POZOR:  Nepřeplňujte palivovou nádrž. Tlak v přeplněné nádrži může způsobit únik paliva nebo jeho rozstříknutí, což může mít za následek požár.
  POZOR:  Nepokoušejte se cizími předměty vypáčit ani jinak násilím otevřít bezvíčkový palivový systém. Mohlo by dojít k poškození palivového systému nebo jeho těsnění a poranění osob.
  POZOR:  Při tankování mějte plnicí pistoli neustále zcela zasunutou.
  POZOR:  Před tankováním vždy vypněte motor. K plnicímu ventilu palivové nádrže se nepřibližujte s otevřeným ohněm ani zdrojem jisker. Při tankování nikdy nekuřte ani nepoužívejte mobilní telefon. Palivové výpary jsou za určitých okolností extrémně nebezpečné. Nevdechujte palivové výpary.
  POZOR:  Před vyjmutím trysky plnicí pistole počkejte alespoň 10 sekund, než veškerý zbytek paliva vyteče do palivové nádrže.
  POZOR:  Poté, co tryska plnicí pistole podruhé automaticky přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Pokud tento pokyn nedodržíte, může se naplnit expanzní prostor, což může vést k přetečení paliva.

Poznámka:   Vozidlo není vybaveno klapkou plnicího hrdla palivové nádrže.
Poznámka:   Před tankováním uhaste cigarety a jiné hořící předměty.
Uzávěr palivové nádrže
Uzávěr palivové nádrže otevřete zatažením za páčku nacházející se na podlaze vedle sedadla řidiče.
Missing ImageMissing Image
ATyp 1: Levá strana – zatlačením otevřete kryt uzávěru palivové nádrže.
BTyp 1: Pravá strana – zatlačením otevřete kryt uzávěru palivové nádrže.
CTyp 2: Levá strana – zatáhnutím otevřete kryt uzávěru palivové nádrže.
DTyp 2: Pravá strana – zatáhnutím otevřete kryt uzávěru palivové nádrže.
  1. Zcela otevřete kryt uzávěru palivové nádrže do zajištěné polohy.
Missing Image
Poznámka:   Po zasunutí palivové pistole správné velikosti se otevře pružinou držená záklopka.
  1. Zasuňte trysku plnicí pistole až po první výčnělek na trysce (A).Nechte ji spočinout na krytu otvoru plnicí trubky palivové nádrže.
Missing Image
  1. Během doplňování paliva držte trysku plnicí pistole v poloze B.Při držení trysky plnicí pistole v poloze A by mohlo dojít k ovlivnění průtoku paliva a vypnutí trysky plnicí pistole ještě před úplným naplněním nádrže.
Missing Image
  1. S tryskou plnicí pistole manipulujte ve vyznačené oblasti.
Missing Image
  1. Po natankování trysku plnicí pistole mírně nadzvedněte a poté ji pomalu vyjměte.
  1. Zcela uzavřete uzávěr palivové nádrže.
Poznámka:   Natankujete-li do svého vozidla nesprávné palivo, nezkoušejte nastartovat motor. Použití nesprávného paliva může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.