POZOR:  Tempomat nepoužívejte v hustém provozu a na vozovkách s četnými zatáčkami nebo kluzkým povrchem. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy, ale zobrazí se varování. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Missing Image
Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Poznámka:   Pokud rychlost vozidla klesne při jízdě do svahu o více než 16 km/h pod nastavenou rychlost, tempomat se deaktivuje.
Zapnutí a vypnutí tempomatu
Stisknutím tlačítka přepněte tempomat do pohotovostního režimu. Informační displej zobrazí výzvu k nastavení rychlosti. Pokud chcete systém vypnout, stiskněte tlačítko ještě jednou.
Nastavení rychlosti udržované tempomatem
  1. Jeďte požadovanou rychlostí.
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+.
  1. Uvolněte plynový pedál.
Missing Image  Na přístrojovém panelu se rozsvítí příslušná kontrolka.
Změna nastavené rychlosti
  • Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „km/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 km/h. Když na informačním displeji nastavíte jako zobrazované jednotky „mil/h“, bude se nastavená rychlost měnit v krocích po 1 mil/h.
  • Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál a podržte jej, než dosáhnete požadované rychlosti. Stiskněte a uvolněte tlačítko SET+.
  • Stiskněte a podržte tlačítko SET+ nebo tlačítko SET-. Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
Zrušení nastavené rychlosti
Stiskněte a uvolněte spínač CAN nebo sešlápněte brzdový pedál. Kontrolka na přístrojovém panelu zhasne. Nastavená rychlost nebude vymazána.
Poznámka:   Pokud ve vozidlech s manuální převodovkou sešlápnete pedál spojky, nastavená rychlost se také zruší.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Stiskněte a uvolněte spínač RES. Na přístrojovém panelu se rozsvítí příslušná kontrolka.