Vaše vozidlo nemusí být vybaveno rezervním kolem. Souprava pro opravu tedy vystačí pouze k opravě jedné poškozené pneumatiky.
Souprava je umístěna v prohlubni rezervního kola.
Všeobecná informace
  POZOR:  V závislosti na typu a rozsahu poškození pneumatiky lze některé pneumatiky utěsnit pouze částečně. V některých případech utěsnění není možné vůbec. Při ztrátě tlaku v pneumatice dochází ke změně jízdních vlastností vozidla a může dojít až ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
  POZOR:  Soupravu nepoužívejte, pokud byla pneumatika již dříve poškozena, například podhuštěná při jízdě. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Nepoužívejte sadu s kompresorem pro nouzový dojezd po defektu pneumatiky. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
  POZOR:  Nepokoušejte se utěsnit poškození bočnice pneumatiky. Mohlo by dojít k prasknutí pneumatiky, což by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a vážnému zranění nebo dokonce smrti.

Souprava na opravu pneumatiky dokáže utěsnit většinu defektů pneumatiky (o průměru do 6 mm) a dočasně obnoví pojízdnost vozidla.
Při používání soupravy dodržujte následující pravidla:
 • Jeďte opatrně a neprovádějte žádné prudké jízdní manévry, zvláště pokud je vozidlo naloženo těžkým nákladem nebo táhne přívěs.
 • Tato souprava vám umožní provést nouzovou dočasnou opravu a pokračovat v cestě k nejbližšímu prodejci vozidel nebo pneumatik nebo ujet vzdálenost maximálně 200 km.
 • Nepřekračujte maximální rychlost 80 km/h.
 • Chraňte soupravu před dětmi.
 • Soupravu používejte pouze tehdy, pokud se okolní teplota pohybuje v rozsahu -40–70°C.
Použití soupravy
  POZOR:  Stlačený vzduch se může chovat jako výbušnina či střelivo a způsobit vážné zranění.
  POZOR:  Je-li souprava v provozu, nenechávejte ji bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Nenechávejte kompresor pracovat déle než 10 minut. To by mohlo mít za následek nesprávnou funkci kompresoru a vážné zranění osob.

Používejte pouze soupravu k dočasné opravě pneumatik, která byla dodána s vaším vozidlem. Použití nesprávné soupravy může způsobit to, že se pneumatiky nenahustí.
 • Zaparkujte vaše vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a abyste mohli použít soupravu bez ohrožení vaší osoby.
 • I v případě, že stojíte na rovné silnici, zatáhněte parkovací brzdu, aby bylo zajištěno, že nedojde k pohybu vozidla.
 • Nevyjímejte z pneumatiky cizí předměty, jako například hřebíky nebo šroubky, které ji propíchly.
 • Při používání soupravy nechte běžet motor, ne však tehdy, pokud je vozidlo v uzavřených nebo špatně větraných prostorách (např. uvnitř budovy). Za těchto podmínek zapněte kompresor při vypnutém motoru.
 • Lahev s těsnicí hmotou vyměňte za novou dříve, než uplyne její doba použitelnosti (viz horní část lahve).
 • Informujte všechny ostatní uživatele vozidla, že pneumatika byla dočasně utěsněna pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik. Upozorněte je, že je nutné dodržovat zvláštní jízdní podmínky.
Huštění pneumatiky
  POZOR:  Než pneumatiku dohustíte, prohlédněte její bočnici. Pokud vykazuje jakékoli praskliny, boule nebo podobné poškození, pneumatiku nehustěte. Mohlo by dojít ke zranění.
  POZOR:  Když je kompresor v provozu, nestůjte přímo vedle pneumatiky. V případě prasknutí pneumatiky by mohlo dojít ke zranění.
  POZOR:  Při huštění pozorujte bočnici pneumatiky. Pokud se na pneumatice objeví jakékoli praskliny, boule nebo jiné podobné poškození, vypněte kompresor a nechejte vzduch uniknout přetlakovým ventilem. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
  POZOR:  Těsnicí hmota obsahuje přírodní latexovou gumu. Vyvarujte se kontaktu s kůží a oděvem. Dojde-li ke kontaktu s kůží, okamžitě opláchněte postižená místa velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
  POZOR:  Pokud tlak vzduchu v pneumatice do deseti minut nedosáhne 1,8 bar, bude pneumatika zřejmě poškozena natolik, že dočasná oprava není možná. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.

Missing Image
ANálepka
BLahev s těsnicí hmotou
CHadice lahve s těsnicí hmotou
DDržák lahve
EMěřič tlaku
FNapájecí zástrčka s kabelem
GSpínač kompresoru
HHadice opravné sady
IPřetlakový ventil
 1. Sundejte ze sady ochranný obal.
 1. Z láhve odlepte nálepku A upozorňující na maximální povolenou rychlost 80 km/h a nalepte ji na přístrojovou desku tak, aby na ni řidič dobře viděl. Ujistěte se, že nálepka nezakrývá nic důležitého.
 1. Vyjměte ze sady hadici H s přetlakovým ventilem a napájecí zástrčku s kabelem F.
 1. Připojte hadici H s přetlakovým ventilem I k lahvi s těsnicí hmotou B.
 1. Vložte lahev s těsnicí hmotou B do držáku D.
 1. Z poškozené pneumatiky sejměte čepičku ventilu.
 1. Pevně našroubujte hadici lahve s těsnicí hmotou C na ventil poškozené pneumatiky.
 1. Dejte pozor, aby byl spínač kompresoru G v poloze 0.
 1. Napájecí zástrčku F zastrčte do zásuvky zapalovače cigaret nebo do přídavné elektrické zásuvky.   Viz   Přídavné zásuvky
    Viz   Přídavné zásuvky
 1. Nastartujte motor.
 1. Přepněte spínač kompresoru G do polohy 1.
 1. Pneumatiku nehustěte déle než 10 minut; má být nahuštěna na tlak mezi minimální hodnotou 1,8 bar a maximální hodnotou 3,5 bar. Přepněte spínač kompresoru G do polohy 0 a zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatice pomocí měřiče tlaku E.
Poznámka:   Pokud nedosáhnete tlaku 1,8 bar, nepokračujte v hustění.
Poznámka:   Při čerpání těsnicí hmoty ventilkem pneumatiky může tlak vzrůst až na 6 bar, ale přibližně po 30 sekundách znovu klesne.
Poznámka:   Po vypnutí kompresoru můžete slyšet vzduch unikající z poškozené pneumatiky. To je normální a lze to ignorovat za předpokladu, že byl dosažen stanovený minimální tlak v pneumatice.
 1. Napájecí zástrčku F vytáhněte ze zásuvky zapalovače cigaret nebo z přídavné elektrické zásuvky.
 1. Rychle odšroubujte hadici C z ventilu pneumatiky. Čepičku ventilku znovu utáhněte
Poznámka:   Z hadice C může při odpojování vytéct nebo vystříknout zbytek těsnicí hmoty. To je normální.
 1. Vložte lahev s těsnicí hmotou B do držáku D.
 1. Soupravu bezpečně uložte ve vozidle tak, aby byla stále snadno přístupná. Soupravu budete potřebovat znovu, až budete kontrolovat tlak v pneumatice.
 1. S vozidlem ihned ujeďte přibližně 3 km, aby těsnicí hmota mohla utěsnit poškozené místo.
  POZOR:  Pokud za jízdy cítíte silné vibrace, slyšíte nezvyklé zvuky nebo si všimnete nestabilních jízdních vlastností, zpomalte a jakmile to bude bezpečné, zastavte. Pneumatiku znovu prohlédněte a zkontrolujte tlak. Pokud je tlak v pneumatice nižší než 1,3 bar nebo pokud jsou vidět jakékoli praskliny, boule nebo podobná poškození, nepokračujte v jízdě s touto pneumatikou. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.

 1. Po ujetí přibližně tří kilometrů (dvou mílí) vozidlo zastavte. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte tlak v poškozené pneumatice.
 1. Připojte soupravu a pomocí měřiče tlaku E zjistěte tlak v pneumatice.
 1. Seřiďte jej na předepsaný tlak.   Viz   Tlaky v pneumatikách
 1. Poté, co jste nahustili pneumatiku na předepsaný tlak, přepněte spínač kompresoru G do polohy 0, vytáhněte napájecí zástrčku F ze zásuvky, odšroubujte hadici C a utáhněte čepičku ventilku.
 1. Nechte hadici C a H připojenou k lahvi s těsnicí hmotou B a soupravu bezpečně uložte.
 1. Jeďte k nejbližšímu pneuservisu a nechte poškozenou pneumatiku vyměnit. Před stažením pneumatiky z ráfku informujte technika v pneuservisu, že pneumatika obsahuje těsnicí hmotu. Použitou lahev s těsnicí hmotou B a hadici C co nejdříve vyměňte.
Poznámka:   Upozorňujeme, že tato souprava umožňuje pouze jízdu na krátkou vzdálenost. Předpisy týkající se oprav pneumatiky pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik se mohou v jednotlivých zemích lišit. Podrobné informace získáte v pneuservisu.
  POZOR:  Před jízdou se ujistěte, že je pneumatika nahuštěna na doporučenou hodnotu tlaku. Dokud nebude utěsněná pneumatika vyměněna, sledujte tlak vzduchu v této pneumatice.

Prázdné lahve od těsnicí hmoty je možné likvidovat s běžným domovním odpadem. Zbytky těsnicí hmoty vraťte svému dealerovi nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů.