POZOR   POZOR:  Nepoužívejte těsnicí prostředek na pneumatiky, protože by mohlo dojít k poškození systému monitorování tlaku v pneumatikách.
POZOR   POZOR:  Poškozený snímač monitorování tlaku v pneumatikách nemusí fungovat.

Poznámka:   Použití těsnicího prostředku způsobí poškození snímače monitorování tlaku v pneumatikách a dříku ventilku. Těsnicí prostředek používejte pouze v nouzových situacích. Pokud jej musíte použít, používejte pouze těsnicí prostředek ze sady pro opravu pneumatiky. Po použití těsnicího materiálu je nutné navštívit autorizovaného prodejce, který v kole vymění snímač systému monitorování tlaku v pneumatikách a dřík ventilu.
Poznámka:   V případě nasazení náhradního kola se rozsvítí kontrolka systému monitorování tlaku v pneumatikách. Chcete-li zcela obnovit funkčnost systému monitorování, je třeba na vozidlo namontovat všechny silniční pneumatiky vybavené snímači monitorování tlaku.
Pokud při jízdě dojde k defektu pneumatiky, nesešlapujte brzdový pedál příliš prudce. Namísto toho zpomalujte pozvolna. Volant držte pevně a zaparkujte na bezpečném místě u krajnice.
Defekt nechte opravit v autorizovaném servisu, aby se nepoškodily snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách. Viz  Tire Pressure Monitoring System .  Co nejdříve nahraďte dojezdové náhradní kolo plnohodnotným kolem. Při opravě nebo výměně pneumatiky s defektem nechte v autorizovaném servisu zkontrolovat, zda nedošlo k poškození snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách.
Sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky
POZOR   POZOR:  Nedodržení těchto pokynů by mohlo mít za následek zvýšení rizika ztráty kontroly nad vozidlem, zranění nebo dokonce smrti.

Sestavu nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky používejte pouze dočasně. Je třeba ji co nejdříve vyměnit zpět za sestavu silničního kola a pneumatiky stejné velikosti a typu, jako byly silniční pneumatiky a kola, která byla na vozidle původně namontována. Dojde-li k poškození nestejnorodé náhradní pneumatiky nebo kola, doporučujeme provést jejich výměnu místo opravy.
Sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky se liší značkou, velikostí či vzhledem od silničních pneumatik a kol. Existují celkem tři typy takových sestav:
1. Nouzové kolo typu T: Tato náhradní pneumatika má udávanou velikost začínající písmenem „T“ a její boční strana může obsahovat nápis „Temporary Use Only“.
2. Plnohodnotná odlišná rezerva se štítkem na kole: Tato náhradní pneumatika má na kole umístěn štítek s nápisem obsahujícím text: THIS WHEEL AND TIRE ASSEMBLY FOR TEMPORARY USE ONLY.
Při jízdě s jednou z výše uvedených nestejnorodých náhradních pneumatik nesmíte:
 • překračovat rychlost 80 km/h,
 • překračovat maximální přípustné zatížení vozidla uvedené na štítku s bezpečnostními informacemi,
 • táhnout přívěs,
 • používat sněhové řetězy na konci vozidla, kde je daná náhradní pneumatika namontována,
 • současně používat více nestejnorodých náhradních pneumatik,
 • používat automyčky,
 • se pokoušet opravit nestejnorodou náhradní pneumatiku.
Při použití některé z výše uvedených nestejnorodých náhradních pneumatik může dojít ke zhoršení následujících vlastností vozidla:
 • ovladatelnost, stabilita a účinnost brzdění,
 • pohodlí a hlučnost,
 • světlá výška a schopnost zaparkovat na obrubnících,
 • jízdní vlastnosti za zimního počasí,
 • jízdní vlastnosti za mokra,
 • jízdní vlastnosti při použití pohonu všech kol (je-li to relevantní).
3. Plnohodnotná nestejnorodá rezerva bez štítku na kole
Při jízdě se sestavou plnohodnotné nestejnorodé sestavy kola a pneumatiky nesmíte:
 • překračovat rychlost 113 km/h,
 • současně používat více sestav nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky,
 • používat automyčky,
 • používat sněhové řetězy na konci vozidla, kde je daná sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky namontována.
Při použití sestavy plnohodnotného nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky může dojít ke zhoršení následujících vlastností vozidla:
 • ovladatelnost, stabilita a účinnost brzdění,
 • pohodlí a hlučnost,
 • světlá výška a schopnost zaparkovat na obrubnících,
 • jízdní vlastnosti za zimního počasí,
 • jízdní vlastnosti za mokra,
 • jízdní vlastnosti při použití pohonu všech kol.
Při jízdě se sestavou plnohodnotného nestejnorodého kola a pneumatiky je nutné dbát zvýšené pozornosti v následujících situacích:
 • tažení přívěsu,
 • jízda vozidlem vybaveným karavanovou nástavbou,
 • jízda s vozidly s nákladem na střešním nosiči.
Se sestavou plnohodnotného nestejnorodého kola a pneumatiky je nutné jezdit opatrně a co nejdříve se obrátit na servis.
Postup výměny pneumatik
POZOR   POZOR:  Pokud je jedno z předních kol zvednuto, samotná převodovka nezabrání vozidlu v pohybu nebo ve sklouznutí ze zvedáku, a to ani v případě, že je zařazena parkovací poloha (P).
POZOR   POZOR:  Chcete-li při výměně pneumatiky zabránit vozidlu v pohybu, zvolte parkovací polohu (P), zatáhněte parkovací brzdu a pomocí odpovídajícího bloku nebo klínu zajistěte příčně protilehlé kolo k vyměňovanému kolu. Například při výměně levého předního kola umístěte odpovídající blok nebo klín k pravému zadnímu kolu.
POZOR   POZOR:  Zvedák dodávaný s tímto vozidlem je určen pouze k výměně pneumatik. Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.
POZOR   POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
POZOR   POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno zvedákem.
POZOR   POZOR:  Nepokoušejte se vyměnit pneumatiku na straně vozidla, která je orientována k jedoucím vozidlům. Odstavte vozidlo co nejdále od vozovky, abyste zabránili vlastnímu ohrožení jedoucími vozidly při práci se zvedákem a výměně kol.
POZOR   POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
POZOR   POZOR:  Vždy používejte originální zvedák, který jste obdrželi s vozidlem. Chcete-li použít neoriginální zvedák, je třeba ověřit, zda unese vozidlo včetně jeho nákladu a další výbavy. Pokud si nejste jisti, zda má zvedák dostatečnou nosnost, obraťte se na autorizovaného prodejce.
POZOR   POZOR:  Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.
POZOR   POZOR:  Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.
POZOR   POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Image Shown Without Description
Poznámka:   Ve zvedaném vozidle je zakázán pobyt spolujezdců.
 1. Zaparkujte na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a aktivujte výstražnou funkci směrových světel.
 1. Přeřaďte do parkovací polohy (P) a vypněte motor.
 1. Z obou stran zablokujte příčně protilehlé kolo vůči vyměňované pneumatice. Pokud například vyměňujete levou přední pneumatiku, zablokujte pravé zadní kolo.
Image Shown Without Description
 1. Vyjměte zvedák a klíč z úložného koše na straně spolujezdce pod druhou řadou sedadel.
Image Shown Without Description
 1. Vyjměte pryžovou zátku navijáku pneumatiky ve spodní části zavazadlového prostoru, použijte nástrčný klíč na šestihrannou matici stahováku a náhradní pneumatiku spusťte na zem. Otáčejte klíč proti směru hodinových ručiček, dokud pneumatiku nespustíte na zem a zvedací kabel se neprověsí.
Image Shown Without Description
 1. Pokud zvedáte vozidlo na krajnici a vaše vozidlo obsahuje varovný trojúhelník, umístěte varovný trojúhelník na krajnici ve směru přijíždějící dopravy.
 1. Uvolněte jednotlivé matice kola o půl otáčky proti směru hodinových ručiček, ale ponechte je namontované, dokud kolo nezvednete ze země.
 1. Hledejte symbol trojúhelníku zvedacího bodu na dolním prahu vozidla poblíž pneumatiky, kterou hodláte vyměnit.
Image Shown Without Description
Poznámka:   Zde zobrazená místa přiložení zvedáku jsou také znázorněna na výstražném štítku na zvedáku.
Poznámka:   Vozidlo zvedejte pomocí zvedáku pouze na k tomu určených místech, jinak jej můžete poškodit.
 1. Zvedák umístěte tak, aby dolní práh vozidla nasedl na zvedák v místě vedle měněné pneumatiky, jako na obrázku níže.
Image Shown Without Description
 1. Otáčením klíčem po směru hodinových ručiček zvedněte vozidlo, dokud se prázdná pneumatika nebude nacházet zcela nad zemí.
 1. Vyměňte prázdnou pneumatiku za náhradní a přitom se ujistěte, že dřík ventilu směřuje ven. Namontujte zpět matice kola tak, aby kolo přiléhalo k náboji. Matice kola plně nedotahujte, dokud kolo nespustíte na zem.
 1. Otáčením rukojeti zvedáku spusťte kolo na zem.
Image Shown Without Description
 1. Odeberte zvedák a zcela dotáhněte matice kola ve výše vyznačeném pořadí. Viz   . 
Uložení prázdné pneumatiky
Do prohlubně na náhradní kolo pod vozidlem lze uschovat plnohodnotné náhradní kolo.
 1. Položte pneumatiku na zem v zadní části vozidla tak, aby dřík ventilu směřoval nahoru.
 1. Zasuňte kolo pod vozidlo a protáhněte upevňovací prvek navijáku středem kola. Zatáhněte za kabel k zarovnání součástí na konci kabelu navijáku.
 1. Vložte nástrčný klíč do seřizovacího otvoru navijáku v zavazadlovém prostoru a aktivujte naviják.
 1. Otáčejte klíčem po směru hodinových ručiček, dokud pneumatiku nezvednete a neuložíte do polohy pod vozidlem. Klíč se bude otáčet stále obtížněji a uslyšíte cvaknutí, které značí, že bylo uložení pneumatiky dokončeno. Uzavřete pryžovou zátku navijáku.
 1. Odblokujte kolo.
 1. Uložte zvedák a klíč do úložného koše na straně spolujezdce pod druhou řadou sedadel. Před jízdou zkontrolujte, zda je zvedák bezpečně zajištěn.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay