POZOR:  Nepoužívejte přísady do oleje ani jiné prostředky k ošetřování motoru. Za určitých podmínek by mohly poškodit motor a takovéto poškození nebude kryto zárukou.
  POZOR:  Prázdné nádoby na motorový olej nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. K likvidaci tohoto typu odpadu používejte pouze vhodné nádoby.
  POZOR:  Při výměně motorového oleje dbejte na to, aby byl použit stejný typ oleje ve správném množství. Nepoužívejte oleje neznámého typu z již otevřených nádob.

Poznámka:   Spotřeba oleje se u nového motoru dostane na běžnou hodnotu až po ujetí přibližně 5.000 km.
Kontrola hladiny motorového oleje
Poznámka:   Zkontrolujte hladinu před nastartováním motoru.
Poznámka:   Ujistěte se, že je hladina mezi značkami MIN a MAX.
Poznámka:   Pokud nedodržíte uvedený postup, nebude naměřená hodnota přesná.
  1. Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně.
  1. Pokud je motor v provozu, vypněte ho a počkejte 15 minut, než olej vyteče do olejové vany.
  1. Vytáhněte měrku a otřete ji čistou netřepivou látkou. Pro kontrolu hladiny motorového oleje měrku motorového oleje zasuňte zpět a znovu ji vytáhněte.
Pokud je hladina na značce MIN, olej ihned doplňte.
Plnění
  POZOR:  Doplňujte jen při studeném motoru. Pokud je motor horký, počkejte 15 minut, až vychladne.
  POZOR:  Nesundávejte víčko plnicího hrdla za běhu motoru.

Demontujte víčko plnicího hrdla.
  POZOR:  Olej nedoplňujte nad značku MAX.

Poznámka:   Po zahřání se objem oleje zvýší. Horký olej bude dosahovat až nad značku výšky hladiny MAX.
Poznámka:   Jakoukoli uniklou kapalinu neprodleně setřete pomocí nasákavé tkaniny.
Doplňte kapalinu, která splňuje specifikace Ford.   Viz   Kapacity a specifikace - 1,2l TiVCT
Nasaďte zpět víčko plnicího hrdla. Otáčejte jím, dokud neucítíte silný odpor.
Použití motoru v náročných podmínkách
Pokud používáte vozidlo v náročných podmínkách, musí být motorový olej vyměněn vždy po ujetí 5.000 km nebo každé 3 měsíce, podle toho, která situace nastane dříve.
Náročné podmínky:
  • časté jízdy na krátké vzdálenosti (do 5 km), kdy teplota motoru nedosáhne normální provozní hodnoty,
  • časté používání vozidla na prašných cestách nebo v horách,
  • používání vozidla v hustém městském provozu,
  • používání vozidla v autoškolách, jako taxi, sanitka, k armádním účelům nebo podobným činnostem,
  • dlouhodobé používání vozidla se znečištěným palivem.
Spotřeba oleje
Prvních 5.000 km (záběh motoru) je spotřeba oleje vyšší a hladinu oleje je tedy nutné kontrolovat častěji. Maximální povolená spotřeba činí v tomto období jeden litr. Po zajetí vozidla se spotřeba oleje sníží na jeden litr za 10.000 km. Pokud je spotřeba oleje vyšší, obraťte se na prodejce Ford.
Spotřeba oleje závisí také na stylu jízdy a způsobu používání vozidla. Spotřeba oleje se zvyšuje, pokud s vozidlem jezdíte za speciálních provozních podmínek (např. často jezdíte vysokou rychlostí).
Olejový filtr
Olejový filtr zajišťuje účinné odfiltrování nežádoucích částic, aniž by bránil v proudění oleje k důležitým dílům. Při použití olejových filtrů, které nesplňují specifikace společnosti Ford, může dojít k poškození motoru.