POZOR   POZOR:  Tempomat nepoužívejte v hustém provozu a na vozovkách s četnými zatáčkami nebo kluzkým povrchem. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.

Missing Image
Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí tempomatu
Missing Image  Stiskněte tlačítko.
Vypnutí tempomatu
Missing Image  Když se systém nachází v pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko. Systém se vypne také tehdy, když vypnete zapalování.
Poznámka:   Po vypnutí systému se vymaže nastavená rychlost.
Nastavení rychlosti udržované tempomatem
Jeďte požadovanou rychlostí.
Missing Image  Missing Image  Nastavte aktuální rychlost stisknutím jednoho z tlačítek.
Uvolněte plynový pedál.
Poznámka:   Kontrolka změní barvu.
Změna nastavené rychlosti
Missing Image  Stiskem tlačítka zvyšte nastavenou rychlost.Missing Image  Stiskem tlačítka snižte nastavenou rychlost.
Rychlost lze nastavovat po malých nebo velkých krocích. Jedním stisknutím některého z tlačítek změníte nastavenou rychlost v malých krocích. Stisknutím a podržením některého z tlačítek změníte nastavenou rychlost ve velkých krocích.
Poznámka:   Pokud zrychlíte pomocí pedálu plynu, nastavená rychlost se nezmění.Po uvolnění pedálu akcelerátoru vozidlo obnoví dříve nastavenou rychlost.
Zrušení nastavené rychlosti
Missing Image  Nastavenou rychlost zrušíte stisknutím tohoto tlačítka nebo sešlápnutím brzdového pedálu.
Poznámka:   Nastavená rychlost se uloží.
Poznámka:   Systém přeruší svou činnost, jakmile rychlost vozidla klesne při jízdě do svahu o 16 km/h pod nastavenou rychlost.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Missing Image  Stiskem tlačítka obnovte nastavenou rychlost.
Kontrolka tempomatu
Missing Image  Rozsvítí se, když systém zapnete.