POZOR:  Baterie normálně produkuje výbušné plyny, které mohou způsobit zranění osob. Z tohoto důvodu nedovolte v blízkosti baterie zacházení s otevřeným ohněm, jiskřením nebo hořícími materiály. Při práci poblíž akumulátoru si vždy chraňte obličej a používejte ochranné brýle. Vždy zajistěte řádné odvětrávání.
  POZOR:  Akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Akumulátory obsahují kyselinu sírovou. Zamezte kontaktu s očima, kůží a oděvem. Při práci poblíž akumulátoru používejte ochranné brýle, abyste předešli úrazu způsobenému vystříknutím roztoku kyseliny. V případě styku pokožky nebo očí s kyselinou tyto okamžitě nejméně 15 minut oplachujte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití kyseliny vyhledejte okamžitě lékaře.

Příprava vozidla
Poznámka:   Při startování vozidla používejte pouze 12V adaptér napájení.
Poznámka:   Neodpojujte akumulátor nepojízdného vozidla, jinak může dojít k poškození elektrického systému.
 1. Zaparkujte pomocné vozidlo v blízkosti kapoty nepojízdného vozidla tak, aby se vozidla vzájemně nedotýkala. U obou vozidel zatáhněte parkovací brzdu a dbejte na to, abyste se nedostali do kontaktu s ventilátorem chlazení motoru ani jinými pohyblivými částmi.
 1. Před připojením propojovacích kabelů zkontrolujte všechny svorky akumulátorů a odstraňte z nich případné známky koroze. Ověřte, že jsou odvětrávací krytky řádně dotaženy.
 1. U obou vozidel zapněte ventilátor topení, aby nedošlo k proudovému rázu. Veškeré zbylé příslušenství vypněte.
Připojení propojovacích kabelů
Poznámka:   Dolní vozidlo na obrázku je to, které pomáhá se startováním (tedy propůjčuje svůj akumulátor).
Missing Image
 1. Připojte kladný (+) propojovací kabel ke kladnému (+) pólu vybitého akumulátoru.
 1. Připojte opačný konec kladného (+) kabelu ke kladnému (+) pólu pomocného akumulátoru.
 1. Připojte záporný (-) kabel k zápornému (-) pólu pomocného akumulátoru.
 1. Nakonec připojte záporný (−) kabel k exponované kovové části motoru nepojízdného vozidla, která se nenachází v blízkosti akumulátoru, karburátoru ani systému vstřikování paliva.
Poznámka:   Záporný (–) kabel neukostřujte připojením k palivovému potrubí, krytům vahadel motoru, sběrnému potrubí sání ani elektrickým součástem.
  POZOR:  Nepřipojujte konec druhého kabelu k zápornému (-) pólu akumulátoru, který chcete nabít. Jiskra by mohla způsobit výbuch plynů z okolí akumulátoru.

Zkontrolujte, že kabely nemohou být zachyceny lopatkami ventilátoru, řemenem nebo jinými pohyblivými díly obou motorů a že se nemohou dostat do kontaktu se součástmi palivové soustavy.
Startování motoru pomocí cizího zdroje
 1. Spusťte motor pomocného vozidla a nastavte mírně zvýšené otáčky.
 1. Nastartujte motor nepojízdného vozidla.
Poznámka:   Pokud se vybije akumulátor vozidla s mechanickou převodovkou nebo pokud do tohoto vozidla namontujete akumulátor nový, nastartuje motor až po sešlápnutí a podržení spojkového pedálu po dobu 2 sekund, následném uvolnění spojkového pedálu na 2 sekundy při vypnutém motoru a klíčku otočeném v zapalování do polohy zapnuto (ON).
 1. Než odpojíte propojovací kabely, nechte oba motory spuštěné alespoň další tři minuty.
Odpojení propojovacích kabelů
Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí, než v jakém byly připojeny.
Poznámka:   Dolní vozidlo na obrázku je to, které pomáhá se startováním (tedy propůjčuje svůj akumulátor).
Missing Image
 1. Odpojte propojovací kabel od ukostřovacího kovového povrchu.
 1. Odpojte propojovací kabel od záporného (-) pólu akumulátoru pomocného vozidla.
 1. Odpojte propojovací kabel od kladného (+) pólu akumulátoru pomocného vozidla.
 1. Odpojte propojovací kabel od kladného (+) pólu akumulátoru nepojízdného vozidla.
Po nastartování nepojízdného vozidla a odpojení propojovacích kabelů nechte motor několik minut spuštěný na volnoběh, aby mohla jeho řídicí jednotka rozpoznat parametry volnoběhu.