POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Regenerační proces vyžaduje velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Hrozí nebezpečí požáru.
  POZOR:  Běžná provozní teplota výfukového systému je velmi vysoká. Nikdy nepracujte v okolí výfukového systému ani na něm samotném, dokud se neochladí. Při práci v okolí katalyzátoru dbejte zvýšené opatrnosti. Katalyzátor se po velmi krátké době provozu motoru zahřeje na velmi vysokou teplotu a po vypnutí motoru zůstává zahřátý.

Vaše vozidlo je vybaveno různými součástmi pro řízení emisí a filtrem vznětových částic, aby splňovalo příslušné emisní normy. Filtruje z výfukových plynů vznětových motorů škodlivé kouřové částice (např. saze).
Chcete-li ochránit filtr vznětových částic před poškozením:
  • Neprotáčejte motor déle než 10 sekund.
  • Nestartujte vozidlo roztlačováním nebo roztahováním. Použijte pomocné startovací kabely.   Viz   Startování motoru pomocí cizího zdroje
  • Nevypínejte zapalování, když je vozidlo v pohybu.
  • Neignorujte varovné kontrolky či informační zprávy týkající se čištění a regenerace výfukového systému.
Poznámka:   Poškození vzniklá nedodržením tohoto pokynu nebudou kryta zárukou poskytovanou na vozidlo.
Systém palubní diagnostiky
Vaše vozidlo je vybaveno systémem palubní diagnostiky, který sleduje činnost systému řízení emisí. Pokud se rozsvítí některá z následujících varovných kontrolek, může to znamenat, že systém palubní diagnostiky zjistil závadu systému řízení emisí.
Missing Image  Varovná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru.Missing Image  Varovná kontrolka zapalování.
Missing Image  Kontrolka chybné funkce.Missing Image  Varovná kontrolka hnací jednotky.
Missing Image  Varovná kontrolka vody v palivu.
 Pokud byste pokračovali v jízdě, snížil by se výkon motoru nebo by se motor úplně zastavil.Budete-li rozsvícení varovné kontrolky ignorovat, může dojít k poškození součástí, na které se nevztahuje záruka. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Regenerace filtru pevných částic
Filtr vznětových částic zabudovaný ve vozidle vyžaduje pravidelnou regeneraci, aby trvale fungoval správně. O tento proces se automaticky stará systém řízení emisí. Saze hromadící se v systému postupně ucpávají filtr. Saze nahromaděné uvnitř filtru se čistí dvěma způsoby: pasivní a aktivní regenerací. Oba způsoby jsou automatické a nevyžadují žádný zásah ze strany řidiče. Systém při automatické regeneraci provádí čištění filtru vznětových částic pomocí oxidace sazí. K čištění dochází při běžném chodu motoru. Míra účinnosti čištění se liší podle jízdních podmínek.
Missing Image  Varovná kontrolka filtru vznětových částic.
Pokud je filtr vznětových částic téměř nebo zcela nasycený, rozsvítí se varovná kontrolka nabádající řidiče k tomu, aby jel takovým způsobem, který umožní efektivní čištění filtru vznětových částic.
Poznámka:   V závislosti na výbavě vozidla a typu přístrojového panelu se kromě rozsvícení varovné kontrolky může zobrazit také varovná zpráva.
Varovná kontrolka zůstane svítit, dokud se automatický proces regenerace nedokončí. Dokud kontrolka nezhasne, pokračujte v jízdě takovým způsobem, který umožní efektivní čištění filtru vznětových částic.
Pokud regeneraci neuskutečníte ve chvíli, kdy je to nutné, může dojít k ucpání filtru vznětových částic. Pokud se filtr vznětových částic zanese tak, že regenerace nebude možná, systém funkci regenerace zakáže. V důsledku toho dojde k nevratnému poškození filtru vznětových částic, na které se nevztahuje záruka na vozidlo.
Pokud způsob používání vozidla odpovídá některé z následujících podmínek:
  • Jízdy na krátké vzdálenosti.
  • Delší běh motoru na volnoběh.
  • Časté zapínání a vypínání motoru.
  • Časté prudké zrychlování a zpomalování.
Doporučujeme, abyste procesu regenerace napomohli následujícím způsobem:
  • Nenechávejte motor dlouho běžet na volnoběh.
  • Jezděte s vozidlem takovým způsobem, aby bylo možné čistit filtr účinně.
Automatická regenerace zvyšuje teplotu výfukových plynů, a tím odstraňuje saze. Při čištění se saze přeměňují na neškodné plyny. Po vyčištění bude filtr vznětových částic pokračovat v zachycování škodlivých částic vzniklých spalováním nafty.
Proces automatické regenerace je nejúčinnější při jízdě stálou rychlostí 48 km/h nebo vyšší po dobu přibližně 20 minut. Četnost a délka regenerace se liší podle způsobu jízdy s vozidlem, teploty venkovního vzduchu a nadmořské výšky. Četnost se pohybuje mezi 160 km a 500 km a každý proces regenerace trvá 10 až 20 minut.
Poznámka:   V průběhu regenerace si můžete všimnout změn ve zvuku motoru nebo výfuku.
Poznámka:   Bude-li regenerace probíhat za jízdy nízkou rychlostí nebo v době, kdy motor běží na volnoběh, může být cítit zápach rozpáleného kovu a také může být slyšet kovové cvakání. Toto chování je způsobeno vyššími teplotami dosahovanými při regeneraci. To je normální.