Studený nebo horký motor
Po nastartování motoru se zvýší volnoběžné otáčky. Motor se díky tomu snáze zahřeje. Pokud nedojde k poklesu volnoběžných otáček automaticky, nechejte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Motor můžete bez nastartování protáčet celkem po dobu 60 sekund, než se systém dočasně deaktivuje.Těchto 60 sekund nemusí být souvislých.60sekundového limitu můžete například dosáhnout, pokud motor protáčíte třikrát po dobu 20 sekund, aniž by nastartoval.Na informačním displeji se zobrazí zpráva upozorňující, že jste překročili dobu protáčení.Další pokus o nastartování motoru bude možný nejdříve za 15 minut.Po 15 minutách je doba protáčení motoru omezena na 15 sekund.Musíte vyčkat 60 minut, než budete moci protáčet motor opět po dobu 60 sekund.
Před nastartováním motoru zkontrolujte následující:
 • Zkontrolujte, zda mají všechny osoby zapnuté bezpečnostní pásy.
 • Zkontrolujte, zda jsou vypnuté čelní světlomety a elektrické příslušenství.
 • Zkontrolujte, zda je zatažena parkovací brzda.
 • Zkontrolujte, zda je převodovka v poloze pro parkování (P) nebo je zařazený neutrál.
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
Poznámka:   Aby bylo možné zapnout zapalování a nastartovat vozidlo, musí být ve vozidle přítomen platný pasivní klíč.
Image Shown Without Description  Zapněte zapalování a počkejte, až kontrolka žhavicích svíček zhasne. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, plně sešlápněte brzdový pedál. Pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou, zcela sešlápněte pedál spojky. Nastartujte motor.
Poznámka:   Při teplotách pod -15°C může být nezbytné protáčet motor až 10 sekund.
Poznámka:   Startér může být v činnosti pouze po omezenou dobu.
Poznámka:   Pokud překročíte omezený počet pokusů, systém vám na určitou dobu (např. 30 minut) znemožní startování motoru.
Systém nebude funkční, pokud:
 • jsou zaplněny frekvence pasivního klíče,
 • baterie klíče je vybitá.
Pokud nemůžete vozidlo nastartovat, proveďte následující kroky:
Image Shown Without Description
 1. Otevřete víko odkládací schránky v podlahové konzole.
Image Shown Without Description
 1. Pasivní klíč vložte do záložního slotu tak, aby tlačítka směřovala k zádi vašeho vozu a kroužek klíče nahoru.
 1. S klíčem v této poloze sešlápněte brzdový pedál a pomocí startovacího tlačítka zapněte zapalování a nastartujte motor.
Rychlé opětovné nastartování
Funkce rychlého opětovného nastartování umožňuje nastartovat motor do 10 sekund od vypnutí zapalování, a to i v případě, že není rozpoznán pasivní klíč.
 Do 10 sekund od vypnutí zapalování sešlápněte brzdový pedál a stiskněte tlačítko zapalování. Po uplynutí 10 sekund nebude možné vozidlo nastartovat, pokud nebude rozpoznán pasivní klíč.
 Po nastartování zůstane motor spuštěn tak dlouho, dokud nestisknete tlačítko zapalování, a to i v případě, že nebude rozpoznán platný pasivní klíč. Pokud se spuštěným motorem otevřete a zavřete dveře, systém se pokusí rozpoznat platný pasivní klíč.
Selhání startování
Pokud motor nenastartuje po třech pokusech, počkejte 10 sekund a pak postupujte podle těchto pokynů:
 1. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, plně sešlápněte brzdový pedál. Pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou, plně sešlápněte pedál spojky a zatáhněte parkovací brzdu.
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P) nebo do neutrálu.
 1. Plně sešlápněte pedál plynu.
 1. Ponechte plynový pedál plně sešlápnutý a stiskněte a podržte tlačítko zapalování stisknuté tak dlouho, dokud motor nenastartuje.
Automatické vypnutí motoru
 Pokud je vozidlo vybaveno funkcí zapalování bez použití klíče, motor se automaticky vypne, pokud běží dlouhou dobu na prázdno. Rovněž se vypne zapalování z důvodu úspory energie v akumulátoru. Před vypnutím motoru se na informačním displeji objeví zpráva zobrazující odpočet. Pokud do 30 sekund nezasáhnete, motor se vypne. Na informačním displeji se zobrazí další zpráva, která informuje o tom, že motor byl vypnut z důvodu úspory paliva. Nastartujte motor obvyklým způsobem.
Potlačení automatického vypnutí motoru
Poznámka:   Funkci automatického vypnutí nelze trvale vypnout.Když ji dočasně vypnete, zapne se při příštím zapnutí zapalování.
Můžete zastavit vypnutí nebo resetovat časomíru v libovolnou chvíli před uplynutím 30sekundového odpočítávání provedením následujících akcí:
 • Interakce s vozidlem (např. sešlápnutím brzdového pedálu nebo plynového pedálu).
 • Funkci automatického vypnutí můžete dočasně vypnout pomocí informačního displeje, když je zapnuté zapalování.   Viz   Všeobecné informace
 • Stisknutím tlačítek OK nebo RESET v průběhu 30sekundového odpočtu.
Vypnutí motoru u stojícího vozidla
 1. Přeřaďte do polohy pro parkování (P).
 1. Stiskněte tlačítko zapalování.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Poznámka:   Zapalování, všechny elektrické obvody, varovná světla a kontrolky se vypnou.
Poznámka:   Pokud bude motor spuštěn po dobu 30 minut na prázdno, zapalování i motor se automaticky vypnou.
Vypnutí motoru, pokud vozidlo jede.
POZOR   POZOR:  Pokud zastavíte motor a vozidlo je stále v pohybu, nebudete moci zabrzdit ani použít posilovač řízení. Řízení nebude blokováno, ale bude obtížnější. Když je zapalování vypnuté, mohou být některé elektrické obvody, včetně airbagů, varovných kontrolek a indikátorů, rovněž vypnuté. Pokud dojde k náhodnému vypnutí zapalování, zařaďte neutrál (N) a znovu nastartujte motor.

 1. Zařaďte neutrál (N) a sešlápnutím brzdového pedálu bezpečně zastavte.
 1. Po zastavení vozidla zařaďte polohu pro parkování (P) v případě automatické převodovky, nebo první rychlostní stupeň v případě manuální převodovky.
 1. Přidržte stisknuté tlačítko zapalování, dokud se motor nezastaví, nebo je v rozmezí dvou sekund stiskněte třikrát.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Ochrana před výfukovými plyny
POZOR   POZOR:  Pokud ve voze ucítíte výfukové plyny, ihned nechte vozidlo prověřit v autorizovaném servisu. S vozidlem v takovém případě nejezděte. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý. Proveďte opatření pro ochranu před jeho nebezpečnými účinky.

Důležité informace o ventilaci
Pokud vozidlo zastavíte a necháte motor běžet na prázdno po dlouhou dobu, doporučujeme provést některý z těchto kroků:
 • Otevřete okna alespoň 3 cm.
 • Nastavte regulaci klimatu na vnější vzduch.