POZOR:  Před zahájením provádění jakékoli údržby nebo před opuštěním vozidla vždy vypněte zapalování a zcela zatáhněte parkovací brzdu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek vážné nebo smrtelné zranění při opětovném rozběhnutí motoru.
  POZOR:  U vozidel se systémem Auto-Start-Stop jsou odlišné požadavky na akumulátor. Při výměně použijte výhradně baterii stejné specifikace.

U stojícího vozidla systém vypne motor, aby snížil spotřebu paliva a tvorbu zplodin CO2. Jakmile se budete chtít opět rozjet, motor se znovu spustí.
Poznámka:   Pokud se motor vypne, rozsvítí se zelená kontrolka automatického systému start-stop.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory.  Když kontrolka automatického systému start-stop bliká žlutou barvou, zařaďte neutrál nebo sešlápněte pedál.
  Viz   Informační hlášení.  Pokud svítí šedá kontrolka, není systém k dispozici.
Použití systému Auto-Start-Stop
Zastavení motoru
 1. Zastavte vozidlo.
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Uvolněte pedál spojky a plynový pedál.
Opětovné nastartování motoru
Sešlápněte spojkový pedál.
Poznámka:   Maximálního využití výhod systému dosáhnete tak, že při jakémkoliv zastavení delším než tři sekundy přesunete řadicí páku do neutrální polohy a uvolníte spojkový pedál.
Poznámka:   Systém auto-start-stop rovněž poskytuje funkci opětovného spuštění zastaveného motoru. Zastavený motor opětovně spustíte plným sešlápnutím pedálu spojky.
Omezení použití
Za určitých okolností se motor nemusí zastavit, například:
 • Bezpečnostní pás řidiče není zapnutý.
 • Motor je studený.
 • z důvodu udržení klimatu v interiéru,
 • Akumulátor vozidla je téměř vybitý.
 • Venkovní teplota je příliš nízká či příliš vysoká.
 • Za jízdy došlo k otevření dveří řidiče.
 • Je zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Probíhá regenerace filtru vznětových částic.
Za určitých okolností se motor může znovu spustit, například:
 • Z důvodu udržení klimatu v interiéru, např. funkce klimatizace.
 • Je zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Vozidlo se začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
 • Akumulátor vozidla je téměř vybitý.
Zapínání a vypínání systému
Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Missing Image  Chcete-li systém vypnout, stiskněte spínač. Rozsvítí se slovo VYPNUTO Chcete-li systém opět zapnout, stiskněte spínač znovu.
Poznámka:   Pokud systém zjistí závadu, vypne se. Pokud zůstává neaktivní po dokončení cyklu zapalování, nechte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Systém nemusí fungovat, necháte-li s vypnutým zapalováním připojeny elektrické spotřebiče, které vybíjí akumulátor.