Vozidla s rezervním kolem
  POZOR:  Jeďte s rezervním kolem jen na nejkratší možnou vzdálenost.
  POZOR:  Na vozidlo nemontujte víc než jedno rezervní kolo současně.
  POZOR:  Neprovádějte žádné opravy pneumatiky rezervního kola.
  POZOR:  Pokud si nejste jistí typem použitého rezervního kola, nepřekračujte při jízdě rychlost 80 km/h.
  POZOR:  Sněhové řetězy lze namontovat pouze na uvedené pneumatiky.

Pokud má rezervní kolo stejnou velikost a je stejného typu jako kolo vozidla, můžete po namontování rezervního kola pokračovat v jízdě běžným způsobem.
Pokud rezervní kolo nemá stejnou velikost a není stejného typu jako používané kolo vozidla, je na něm připevněn štítek s maximální povolenou rychlostí vozidla.
Před výměnou kol si přečtěte následující informace.
Poznámka:   Při namontování rezervního kola se může vozidlo chovat nezvykle.
Poznámka:   Při použití rezervního kola může být snížena světlá výška vozidla.Při parkování v blízkosti obrubníku dbejte zvýšené opatrnosti.
Poznámka:   Rezervní kolo je umístěno pod krytem podlahy v zavazadlovém prostoru.
Poznámka:   Je-li na vozidle namontováno rezervní kolo, nemyjte vozidlo v automatické mycí lince.
Poznámka:   Je-li namontováno rezervní kolo, jeďte s vozidlem jen na nejkratší možnou vzdálenost.
Poznámka:   Aby bylo možné odstranit poklici kola, je zapotřebí použít hák na šestihranném konci.
Poznámka:   Řiďte opatrně a nepřekračujte rychlost 80 km/h.
Poznámka:   Co nejdříve na vozidlo namontujte standardní kolo.
Vozidla bez náhradního kola
Vozidla bez náhradního kola jsou vybavena soupravou na opravu pneumatiky.
Poznámka:   Vozidla se soupravou na opravu pneumatiky nejsou vybavena rezervním kolem, zvedákem vozidla ani klíčem na kola.
Zvedací a podpěrné body
  POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body.

Missing Image
AJen pro nouzové použití.
BÚdržba.
Missing Image
Umístění zvedacích bodů označují malé značky ve tvaru šipky na prazích (A).
Demontáž poklic kol
Poklici na kole přidržují tři matice kola. Čtvrtá matice prochází větším z otvorů a udržuje kolo v příslušné poloze. To vám umožňuje sejmout poklici bez nutnosti zvedání vozidla.
Missing Image
 1. Demontujte tři matice kola dle znázornění.
 1. Odstraňte kryt kola.
Poznámka:   Nepovolujte matici, která se nachází úhlopříčně naproti ventilu.
Montáž poklice kola
  POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádný mazací tuk nebo olej. Jinak by se matice kol mohly při jízdě uvolnit.

 1. Montáž proveďte v opačném pořadí.
Poznámka:   Utáhněte matice kola momentem 133 Nm.
Výměna kola
  POZOR:  Pokud je to možné, zvedák používejte na rovném a pevném povrchu.
  POZOR:  Před zvednutím vozidla vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Kola vozidla doporučujeme zajistit klíny a pod zvedaným vozidlem by se neměla nacházet žádná osoba.
  POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno zvedákem.
  POZOR:  Zvedák dodávaný s tímto vozidlem je určen pouze k výměně pneumatik. Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.
  POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
  POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí a postavte výstražný trojúhelník.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a zem nic nevkládejte.
  POZOR:  Mezi zvedák vozidla a vozidlo nic nevkládejte.

K výměně letních a zimních pneumatik použijte hydraulický zvedák.
Missing Image
Poznámka:   Při zvedání vozu je možné otočit klíčem na matice kol jen o 180 stupňů. Před dalším otočením je nutné ho vrátit do původní polohy.
Missing Image
Poznámka:   Zvedák nevyžaduje žádnou údržbu ani promazávání.
Missing Image
 1. Zaparkujte na rovném pevném povrchu a aktivujte výstražnou funkci směrových světel.
 1. Zatáhněte parkovací brzdu a volicí páku přesuňte do polohy P (Parkování). Máte-li vozidlo s manuální převodovkou, přesuňte volicí páku do polohy zpátečky (R), vypněte zapalování a postavte výstražný trojúhelník.
Missing Image
 1. Z obou stran zablokujte příčně protilehlé kolo vůči vyměňované pneumatice. Pokud například vyměňujete levou přední pneumatiku, zablokujte pravé zadní kolo.
 1. Z vozidla vyjměte náhradní pneumatiku, zvedák a klíč.
Missing Image
 1. Ze zvedáku vyjměte nástrčný klíč a otočte šestihrannou maticí na zvedáku proti směru hodinových ručiček. Tím zvedák spustíte a uvolníte jeho mechanický zámek.
Missing Image
 1. Uvolněte jednotlivé matice kola o jedno otočení proti směru hodinových ručiček, ale ponechte je namontované, dokud kolo nezvednete ze země.
Missing Image
  POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

 1. Zvedák umístěte k místu přiložení zvedáku u vyměňované pneumatiky. Otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček, dokud se kolo nebude zcela nacházet nad zemí.
 1. Nástrčným klíčem vyšroubujte matice kola.
 1. Vyměňte vypuštěnou pneumatiku za náhradní. Dřík ventilu je při tom nutné zorientovat směrem ven. Namontujte zpět matice kola tak, aby kolo přiléhalo k náboji. Matice kola plně nedotahujte, dokud kolo nespustíte na zem.
Missing Image
 1. Spusťte vozidlo zcela dolů. Odeberte zvedák a zcela dotáhněte matice kola ve vyznačeném pořadí.
 1. Chcete-li umístit složený klíč na zvedák, dle návodu na obrázku zasuňte držák na podstavci zvedáku do klíče. Natočte klíč směrem nahoru a nastavte takovou výšku zvedáku, při které kolík na klíči zapadne do příslušného otvoru na zvedáku. Ručně dotáhněte šestihrannou matici ve směru hodinových ručiček.
Missing Image
 1. Soupravu zvedáku a pneumatiku s defektem uložte do vozidla. Ověřte, zda je zvedák utažený a zda za jízdy nebude drnčet.
 1. Uvolněte kolo a výstražný trojúhelník vraťte do vozidla.