POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   V závislosti na volitelné výbavě vašeho vozidla se může systém lišit od verze, která je zde znázorněna.
Missing Image
AHlasitost
BVypínač.
CAutorádio
DMEDIA
EVyhledávání dozadu a přechod na předchozí skladbu.
FPozastavení nebo přehrávání média.
GVyhledávání dopředu a přechod na následující skladbu.
HNastavení zvuku.
INastavení systému.
JTlačítko OK.
KLADĚNÍ.
LPředchozí obrazovka.
MUkončení telefonního hovoru.
NČíselné klávesy.
OPřijetí nebo zahájení hovoru.
PRozpoznávání hlasu.
Objem
Otočením upravíte hlasitost.
Vypínač
Stisknutím se systém zapíná a vypíná.
Rádio
Stisknutím tohoto tlačítka vyberte režim rádia. Opakovaným stisknutím tlačítka nebo otáčením pravého otočného ovladače můžete procházet dostupné rádiové stanice.
Stisknutím tlačítka OK vyberte upřednostňovaný zdroj rozhlasového signálu.
Média
Stisknutím tohoto tlačítka vyberte režim médií. Opakovaným stisknutím tlačítka nebo otáčením pravého otočného ovladače můžete procházet dostupné zdroje médií.
Vyhledávání dozadu a přechod na předchozí skladbu
V režimu rádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na stanici s nejbližší nižší frekvencí v daném pásmu. Stisknutím a podržením tlačítka přejdete rychle dozadu, po uvolnění tlačítka se systém zastaví na předchozí dostupné stanici.
V režimu přehrávání médií vyberete stisknutím tohoto tlačítka předchozí skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dozadu.
Poznámka:   Režim Bluetooth® nepodporuje tuto funkci.
Pozastavení nebo přehrávání média
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu rádia ztlumíte zvuk. Opětovným stisknutím tlačítka zvuk obnovíte.
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu médií pozastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání znovu spustíte.
Vyhledávání dopředu a přechod na následující skladbu
V režimu rádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na stanici s nejbližší vyšší frekvencí v daném pásmu. Stisknutím a podržením tlačítka přejdete rychle dopředu, po uvolnění tlačítka se systém zastaví na následující dostupné stanici.
V režimu přehrávání médií vyberete stisknutím tohoto tlačítka následující skladbu. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dopředu.
Poznámka:   Režim Bluetooth nepodporuje tuto funkci.
Nastavení zvuku
Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k nastavením zvuku. Dále můžete aktivovat adaptivní hlasitost nebo úpravu hlasitosti podle rychlosti vozidla a upravit citlivost těchto funkcí.
Nastavení systému
Stisknutím přejdete k nastavením různých systémů, jako jsou hodiny nebo párování zařízení Bluetooth.
Připojení zařízení Bluetooth
Stiskněte tlačítko nastavení. Zvolte rozhraní Bluetooth a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Poznámka:   Při párování nového zařízení si můžete vybrat, zda chcete stáhnout kontakty, nastavit dané zařízení jako primární a povolit funkci nouzového asistenta (je-li tato funkce součástí výbavy).
Ovládání dopravních informací (je-li tato funkce součástí výbavy)
Mnoho stanic, které vysílají ve vlnovém pásmu FM, má kód TP, který udává, že tyto stanice vysílají dopravní informace.
Zapnutí a vypnutí funkce
Stiskněte tlačítko nastavení. Pomocí pravého otočného voliče označte možnost a vyberte ji.
Pokud posloucháte stanici, která vysílá dopravní informace, objeví se na displeji také nápis TP. V opačném případě jednotka vyhledá program s dopravními informacemi.
Při vysílání dopravních informací se automaticky přeruší normální přehrávání rozhlasového vysílání nebo přehrávání médií z jednotky USB a na displeji se zobrazí zpráva.
Pokud pomocí tlačítka předvolby zvolíte stanici, která nevysílá dopravní hlášení, zůstane audio jednotka na této stanici naladěna, dokud funkci nevypnete a znovu nezapnete.
Poznámka:   Funkce je ve výchozím nastavení vypnuta.
Poznámka:   Pokud je funkce zapnuta a vy vyberete přednastavenou stanici nebo ručně naladíte stanici, která zpravodajství neposkytuje, nebude dopravní zpravodajství přehráváno.
Poznámka:   Pokud posloucháte stanici, která zpravodajství neposkytuje, a přitom tuto funkci zapnete a znovu vypnete, vyhledá se program TP.
Tlačítko OK
Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte výběr nabídky. V režimu médií stisknutím tohoto tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání skladby.
Ladění
V režimu rádia můžete otáčením tohoto ovladače procházet po krocích frekvenční pásmo. V režimu médií otočením zvolíte další skladbu.
Změna stanice
Missing Image
AOtočením tlačítka ručně naladíte frekvenci.
BStisknutím tlačítka spustíte ladění stanic podle názvu.
Poznámka:   Mezi automatickým laděním a laděním pomocí otočného ovladače můžete přepínat v systémových nastaveních.
Předchozí obrazovka
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předcházející obrazovku.
Ukončení telefonního hovoru
Stisknutím tohoto tlačítka ukončíte aktivní telefonní hovor.
Číselné klávesy
V režimu rádia můžete ukládat a vyvolávat své oblíbené rozhlasové stanice. Chcete-li uložit určitou stanici, nalaďte ji a poté stiskněte a podržte tlačítko předvolby, dokud se neobnoví zvuk.
Předvolby stanic
Rozhlasovou stanici uložíte podržením číselného tlačítka předvolby.
Poznámka:   Ke každému zdroji rozhlasového signálu lze uložit šest předvoleb.
Přijetí nebo zahájení telefonního hovoru
Požívání mobilního telefonu
Stisknutím tohoto tlačítka můžete uskutečnit hovor s číslem uloženým v seznamu hovorů nebo adresáři, případně s číslem, které zadáte ručně.

Nabídka  
Seznam hovor?
Kontakty
Klávesnice

Vytočení čísla

Nabídka   Činnost  
Klávesnice
Pomocí tlačítka OK vyberte nabídku.  
Pomocí ovladače ladění zvolte číslice a stiskněte tlačítko OK.  
Zvolte možnost telefonu na displeji nebo stiskněte tlačítko rádia na rámečku autorádia.  

Rozpoznávání hlasu
S tímto systémem můžete využít funkce vašeho telefonu pro rozpoznávání hlasu a soustředit se tak na řízení. Podržte tlačítko hlasového ovládání.
Poznámka:   Systém funguje pouze tehdy, když je přes rozhraní Bluetooth připojeno zařízení.