POZOR:  Nepoužívejte těsnicí prostředek na pneumatiky, protože by mohlo dojít k poškození systému monitorování tlaku v pneumatikách.
  POZOR:  Poškozený snímač monitorování tlaku v pneumatikách nemusí fungovat.
  POZOR:  Systém monitorování tlaku v pneumatikách nepředstavuje náhradu ruční kontroly tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách je třeba pravidelně kontrolovat tlakoměrem. Nesprávný tlak v pneumatikách může zvýšit riziko selhání pneumatik, ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění osob.

Missing Image  Vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách, který slouží jako pomůcka řidiče. Varovná kontrolka se rozsvěcuje tehdy, jestliže systém zjistí podhuštění alespoň jedné z pneumatik. Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, měli byste zastavit vozidlo, jakmile to bude bezpečné, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak.
Missing Image
Systém měří tlak ve čtyřech pneumatikách a odesílá do vozidla odečtené hodnoty tlaku, které je možno sledovat prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace
Systém nenahrazuje správné postupy údržby pneumatik.Předepsaný tlak je nutné dodržovat i v případě, že se nerozsvítí varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách.Tlak v pneumatikách (včetně rezervy, pokud je nainstalována) je třeba kontrolovat u studených pneumatik každé dva týdny.Doporučené tlaky v pneumatikách jsou rovněž uvedeny na štítku s tlaky pneumatik (nachází se na okraji dveří řidiče nebo sloupku B).
Jízda s podhuštěnými pneumatikami může:
 • způsobit přehřívání pneumatik,
 • způsobit selhání pneumatik,
 • zvýšit spotřebu paliva,
 • zkrátit životnost pneumatik,
 • nepříznivě ovlivnit řízení vozidla a schopnost zastavit.
Systém monitorování tlaku v pneumatikách je vybaven kontrolkou závady systému, která informuje o případném nesprávném fungování systému. Kontrolka chybné funkce a výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách sdílejí jednu diodu.Pokud systém zjistí závadu, výstražná kontrolka bude přibližně jednu minutu blikat a poté zůstane rozsvícena.K tomuto chování kontrolky bude docházet vždy, když zapnete zapalování a závada bude stále přítomná.Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.
Je-li rozsvícena kontrolka chybné funkce, systém nemusí zjistit nízký tlak v pneumatikách. K závadě může dojít z různých důvodů, mimo jiné i pokud namontujete rezervní pneumatiku nebo kolo, které brání ve správném fungování systému. Pokud na vozidle vyměníte některé pneumatiky nebo kola, vždy zkontrolujte, zda nesvítí výstražná kontrolka závady systému monitorování tlaku v pneumatikách. Ujistěte se, zda náhradní pneumatiky nebo kola umožňují systému nadále fungovat správně. Přečtěte si postup Když je namontována dočasná náhradní pneumatika v této části.
Jak teplota ovlivňuje tlak v pneumatikách
Za normálních jízdních podmínek se může tlak v pneumatikách zvýšit až o 30 kPa oproti studeným pneumatikám.
Pokud je vozidlo přes noc v klidu, může se tlak v pneumatikách při poklesu okolní teploty snížit až o 20 kPa. Systém porovnává tlak s předepsaným tlakem a pokud se tlak sníží pod tuto úroveň, rozsvítí varovnou kontrolku.
Huštění pneumatik
Při huštění pneumatik nemusí systém zaznamenat změnu okamžitě. Pneumatiky hustěte jen tehdy, když jsou chladné.
Pokud výstražná kontrolka svítí:
 • Ověřte, zda některá z pneumatik není vyfouknutá.
 • Pokud je některá z pneumatik vyfouknutá, proveďte potřebnou opravu.
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách a nahustěte všechny pneumatiky na správný tlak.   Viz   Tlaky v pneumatikách
 • Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách. Přečtěte si postup Resetování systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách uvedený dále v této části.
Výměna pneumatik
Missing Image
Servis pneumatik by měl provádět autorizovaný prodejce.
Poznámka:   Každé silniční kolo a pneumatika jsou vybaveny snímačem tlaku v pneumatice. Tento snímač se nachází uvnitř dutiny pneumatiky. Snímač tlaku je přichycen k dříku ventilu. Pneumatika snímač tlaku zakrývá, takže ho neuvidíte, dokud pneumatiku nesundáte. Při výměně pneumatiky postupujte opatrně, abyste nepoškodili snímač.
Výměna kol
Po výměně kol vozidla je nutné v systému monitorování tlaku v pneumatikách uskutečnit nové učení snímačů tlaku v pneumatikách. Postupujte při tom následujícím způsobem:
 1. Ověřte, zda jsou všechny pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Pokud ne, nahustěte pneumatiky na předepsaný tlak.   Viz   Tlaky v pneumatikách
 1. Ponechejte vozidlo v klidu po dobu alespoň 20 minut.
 1. Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách. Přečtěte si postup Resetování systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách uvedený dále v této části.
 1. Systém monitorování tlaku v pneumatikách automaticky provede nový postup učení snímačů tlaku v pneumatikách, jakmile s vozidlem uskutečníte přibližně 15minutovou jízdu rychlostí vyšší než 40 km/h
Když je namontována dočasná náhradní pneumatika
Pokud kolo s pneumatikou vyměníte za dojezdové náhradní kolo, systém bude po výměně i nadále oznamovat závadu. Jedná se o připomínku toho, že je nutné opravit poškozené kolo a pneumatiku a znovu je nasadit na vozidlo. Chcete-li obnovit správné fungování systému, je nutné opravit sestavu kola a pneumatiky a znovu ji namontovat na vozidlo.
Řešení problémů
Hlavní funkcí systému je varování na nízký tlak v pneumatikách. Také vás dokáže varovat v případě, že již není schopný fungovat správně. Informace týkající se systému naleznete v následující tabulce:

Varovná kontrolka   Součást   Činnost  
Svítící výstražná kontrolka   Podhuštěné pneumatiky  
 1. Nahustěte pneumatiky na správný tlak.   Viz   Tlaky v pneumatikách.  Tlaky v pneumatikách jsou rovněž uvedeny na informačním štítku s tlaky pneumatik (nachází se na okraji dveří řidiče nebo sloupku B).
 2. Po nahuštění pneumatik na správný tlak je nutné restartovat systém monitorování tlaku v pneumatikách. Přečtěte si postup Resetování systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách v této kapitole.
Výstražná kontrolka nejprve svítí a poté začne blikat   Používá se náhradní pneumatika   Chcete-li obnovit správné fungování systému, je nutné opravit poškozené kolo a pneumatiku a znovu je nasadit na vozidlo.  
Závada systému monitorování tlaku v pneumatikách   Pokud jsou pneumatiky správně nahuštěny a náhradní pneumatika se nepoužívá, avšak kontrolka nadále svítí, znamená to, že systém zaznamenal závadu, která vyžaduje opravu. Obraťte se na autorizovaného prodejce.