Princip fungování
  POZOR:  Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy, ale zobrazí se varování. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Systém umožňuje nastavení omezení rychlosti. Nastavená rychlost bude maximální dosažitelnou rychlostí vozidla, avšak s možností tuto mez v případě potřeby dočasně překročit.
Použití systému
Poznámka:   Nastavené omezení rychlosti lze krátkodobě úmyslně překročit (například při předjíždění jiného vozidla).
Systém se obsluhuje ovládacími tlačítky namontovanými na volantu.
Missing Image
Zapínání a vypínání systému
Stisknutím tlačítka LIM přepněte omezovač do pohotovostního režimu. Informační displej zobrazí výzvu k nastavení rychlosti. Stisknutím tlačítka OFF systém vypněte.
Nastavení omezení rychlosti
  • Když je omezovač v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka SET+ nebo SET- nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla.
  • Požadované omezení rychlosti nastavte pomocí tlačítek SET+ a SET-. Rychlost se zobrazí na informačním displeji a uloží do paměti jako nastavená rychlost.
  • Stisknutím tlačítka CAN omezovač deaktivujete a přepnete do pohotovostního režimu. Informační displej potvrdí vypnutí zobrazením přeškrtnuté nastavené rychlosti.
  • Stisknutím tlačítka RES funkci omezovače obnovíte. Informační displej potvrdí zapnutí opětovným zobrazením nastavené rychlosti.
Úmyslné překročení nastaveného omezení rychlosti
Systém dočasně vypnete plným sešlápnutím plynového pedálu. Systém se znovu aktivuje, jakmile rychlost vašeho vozidla klesne pod nastavenou rychlost.
Výstrahy systému
Pokud neúmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji blikat ukazatel nastavené rychlosti a zazní zvukový signál.
Pokud úmyslně překročíte nastavenou rychlost, bude na informačním displeji blikat ukazatel nastavené rychlosti.