použít pouze u vozidel s funkcí bezdotykového ovládání zadních výklopných dveří.
Nastavení výšky otevření zadních výklopných dveří
 1. Otevřete zadní výklopné dveře.
 1. Zastavte pohyb zadních výklopných dveří stisknutím ovládacího tlačítka na zadních výklopných dveřích, jakmile dosáhnou požadované výšky.
Poznámka:   Jakmile se zadní výklopné dveře přestanou pohybovat, můžete je rovněž přemístit do požadované výšky ručně.
 1. Podržte ovládací tlačítko na zadních výklopných dveřích, dokud neuslyšíte zvukový signál, který znamená, že programování je dokončeno.
Poznámka:   Ovládací tlačítko na zadních výklopných dveřích lze použít pouze k naprogramování výšky.
Poznámka:   Výšku nelze naprogramovat, pokud jsou zadní výklopné dveře příliš nízko.
 Nová výška otevřených zadních výklopných dveří bude vyvolána při otevření elektricky ovládaných zadních výklopných dveří. Chcete-li naprogramovanou výšku změnit, zopakujte výše popsaný postup. Po otevření můžete zadní výklopné dveře přemístit do jiné výšky ručně.
Poznámka:   Systém vyvolá novou naprogramovanou výšku, dokud ji nepřeprogramujete, a to i po odpojení akumulátoru.
Při ovládání elektricky ovládaných zadních výklopných dveří po naprogramování nižší výšky, než je úplné otevření, můžete zadní výklopné dveře zcela otevřít ručním zatlačením nahoru do maximální otevřené polohy.
Detekce překážek
Při zavírání
Systém se zastaví, když detekuje překážku. Zazní zvukový signál a dveře se začnou opět otevírat. Po odstranění překážky můžete zadní výklopné dveře zavřít pomocí elektrického ovládání.
Poznámka:   Pokud nasednete do vozidla během zavírání zadních výklopných dveří, může se vozidlo zhoupnout a aktivovat detekci překážek. Aby k tomu nedošlo, počkejte před nasednutím, dokud se zadní výklopné dveře zcela nezavřou. Před odjezdem zkontrolujte, zda se na přístrojovém panelu nezobrazuje zpráva nebo varovná kontrolka upozorňující na nezavřené zadní výklopné dveře. V opačném případě se může stát, že zadní výklopné dveře zůstanou při jízdě otevřené.
Při otevírání
Při rozpoznání překážky se dveře zastaví a zazní zvukový signál. Po odstranění překážky můžete zadní výklopné dveře otevřít pomocí elektrického ovládání.
Bezdotykové ovládání (je-li ve výbavě)
Je nutné, abyste ve vzdálenosti do 1 m od zadních výklopných dveří měli vysílač inteligentního přístupu.
Image Shown Without Description
 1. Jedním pohybem umístěte nohu do oblasti detekce pod zadním nárazníkem a opět ji vytáhněte. Nedávejte nohu na stranu, protože by se mohlo stát, že snímače nebudou schopny pohyb detekovat. Je-li vaše vozidlo vybaveno tažným zařízením, vkládejte nohu mezi výfuk a tažné zařízení.
 1. Zadní výklopné dveře se elektricky otevřou nebo zavřou.
Poznámka:   Počkejte, až elektrický systém zadní výklopné dveře otevře. Zatlačením nebo zatažením za zadní výklopné dveře může dojít k aktivaci funkce detekce překážek a zastavení elektrického ovládání nebo obrácení směru pohybu. Ruční zásah do pohybu zadních výklopných dveří může mít rovněž stejný efekt jako porucha vzpěry.
Poznámka:   Postříkání vodou může způsobit bezdotykové otevření zadních výklopných dveří.Během umývání vozidla se s klíčem s inteligentním přístupem nepřibližujte k oblasti detekce pod zadním nárazníkem.