U vozidel s pohonem všech kol se využívají k pohonu vozidla všechna čtyři kola. Tím se zvyšuje trakce umožňující jízdu v terénu a na vozovkách, kde konvenční vozidla s pohonem dvou kol již jezdit nemohou. Systém pohonu čtyř kol se aktivuje dle potřeby a nevyžaduje vaši akci.
Poznámka:   Systém pohonu všech kol (AWD) poskytuje vozidlu omezenou schopnost jízdy mimo silnici v případech, kdy jsou jízdní povrchy relativně rovné, bez překážek a obecně podobné normálním podmínkám na silnici. Používání vozidla v jiných podmínkách by mohlo vystavit vozidlo nadměrnému zatížení, které by mohlo vést k poškození, na které se nevztahuje záruka.
Poznámka:   Pokud se v systému AWD vyskytne chyba, na informačním displeji se zobrazí výstražná zpráva.   Viz   Informační hlášení.  Závada systému AWD způsobí automatické přepnutí do režimu pohonu pouze předních kol. Pokud se zobrazí toto výstražné hlášení, nechte vozidlo neprodleně zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:   V případě přehřátí systému AWD se na informačním displeji zobrazí varovná zpráva.   Viz   Informační hlášení.  Tato situace může nastat v případě, že bylo vozidlo provozováno v extrémních podmínkách s nadměrným prokluzováním kol, jako je například jízda hlubokým pískem. Chcete-li obnovit běžné fungování systému AWD co nejdříve, zastavte vozidlo na bezpečném místě a ponechte motor zastavený po dobu alespoň 10 minut. Po opětovném spuštění motoru a pokud je systém AWD dostatečně vychlazen, varovné hlášení zmizí a systém AWD bude nadále fungovat běžným způsobem.
Nepoužívejte náhradní pneumatiky jiné velikosti, než je dodávaná náhradní pneumatika. Po namontování nouzového kola se může systém AWD automaticky vypnout a přejít do režimu pohonu pouze předních kol, aby byly ochráněny díly hnací soustavy. Tento stav je signalizován zobrazením varovného hlášení na informačním displeji   Viz   Informační hlášení.  Pokud je na informačním displeji zobrazeno hlášení upozorňující na použití náhradní pneumatiky, mělo by toto hlášení zmizet poté, co namontujete opravenou nebo novou pneumatiku a vypnete a zapnete zapalování. Doporučuje se co nejdříve znovu namontovat opravenou nebo jinou standardní pneumatiku. Použití pneumatik s výrazně odlišnými rozměry u přední a zadní nápravy může vést k pozastavení funkce systému AWD, přepnutí výchozího režimu na pohon pouze předních kol nebo poškození systému AWD.
Jízda s pohonem všech kol (AWD) ve zvláštních podmínkách
Vozidla s pohonem všech kol (AWD) umožňují jízdu na písčitém povrchu, sněhu, blátě a nekvalitních vozovkách. Jeho jízdní vlastnosti se tak poněkud liší od konvenčních vozidel, a to jak při jízdě na dálnici, tak mimo ni.
Za těžkých provozních podmínek se může zapínat a vypínat klimatizace, která zajišťuje ochranu před přehřátím motoru.
Základní principy fungování ve zvláštních podmínkách
  • V silném bočním větru, který má nepříznivý vliv na jízdní vlastnosti vozu, jezděte pomaleji.
  • Buďte velmi opatrní při jízdě na kluzkých vozovkách, které jsou například pokryty pískem, vodou, šotolinou, sněhem nebo ledem.
Pokud vozidlo sjede z okraje vozovky
  • Pokud vozidlo sjede z okraje vozovky, zpomalte, ale vyhněte se prudkému brzdění, a poté, co se sníží vaše rychlost, najeďte vozidlem zpět na vozovku. Při najíždění na vozovku neotáčejte příliš prudce volantem.
  • Někdy je bezpečnější zpomalit na krajnici nebo nájezdové ploše a až poté se postupně vrátit na vozovku. Pokud nezpomalíte a prudce otočíte volantem, můžete ztratit kontrolu nad vozidlem.
  • Často je bezpečnější narazit do drobnějších předmětů (například směrových sloupků na kraji cesty), které vůz mírně poškodí, než se pokusit o náhlý návrat na vozovku. Ten může mít totiž za následek nekontrolovaný smyk nebo převrácení. Nezapomeňte, že hlavní prioritou by měla být vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních cestujících.
Pokud vozidlo uvázne
POZOR   POZOR:  Vždy zcela zatáhněte parkovací brzdu. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte volič převodovky do polohy pro parkování (P). Pokud chcete vozidlo opustit, vypněte zapalování a vytáhněte klíč.
POZOR   POZOR:  Pokud je parkovací brzda zcela uvolněná, ale varovná kontrolka brzdového systému stále svítí, nemusí brzdy fungovat správně. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
POZOR   POZOR:  Neprotáčejte kola větší rychlostí než 55 km/h. Mohlo by dojít k poškození pneumatiky a zranění cestujících nebo osob v okolí.

Poznámka:   Pokud motor není zahřátý na běžnou provozní teplotu, s vozidlem nehoupejte, mohlo by dojít k poškození převodovky.
Poznámka:   Nehoupejte vozidlem déle než několik minut, jinak by mohlo dojít k poškození převodovky, pneumatik nebo přehřátí motoru.
Pokud vozidlo uvízne v blátě nebo sněhu, můžete je vyprostit popojížděním vpřed a vzad s pravidelným zastavováním mezi jednotlivými přeřazeními. Pedál akcelerátoru sešlapujte zlehka při každém zařazeném rychlostním stupni.
Pokud je vozidlo vybaveno systémem AdvanceTrac® s funkcí Roll Stability Control™ (řízení stability proti převrácení), může být před zahájením houpání vozidla vhodné systém AdvanceTrac® s funkcí Roll Stability Control™ (řízení stability proti převrácení) vypnout.
Nouzové manévry
  • I v situacích, kdy je nezbytně nutné náhle zatočit, je třeba dbát na to, abyste nepřekročili meze vozu (například otočit volantem pouze tak náhle a ostře, jak je to nutné k vyhnutí se překážce). Příliš prudké otočení volantem má za následek snížení kontroly nad vozem. Pokud je zapotřebí změnit rychlost vozidla, je dále vhodné mírně měnit tlak působící na pedál akcelerátoru nebo brzdový pedál. Vyhýbejte se prudkému zatáčení, zrychlování či brzdění, aby nemohlo dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění osob. K nasměrování vozu bezpečným směrem využijte všechen dostupný prostor na vozovce.
  • Při nouzovém brzdění se vyhýbejte zablokování pneumatik a náhlým pohybům volantem.
  • Při přejezdu z jednoho typu povrchu na druhý (např. ze zpevněné vozovky na nezpevněnou) se změní způsob reakce vozu (například odezva řízení, zrychlování či brzdění). Opět platí, že je třeba se vyhnout prudkým změnám.
Písek
Při jízdě na písku se snažte udržet všechna kola v co nejpevnější stopě. Nesnižujte tlak v pneumatikách. Zařaďte však nižší rychlostní stupeň, který by měl zajistit stabilnější jízdu terénem. Pedál akcelerátoru sešlapujte pozvolna a vyhýbejte se nadměrnému prokluzu kol.
S vozidlem vybaveným systémem AWD nejezděte v hlubokém písku. Mohlo by dojít k přehřátí systému AWD. Poté, co se systém vychladí, bude nadále fungovat běžným způsobem.
Za těžkých provozních podmínek se může zapínat a vypínat klimatizace, která zajišťuje ochranu před přehřátím motoru.
Nejezděte příliš rychle, protože hybná síla vozu může v takovém případě způsobit uvíznutí, a to až do té míry, kdy bude k vyproštění nutné využít pomoci jiného vozu. Nezapomeňte, že pokud budete postupovat s dostatečnou obezřetností, můžete z daného místa vycouvat.
Bláto a voda
Je-li nutné projet hlubokou vodou, jeďte opatrně. Přilnavost a brzdné možnosti mohou být v takovém případě omezeny.
Před projížděním vodou odhadněte hloubku brodu a jeďte pomalu. Pokud je to možné, nevjíždějte do vody, která dosahuje výš, než je spodní část ráfků (u vozů) nebo spodní část nábojů (u nákladních automobilů). Pokud zapalování navlhne, může motor zhasnout.
Image Shown Without Description
Po vyjetí z vody vždy vyzkoušejte funkci brzd. Mokré brzdy totiž nedosahují takové účinnosti jako suché. Oschnutí brzd můžete urychlit pomalou jízdou a mírným sešlápnutím brzdového pedálu.
Při jízdě na blátě se vyhýbejte náhlým změnám rychlosti a směru. I vozidla s pohonem všech kol (AWD) mohou v kluzkém blátě ztratit přilnavost. Při jízdě na písku sešlapujte pedál akcelerátoru pouze pozvolna a vyhýbejte se nadměrnému prokluzu kol. Jakmile začne vozidlo dostávat smyk, otočte volantem do protipohybu a počkejte, až opět získáte kontrolu nad vozem.
Po jízdě v blátivém terénu očistěte nečistoty, které ulpěly na otáčejících se hnacích hřídelích a pneumatikách. Nadměrné množství bláta na pneumatikách a otáčejících se hnacích hřídelích způsobuje nevyváženost, která by mohla vést k poškození hnacích dílů.
Poznámka:   Průjezd hlubokou vodou může poškodit převodovku.
Pokud by došlo k ponoření přední nebo zadní nápravy do vody, bude nutné zkontrolovat a v případě nutnosti také vyměnit mazivo náprav a rozdělovací převodovky systému AWD.
Terénní jízda na svazích
Poznámka:   Na strmých svazích nezatáčejte a nejezděte napříč svahy.Vůz by mohl ztratit přilnavost, sklouznout do strany a případně se také převrátit.Před jízdou po svahu si vyhlédněte trasu, které se chcete držet.Nepřejíždějte přes horizont, aniž byste věděli, jaké podmínky jsou na druhé straně.Při couvání ve svahu využijte pomoci druhé osoby, která bude vůz sledovat zvenčí.
Ačkoli přírodní překážky mohou znemožnit přímou jízdu z kopce nebo do kopce, měli byste se o ni vždy pokusit, než přistoupíte k diagonální jízdě po svahu.
Při jízdě do strmého svahu zařaďte nižší rychlostní stupeň s dostatečným předstihem. Vyhýbejte se podřazování přímo ve svahu. Omezíte tak námahu, které je vystaven motor, a předejdete jeho zhasnutí.
Pokud se zastavíte, nepokoušejte se otáčet, aby nedošlo k převrácení. Lepší je zacouvat dolů na bezpečné místo.
Pedál akcelerátoru sešlapujte pouze tak, aby vozidlo svah vyjelo. Při příliš vysokém výkonu se začnou kola protáčet a ztratí přilnavost a povede to ke ztrátě kontroly nad vozem.
Image Shown Without Description
Svah sjíždějte se stejným rychlostním stupněm, jaký byste zařadili při vyjíždění do svahu. Díky tomu nebudete muset tolik používat brzdy a předejdete jejich přehřátí. Nesjíždějte se zařazeným neutrálem, místo toho odpojte rychloběh nebo ručně přeřaďte na nižší rychlostní stupeň. Při sjíždění ze strmého svahu se vyhýbejte prudkému brzdění. Hrozila by ztráta kontroly nad vozem. Aby bylo možné zatočit, musí být možné otáčet předními koly.
Vozidlo je vybaveno brzdami s protiblokovacím systémem, proto sešlapujte brzdový pedál rovnoměrně. Brzdový pedál nesešlapujte přerušovaně.
Jízda na sněhu a ledu
POZOR   POZOR:  Při jízdě na velmi kluzkém povrchu, který vyžaduje použití sněhových řetězů, je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Jeďte pomalu, udržujte si větší odstup a vyhýbejte se prudkému otáčení volantem. Mohli byste totiž ztratit kontrolu nad vozem a následná nehoda by mohla vést k vážnému zranění či dokonce smrti. Pokud v zatáčce začne sklouzávat zadní část vozu, otočte volantem do protisměru smyku, abyste znovu získali kontrolu nad vozidlem.

Poznámka:   Nadměrný prokluz kol může způsobit poškození hnací soustavy.
Vozidla s pohonem všech kol (AWD) mají při jízdě na sněhu a ledu oproti vozům s jednou hnanou nápravou (2WD) výhodu, nicméně smyk mohou dostat stejně jako každé jiné vozidlo.
Pokud na sněhu či ledu pocítíte první náznaky smyku, otočte volantem do protisměru a pokuste se získat kontrolu nad vozem.
Za jízdy na sněhu a ledu se vyhýbejte výraznému zrychlování a prudkým změnám směru. Při rozjíždění sešlapujte pedál akcelerátoru velmi pozvolna.
Dále se vyhýbejte náhlému brzdění. I když se mohou vozy s pohonem všech kol (AWD) na sněhu a ledu rozjíždět rychleji než vozy s jednou hnanou nápravou, zastavení jim bude trvat stejnou dobu, protože čtyřmi brzdami jsou vybaveny všechny vozy. Nikdy nepodceňujte podmínky na vozovce.
Vždy udržujte dostatečný odstup od ostatních vozidel, abyste zvládli včas zabrzdit. Jezděte pomaleji než obvykle a používejte spíše nižší rychlostní stupně. V případě nutnosti náhlého zastavení sešlapujte brzdový pedál rovnoměrně. Vaše vozidlo je vybaveno brzdami s protiblokovacím systémem (ABS) – nesešlapuje brzdový pedál přerušovaně. Více informací o tom, jak protiblokovací brzdový systém (ABS) funguje, naleznete v   Viz   Rady pro jízdu s protiblokovacím brzdovým systémem .  .
Údržba a úpravy
Odpružení a řídicí soustava vozidla byla sestrojena a testována tak, aby zajistila předvídatelné chování vozu bez ohledu na to, zda je plně naložen nebo prázdný, a trvalou schopnost vozidla převážet náklad. Z tohoto důvodu nedoporučuje provádění jakýchkoli úprav, jako montáž nebo demontáž určitých dílů, například sad pro snižování nebo stabilizátorů, ani používání náhradních dílů, které nejsou rovnocenné originálnímu vybavení z výroby.
Jakékoli úpravy, které zvýší těžiště vozu, mohou zvýšit náchylnost vozu k převrácení z důvodu ztráty kontroly nad vozem. Doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při jízdě s výrazně zatíženým vozidlem nebo přidaným zařízením, například žebřinovým nosičem nebo venkovním nosičem zavazadel.
Nedodržení pokynů k údržbě může zrušit platnost záruky, navýšit cenu oprav, omezit výkon a provozní možnosti vozidla a nepříznivě ovlivnit bezpečí řidiče i cestujících. Pokud budete s vozidlem jezdit v terénu, doporučujeme provádět častější kontroly součástí podvozku.