POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.

Poznámka:   Ujistěte se, že je hladina mezi značkami MIN a MAX.
Poznámka:   Po zahřání se objem chladicí kapaliny zvětší. Hladina tedy může stoupnout nad značku MAX.
Pokud je hladina na značce MIN, chladicí kapalinu ihned doplňte.
Doplňování chladicí kapaliny motoru
  POZOR:  Chladicí kapalinu doplňujte, pouze když je motor studený. Pokud je motor horký, nechte jej 10 minut vychladnout.
  POZOR:  Nesundávejte víčko plnicího hrdla za běhu motoru.
  POZOR:  Nesnímejte plnicí víko, je-li motor horký. Vyčkejte, až motor vychladne.
  POZOR:  Nezředěná chladicí kapalina je hořlavá a může se vznítit, dojde-li k polití horkého výfuku.

Poznámka:   Kontrolu a výměnu víčka provádějte s vypnutým a studeným motorem, aby nedošlo ke zranění nebo popálení.
Poznámka:   V případě nouze můžete do chladicího systému doplnit pouze vodu a dojet na servisní stanici. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Delší používání nesprávně naředěné chladicí kapaliny může způsobit poškození motoru v důsledku koroze, přehřátí nebo zmrznutí.
Poznámka:   Chladicí kapalinu nedoplňujte nad značku MAX.
Poznámka:   Pokud se hladina chladicí kapaliny pohybuje mimo běžný provozní rozsah, může dojít ke snížení výkonu systému. V takovém případě vozidlo neprodleně odvezte do autorizovaného servisu.
Poznámka:   Uzávěr vyrovnávací nádržky chladicího systému je třeba přibližně každé 3 roky zkontrolovat a vyčistit. Pokud máte podezření, že došlo k poškození těsnicího kroužku, uzávěr vyměňte.
Poznámka:   Ve vyrovnávací nádržce chladicí kapaliny se mohou objevit vzduchové bubliny.
  1. Demontujte víčko plnicího hrdla. Při odšroubovávání víka může pomalu unikat tlak.
  1. Doplňte směs chladicí kapaliny a vody v poměru 50/50 s použitím kapalin odpovídajících specifikaci Ford.   Viz   Kapacity a specifikace - 1,2l TiVCT
  1. Nasaďte zpět víčko plnicího hrdla. Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor a dokud víčko nezacvakne.