POZOR   POZOR:  Při používání adaptivního tempomatu vždy sledujte případné změny dopravní situace. Systém nenahrazuje soustředěné řízení. Pokud se nebudete soustředit na řízení, může dojít k havárii s následkem vážného nebo smrtelného zranění.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat nepoužívejte na dálničních nájezdech a sjezdech, na křižovatkách a kruhových objezdech, na vozovkách s nepravidelnou hustotou provozu, s četnými zatáčkami a na kluzkých, nezpevněných nebo strmých vozovkách.
POZOR   POZOR:  Systém nepoužívejte při špatné viditelnosti, například pokud je mlha, hustý déšť, mrholí či sněží.
POZOR   POZOR:  Systém nepoužívejte při jízdě s přívěsem, který je vybaven dodatečně zakoupeným elektronickým ovládáním brzd přívěsu. Dodatečně zakoupené elektronické ovládání brzd přívěsu nebude po zapnutí systému fungovat správně, protože brzdy jsou ovládány elektronicky. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem s možným vážným nebo smrtelným zraněním.
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte pneumatiky jiných než doporučených velikostí, jinak může být ovlivněna normální funkce systému. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem s možným vážným nebo smrtelným zraněním.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat nemusí rozpoznat stojící vozidla nebo vozidla jedoucí rychlostí do 10 km/h.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat nezjišťuje chodce ani objekty na vozovce.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat nezjišťuje protijedoucí vozidla ve stejném pruhu.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat neslouží jako pomůcka varující před nehodou ani jako systém předcházející nehodám.

Poznámka:   Vždy nesete zodpovědnost za bdělost, bezpečné řízení a zachování kontroly nad vozidlem.
 Systém řídí rychlost vozidla tak, aby udržel nastavený odstup od vozidla jedoucího před ním ve stejném pruhu. Můžete vybrat ze čtyř různých nastavení odstupu.
Systém využívá radarový snímač, který vysílá paprsek přímo před příď vozidla.
Image Shown Without Description
Ovládací prvky adaptivního tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí adaptivního tempomatu
Stiskněte tlačítko CNCL/OFF.
Image Shown Without Description  Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.
Image Shown Without Description
Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem
Poznámka:   Když je adaptivní tempomat aktivní, může se nastavená rychlost zobrazená na informačním displeji mírně lišit od hodnoty na rychloměru.
 1. Jeďte požadovanou rychlostí.
 1. Stiskněte tlačítko RES+ nebo SET-.
 1. Na informačním displeji se rozsvítí zelená kontrolka a zobrazí se aktuální nastavení odstupu a rychlosti.
 1. Uvolněte plynový pedál.
Image Shown Without Description
 1. Pokud systém zjistí vozidlo před vámi, rozsvítí se obrázek vozidla.
Jízda za jiným vozidlem
POZOR   POZOR:  Při jízdě za jiným vozidlem vaše vozidlo nebude zpomalovat automaticky až k zastavení, ani nemusí vždy dostatečně rychle zpomalit, aby nedošlo ke srážce, bez zásahu řidiče. V případě potřeby vždy sešlápněte brzdy. V opačném případě může dojít ke srážce s následkem vážného nebo smrtelného zranění.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat pouze upozorní na vozidla detekovaná radiolokačním snímačem. V některých případech nemusí k výstraze dojít nebo se může výstraha zobrazit opožděně. V případě potřeby musí řidič vždy sešlápnout brzdy. V opačném případě může dojít ke srážce s následkem vážného nebo smrtelného zranění.

Poznámka:   Jedete-li za jiným vozidlem a zapnete směrová světla, adaptivní tempomat může iniciovat mírné dočasné zrychlení, aby vám usnadnil předjíždění.
Poznámka:   Pokud systém začne brzdit, brzdy se mohou chovat hlučně.
 Když vozidlo před vámi přejede do stejného pruhu nebo je ve stejném pruhu pomalejší vozidlo, rychlost vozidla se přizpůsobí tak, aby byl zachován nastavený odstup. Na přístrojovém panelu se rozsvítí obrázek vozidla.
Vaše vozidlo bude udržovat konstantní odstup od vozidla jedoucího před vámi až do následující situace:
 • Vozidlo před vámi zrychlí nad nastavenou rychlost.
 • Vozidlo před vámi opustí pruh, ve kterém jedete.
 • Rychlost vašeho vozidla klesne pod 20 km/h.
 • Nastavíte novou vzdálenost odstupu.
 Systém brzdí a zpomaluje tak vaše vozidlo, aby mohl být udržován bezpečný odstup od vozidla jedoucího před vámi. Systém vyvíjí pouze omezenou brzdnou sílu. Systém je možné sešlápnutím brzdového pedálu deaktivovat.
Pokud systém určí, že jeho maximální brzdný účinek není dostatečný, zazní akustický výstražný signál a systém bude nadále brzdit. Na čelním skle se zobrazí červený varovný pruh a musíte tedy okamžitě jednat.
Nastavení odstupu
Poznámka:   Nastavení odstupu je závislé na čase, proto se bude vzdálenost automaticky přizpůsobovat rychlosti vozidla.
Poznámka:   Je na vaší zodpovědnosti, abyste zvolili odstup, který odpovídá jízdním podmínkám.
Velikost odstupu mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi můžete zvýšit či snížit stisknutím tlačítka ovládání odstupu.
Image Shown Without Description
ASnížení odstupu.
BZvýšení odstupu.
Image Shown Without Description
Zvolená hodnota odstupu se zobrazí na informačním displeji, jak je znázorněno pruhy na obrázku.
Nastavení odstupu adaptivního tempomatu

Grafický displej, odstup mezi vozidly znázorněný pruhy   Dynamické chování  
1   Sport.  
2   Normální.  
3   Normální.  
4   Komfortní.  

Systém vybere poslední zvolené nastavení odstupu vždy, když zapnete zapalování.
Potlačení nastavené rychlosti
POZOR   POZOR:  Pokud potlačíte funkci systému sešlápnutím plynového pedálu, systém nepoužije brzdy automaticky k udržení odstupu od vozidla před vámi.

Nastavení rychlosti a odstupu můžete potlačit sešlápnutím pedálu akcelerátoru.
Image Shown Without Description  Při potlačení funkce systému se rozsvítí zelená kontrolka a na informačním displeji se nebude zobrazovat obrázek vozidla.
Jakmile uvolníte pedál akcelerátoru, systém se znovu aktivuje. Rychlost vozidla se sníží na nastavenou rychlost nebo na nižší rychlost, pokud jedete za pomalejším vozidlem.
Změna nastavené rychlosti
 • Stisknutím tlačítka RES+ nebo SET- se nastavená rychlost mění v malých přírůstcích.
 • Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál a podržte jej, než dosáhnete požadované rychlosti. Stiskněte tlačítko RES+ nebo SET-.
 • Stisknutím a podržením tlačítka RES+ nebo SET- se nastavená rychlost mění ve velkých přírůstcích. Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
 Systém může použít brzdy ke zpomalení vozidla na novou nastavenou rychlost. Když je systém aktivní, zobrazuje se nastavená rychlost na informačním displeji.
Zrušení nastavené rychlosti
Stiskněte tlačítko CNCL/OFF nebo lehce sešlápněte brzdový pedál. Nastavená rychlost nebude vymazána.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Poznámka:   Obnovení použijte jen tehdy, když jste si vědomi nastavené rychlosti a chcete se k ní vrátit.
Stiskněte tlačítko RES+. Vozidlo obnoví dříve nastavenou rychlost a nastavení odstupu. Když je systém aktivní, zobrazuje se nastavená rychlost na informačním displeji.
Automatické zrušení
Poznámka:   Pokud otáčky motoru příliš poklesnou, zazní výstražné zvukové znamení a na informačním displeji se zobrazí zpráva. Automatické brzdění se deaktivuje.
Systém nelze aktivovat při rychlosti nižší než 20 km/h.
K automatickému zrušení může dojít rovněž v následujících situacích:
 • Pneumatiky ztratí přilnavost.
 • Otáčky motoru příliš poklesnou.
 • Zatáhnete parkovací brzdu.
Použití v kopcovitém terénu
Poznámka:   Pokud systém používá brzdy po dlouhou dobu, zazní zvukové upozornění a systém se vypne. Je tak umožněno ochlazení brzd. Po ochlazení brzd bude systém opět fungovat normálně.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň, pokud je systém aktivní v situacích, jako je dlouhá jízda z prudkého svahu, např. v horských oblastech. V těchto situacích vyžaduje systém další brzdění pomocí motoru, aby snížil zatížení běžné brzdové soustavy vozidla, která by se jinak mohla přehřát.
Vypnutí adaptivního tempomatu
Poznámka:   Vypnutím systému smažete nastavenou rychlost i vzdálenost.
Stiskněte tlačítko CNCL/OFF, je-li systém v pohotovostním režimu, nebo vypněte zapalování.
Problémy s detekcí
POZOR   POZOR:  Ve vzácných případech může dojít k problémům s detekcí způsobeným prvky dopravní infrastruktury, jako jsou mosty, tunely nebo bezpečnostní hrazení. V těchto případech může systém brzdit pozdě nebo nečekaně. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby.
POZOR   POZOR:  Pokud systém nefunguje správně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Radiolokační snímač má omezené zorné pole. V některých situacích nemusí detekovat jiná vozidla nebo je může detekovat později, než očekáváte. V případě, že systém vozidlo před vámi nezjistí, nebude se na informačním displeji zobrazovat obrázek vedoucího vozidla.
Image Shown Without Description
Problémy s detekcí mohou nastat:
AKdyž jedete v jiném jízdním pruhu než vozidlo před vámi.
BKdyž vozidla zasahují do vašeho pruhu. Systém dokáže rozpoznat pouze ta vozidla, která se celým objemem nachází ve vašem jízdním pruhu.
CPři projíždění zatáček může docházet k chybám při rozpoznávání vpředu jedoucích vozidel.
V těchto případech může systém brzdit pozdě nebo nečekaně. Řidič musí zůstat bdělý, aby byl v případě nutnosti schopen zasáhnout.
Pokud dojde k nárazu do přední části vašeho vozidla nebo k poškození této oblasti, může se oblast snímání radarem změnit. Systém tak nemusí některá vozidla rozpoznat, anebo je naopak může rozpoznat chybně.
Systém není dostupný
Systém se nemusí zapnout, nastane-li některá z těchto situací:
 • zablokovaný snímač,
 • vysoká teplota brzd,
 • porucha v systému nebo jiném souvisejícím systému.
Zablokování snímačů
Image Shown Without Description
Poznámka:   Snímač není viditelný. Je umístěn za panelem přístrojové desky.
 Pokud nějaká překážka blokuje snímač před signály radaru, zobrazí se zpráva. Snímač je umístěn ve spodní mřížce. Systém nedokáže zjistit vozidlo před vámi a nebude fungovat, pokud nějaký předmět překrývá jeho snímač.
Možné příčiny zobrazení této zprávy a potřebná opatření:

Příčina   Činnost  
Povrch radaru je znečištěný nebo je na něm nějaká překážka.   Očistěte povrch mřížky před radarem nebo odstraňte překážející předmět.  
Povrch radaru je čistý, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.   Vyčkejte určitou dobu. Může několik minut trvat, než radar detekuje, že je překážka odstraněna.  
Signálům radaru brání prudký déšť nebo sníh.   V těchto podmínkách systém nepoužívejte, protože nemusí vozidla jedoucí před vámi detekovat.  
Voda, sníh nebo led na povrchu silnice mohou rušit signály radaru.   V těchto podmínkách systém nepoužívejte, protože nemusí vozidla jedoucí před vámi detekovat.  
Nacházíte se v poušti nebo odlehlé oblasti, kde se nenachází žádná jiná vozidla nebo objekty kolem vozovky.   Chvíli vyčkejte nebo přepněte na normální tempomat.  

Z důvodu povahy použité radarové technologie může dojít k situacím, kdy se zobrazí upozornění na zablokovaný snímač, přestože daný snímač ve skutečnosti zablokován není. K takovým situacím obvykle dochází při jízdě řídce obydlenými venkovskými oblastmi nebo pouštěmi. Toto chybné upozornění na blokování zmizí buď samo, nebo po vypnutí a zapnutí zapalování.
Přepnutí na normální funkci tempomatu
POZOR   POZOR:  Normální tempomat nebrzdí, když se vozidlo přiblíží k pomaleji jedoucím vozidlům. Vždy dávejte pozor, který režim jste zvolili, a používejte brzdy v případě potřeby.

Z adaptivního tempomatu můžete přepnout na normální tempomat prostřednictvím informačního displeje.
Image Shown Without Description  Kontrolka tempomatu nahradí kontrolku adaptivního tempomatu, pokud zvolíte normální tempomat. Nastavení odstupu se nezobrazuje a systém automaticky nereaguje na vozidla jedoucí vpředu. Automatické brzdění zůstane aktivní, aby se zachovala nastavená rychlost.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay