Elektrická parkovací brzda nahrazuje tradiční ruční brzdu. Ovládací spínač se nachází na středové konzole.
POZOR   POZOR:  Před opuštěním vozidla vždy zatáhněte parkovací brzdu a řadicí páku přesuňte do polohy parkování (P).
POZOR   POZOR:  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte řadicí páku do polohy pro parkování (P).

Poznámka:   Při zatažení elektrické parkovací brzdy se může za určitých okolností (například ve strmém svahu) stát, že elektrická parkovací brzda do tří až deseti minut opětovně použije brzdy.
Poznámka:   Při zatažení a uvolnění elektrické parkovací brzdy se mohou ozývat různé zvuky. Jedná se o běžný jev a není důvodem ke znepokojení.
Parkování ve svahu (vozidla s manuální převodovkou)
Parkujete-li se svým vozidlem ve svahu směrem do kopce, zařaďte 1. rychlostní stupeň a natočte volant směrem od obrubníku. Parkujete-li ve svahu směrem z kopce, zařaďte zpátečku (R) a natočte volant směrem k obrubníku.
Zatažení elektrické parkovací brzdy
POZOR   POZOR:  Po zatažení elektrické parkovací brzdy začne blikat varovná kontrolka brzdové soustavy. Pokud varovná kontrolka brzdové soustavy nepřestane blikat, je možné, že se objevila porucha elektrické parkovací brzdy. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Poznámka:   Varovná kontrolka brzdové soustavy se rozsvítí na 10 sekund poté, co po zatažení elektrické parkovací brzdy vypnete zapalování, nebo pokud elektrickou parkovací brzdu zatáhnete až po vypnutí zapalování.
Poznámka:   Elektrická parkovací brzda se nezatáhne automaticky. Je nutné použít spínač elektrické parkovací brzdy.
Image Shown Without Description
Elektrickou parkovací brzdu zatáhněte za daný spínač.
Varovná kontrolka brzdové soustavy bliká po dobu přibližně 2 sekund a poté zůstane svítit, čímž signalizuje, že elektrická parkovací brzda byla zatažena.   Viz   Informační displeje
Zatažení elektrické parkovací brzdy za jízdy
POZOR   POZOR:  Při zatažení elektrické parkovací brzdy za jízdy se aktivuje protiblokovací brzdový systém. Elektrickou parkovací brzdu za jízdy nepoužívejte – jedinou výjimkou je situace, kdy vozidlo nelze zastavit provozní brzdovou soustavou.
POZOR   POZOR:  S výjimkou nouzové situace (například když má brzdový pedál poruchu nebo je zablokovaný) nezatahujte elektrickou parkovací brzdu za jízdy. V zatáčkách, na nekvalitním povrchu nebo za nepříznivého počasí můžete při nouzovém brzdění dostat smyk nebo sklouznout z vozovky.

Pokud elektrickou parkovací brzdu zatáhnete za jízdy, rozsvítí se varovná kontrolka brzdové soustavy a zazní zvukové znamení.   Viz   Informační displeje
Pokud je rychlost vozidla vyšší než 6 km/h, bude brzdná síla působit po celou dobu, kdy budete tahem působit na spínač. Uvolněním či stisknutím spínače, případně sešlápnutím plynového pedálu působení brzdné síly přerušíte.
Uvolnění elektrické parkovací brzdy
Image Shown Without Description
Elektrickou parkovací brzdu lze uvolnit buď ručním stisknutím spínače, nebo automaticky.
Manuální uvolnění
POZOR   POZOR:  Pokud varovná kontrolka brzdové soustavy stále svítí či bliká i po uplynutí čtyř sekund od chvíle, co jste parkovací brzdu uvolnili, je možné, že se objevila porucha brzdové soustavy. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Postup ručního uvolnění elektrické parkovací brzdy:
  1. Zapněte zapalování.
  1. Sešlápněte brzdový pedál.
  1. Stiskněte spínač elektrické parkovací brzdy.
Jakmile uvolníte elektrickou parkovací brzdu, varovná kontrolka brzdové soustavy zhasne.
Automatické uvolnění – uvolnění při rozjetí
Vozidlo automaticky uvolní parkovací brzdu, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
  • Dveře řidiče jsou zavřeny.
  • Plynový pedál je sešlápnutý.
  • Pedál spojky je uvolněn (manuální převodovka).
  • V systému parkovací brzdy nedošlo k žádné chybě.
Poznámka:   Pokud zůstane varovná kontrolka brzdové soustavy svítit, znamená to, že nedošlo k automatickému uvolnění elektrické parkovací brzdy. V takovém případě je nutné ji uvolnit spínačem elektrické parkovací brzdy.
Poznámka:   Pokud je u vozidel s manuální převodovkou zařazen neutrál (N) ve chvíli, kdy uvolníte spojkový pedál a sešlápnete plynový pedál, elektrická parkovací brzda se uvolní automaticky.
Poznámka:   U vozidel s manuální převodovkou je nutné plně sešlápnout spojkový pedál, aby funkce uvolnění při rozjezdu fungovala. Jeďte jako obvykle a používejte pedál spojky a plynový pedál. Elektrická parkovací brzda se automaticky uvolní.
Varovná kontrolka brzdové soustavy zhasne a tím potvrdí, že jste uvolnili elektrickou parkovací brzdu.
Poznámka:   Uvolnění elektrické parkovací brzdy při rozjedu usnadňuje rozjíždění ve svahu. Tato funkce automaticky uvolní parkovací brzdu, jakmile motor vyvine dostatečnou sílu potřebnou k rozjezdu do kopce. K aktivaci funkce automatického uvolnění parkovací brzdy při rozjezdu do kopce je nutné rychle sešlápnout plynový pedál.
Jízda s přívěsem
V závislosti na sklonu svahu a hmotnosti přívěsu může vozidlo s přívěsem při rozjezdu do svahu trochu couvnout.
Můžete tomu zabránit takto:
  1. Vytáhněte spínač a podržte jej v povytažené poloze.
  1. Začněte se rozjíždět, a jakmile ucítíte, že motor vyvinul dostatečnou sílu, spínač uvolněte.
Vybitý akumulátor
POZOR   POZOR:  Pokud je akumulátor vybitý, není možné elektrickou parkovací brzdu zatáhnout ani uvolnit.

V takovém případě je nutné použít propojovací kabely a pomocný akumulátor.