V této nabídce můžete zobrazit a upravit nastavení mnoha systémových funkcí. Doplňková nastavení zobrazíte přetažením po obrazovce doleva nebo doprava.
Zvuk
Stiskem tohoto tlačítka máte možnost nastavit následující:

Nastavení zvuku  
Obnovit vše
Vrátí střední tóny, výšky a hloubky na tovární nastavení.  
Výšky
Upravuje úroveň vysokých frekvencí.  
Stř. Rozsah
Upravuje úroveň středních frekvencí.  
Hloubky
Upravuje úroveň nízkých frekvencí.  
Balance/Fade
Upravuje zvukové poměry mez bočními stranami či mezi přední a zadní částí.  
Adaptivní hlasitost
Nastavuje intenzitu, o kterou hlasitost audiosoustavy vzrůstá s rychlostí vozidla, nebo tuto funkci vypíná.  
DSP occupancy
Upravuje zvuk s ohledem na rozmístění posluchačů ve vozidle.  
Sound settings
Stereo
Surround

U vozidla nemusí být dostupné všechny tyto funkce.
Přehrávač médií
Toto tlačítko je k dispozici v případě, že jako aktivní zvukový zdroj funguje Bluetooth Stereo nebo USB zařízení. Stisknutím tlačítka máte možnost přístupu k následujícím volbám určeným výlučně pro aktivní zařízení.

Položka nabídky   Postup a popis  
Rychlost podcastu
U některých zařízení USB může systém SYNC 3 upravit rychlost přehrávání podcastů. Pokud se podcast přehrává, můžete si zvolit:  
Pomalejší
Normal
Faster
Audiobook playback speed
U některých zařízení USB může systém SYNC 3 upravit rychlost přehrávání audioknih. Pokud se audiokniha přehrává, můžete si zvolit:  
Pomalejší
Normal
Faster
Správa databáze Gracenote®
Zapíná a vypíná Gracenote®, pro zobrazení metadat – žánru, interpreta a alba.  
Gracenote® database info
Slouží k zobrazení úrovně verze databáze Gracenote.  
Device information
Toto umožňuje zobrazit výrobní a typové číslo vašeho multimediálního zařízení.  
Aktualizovat index médií
Vymaže uložené informace o médiích za účelem reindexace.  

Hodiny
K nastavení času použijte tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů na bočních stranách obrazovky. Šipkami vlevo se nastavují hodiny, šipkami vpravo minuty. Poté můžete zvolit dopoledne (AM) nebo odpoledne (PM).
Můžete nastavit následující funkce:

Položka nabídky   Postup a popis  
Clock format
Vyberte způsob zobrazení času.  
Reset clock to GPS time
Pokud je funkce zvolena, hodiny vozidla se nastaví na čas satelitů GPS.  

Systém automaticky ukládá veškeré aktualizace nastavení.
Bluetooth
Stisknutím tohoto tlačítka máte možnost přístupu k následujícímu:

Položka nabídky   Činnost  
Bluetooth
Vypnutí funkce Bluetooth odpojí všechna zařízení a nedovolí navázat nová připojení.  
Add device
Můžete přidat zařízení vybavené funkcí Bluetooth podle kroků v předchozí tabulce.  
Zobrazit zařízení
Můžete si zvolit telefon klepnutím na název telefonu na obrazovce.  

Ke spárování se zařízením vybaveným funkcí Bluetooth musíte aktivovat Bluetooth.
Postup párování zařízení s Bluetooth je shodný jako při párování telefonu. Informace o párování zařízení a dostupných možnostech naleznete v kapitole Postup přidání telefonu.
Telefon
Před používáním funkcí v režimu handsfree si nejprve se systémem spárujte mobilní telefon s rozhraním Bluetooth.
 Zapněte si na přístroji Bluetooth, aby mohlo proběhnout spárování.V případě potřeby použijte uživatelskou příručku k telefonu.
Telefon přidáte tak, že zvolíte:

Položka nabídky  
Pair phone
Poté vyberte možnosti:  
Najít další zařízení Bluetooth

  1. Sledujte pokyny na obrazovce.
  1. Na dotykové obrazovce zvolte název telefonu.
  1. Zkontrolujte, zda se šestimístné číslo na telefonu shoduje s šestimístným číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.
  1. Úspěšné spárování se objeví na dotykové obrazovce.
  1. Telefon vám připomene, abyste systému udělili oprávnění k přístupu k informacím. Kompatibilitu svého telefonu si můžete ověřit v uživatelské příručce k telefonu nebo na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
Ostatní funkce, jako je psaní textových zpráv pomocí zařízení Bluetooth nebo automatické stahování telefonního seznamu, závisí na konkrétním telefonu.
Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu telefonu, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k telefonu nebo na místním webu společnosti Ford.
Po spárování zařízení můžete nastavit následující volby.

Položka nabídky   Postup a popis  
Zobrazit zařízení
Poté si můžete zvolit:  
Add device
Můžete přidat zařízení vybavené funkcí Bluetooth podle kroků v předchozí tabulce.  
Můžete si zvolit telefon klepnutím na název telefonu na obrazovce. Poté máte následující možnosti:  
Connect
V závislosti na statusu zařízení můžete vybrat některou z voleb pro interakci se zvoleným zařízením.  
Disconnect
Nastavit jako oblíbený telefon
Toto zařízení si můžete zvolit za své přednostní zařízení.  
Delete
Vyřazuje vybrané zařízení ze systému.  

Stisknutím ikony informací vedle názvu zařízení zobrazíte informace o telefonu a zařízení.

Položka nabídky   Postup a popis  
Správa kontaktů
Poté si můžete zvolit:  
Auto phonebook download
Aktivací této volby dovolíte systému SYNC 3, aby si pravidelně stahoval váš telefonní seznam a aktualizoval seznam kontaktů.  
Seřadit podle:
Vyberte si, v jakém pořadí se mají zobrazovat vaše kontakty. Můžete zvolit:  
Jméno
Příjmení
Re-download phonebook
Výběrem této volby si znovu ručně stáhnete telefonní seznam.  
Delete phonebook
Výběrem této volby vymažete seznam kontaktů stažený do vozidla. Smazáním seznamu ve vozidle nevymažete seznam kontaktů v připojeném telefonu.  


Položka nabídky   Postup a popis  
Phone Ringtone selection
Poté si můžete zvolit:  
Žádné vyzvánění
Při příchozím hovoru do telefonu se neozve žádný vyzváněcí tón.  
Použít vyzvánění telefonu
Při příchozím hovoru zazní aktuálně zvolený vyzváněcí tón. Tato volba není k dispozici pro všechny telefony. Pokud je tato volba k dispozici, jedná se o výchozí nastavení.  
Můžete si také vybrat jeden ze tří dostupných vyzváněcích tónů.  


Položka nabídky   Postup a popis  
Oznámení o textových zprávách
Poté si můžete zvolit:  
Žádné upozornění (ticho)
Při příchozí zprávě hovoru do telefonu se neozve žádný tón.  
Můžete si také vybrat jeden ze tří dostupných oznamovacích tónů.  
Čtení
Pokud je funkce aktivní, uslyšíte při příchodu nové zprávy hlasové upozornění.  

Můžete také aktivovat a deaktivovat následující volby:

Položka nabídky   Postup a popis  
Ztlumit zvuk v režimu Soukromí
Pokud je funkce aktivní, audiosoustava vozidla (např. rádio či aplikace) je po dobu trvání telefonního hovoru ztlumená, a to i když je telefonní hovor v režimu soukromí.  
Roaming Warning
Pokud je funkce aktivní, při pokusu o telefonní hovor se zobrazí upozornění, že je telefon v roamingovém režimu.  
Oznámení o vybité baterii
Pokud je funkce aktivní, při blížícím se vybití baterie telefonu se zobrazí zpráva.  

Nouzová asistence
Poznámka:   Funkce nouzového asistenta systému SYNC funguje pouze na území, kde je podporována.
Tímto tlačítkem změníte nastavení této funkce na zapnuto nebo vypnuto. Pokud byly staženy kontakty mobilního telefonu, můžete si nastavit následující volbu:

Položka nabídky   Postup a popis  
Nastavit tísňové kontakty
Na konci procesu hovoru na tísňovou linku si můžete vybrat až dvě čísla z telefonního seznamu svého mobilního zařízení jako nouzové kontakty.  

Rádio
Toto tlačítko je k dispozici v případě, že zdroj autorádia (AM nebo FM) je aktivní zdroj médií. Stisknutím tohoto tlačítka máte možnost přístupu k následujícím funkcím:

Položka nabídky   Postup a popis  
Rádio FM v rozlišení HD
Aktivace této funkce vám umožňuje poslech rádia v HD  
Rádio AM v rozlišení HD
(v závislosti na aktuálním zdroji autorádia, pokud je ve výbavě a k dispozici).  
Text rádia
Tato funkce je k dispozici v případě, že autorádio FM je váš aktivní zdroj médií. Po aktivaci této funkce budete mít k dispozici text rádia na displeji systému.  
Automatické předvolby (AST)
Obnovit  
Výběrem této volby uložíte šest stanic s nejsilnějším signálem v aktuálním umístění do poslední paměti předvoleb aktuálně naladěných zdrojů.  

Navigace
Mnoho preferencí pro navigaci můžete nastavit výběrem z následujících nabídek.
Preference mapy

Položka nabídky   Postup a popis  
Map preferences
Poté zvolte některou z následujících možností:  
3D model města
Když je tato funkce aktivní, systém ukazuje trojrozměrně vykreslené budovy.  
Breadcrumbs
Pokud je funkce aktivní, automobilem již ujetá trasa se zobrazí zvýrazněná bílými tečkami.  
POI icons
Pokud tuto funkci zapnete, na navigační mapě se zobrazí až 3 ikony bodů zájmu (POI).  
Pokud je tato funkce aktivní, můžete si vybrat ikony, které chcete zobrazit, volbou:  
Vybrat body zájmu
Incident
Tato nabídka vám umožňuje zvolit, které ikony událostí chcete zobrazit na mapě navigace.  

Preference trasy

Položka nabídky   Zprávy na druhé úrovni, postupy a popisy  
Route preferences
Poté zvolte některou z následujících možností:  
Preferred route
Systém zobrazí vybraný typ trasy.  
Shortest
Fastest
Eco
Vždy použít trasu ___
Slouží k vynechání volby trasy při programování cíle. Systém vypočítá pouze jednu trasu na základě vašeho upřednostňovaného nastavení trasy.   Systém po aktivaci použije vybraný typ trasy k výpočtu pouze jedné trasy do požadovaného cíle.  
Automaticky najít parkovací místo
Systém hledá a zobrazuje možné lokality pro parkování, už když se přibližujete k cíli.  
Eco time penalty
Můžete vybrat výši nákladů pro vypočítanou úspornou trasu. Čím vyšší je nastavení, tím delší je přidělený čas jízdy.  
Dynamická navigace
Poté můžete pro systém zvolit některou z následujících možností:  
Vyhnout se rychlostním komunikacím
Vyhnout se zpoplatněným úsekům
Vyhnout se trajektům/autovlakům

Preference pro navigaci

Položka nabídky   Postup a popis  
Navigation preferences
Guidance prompts
Můžete si nastavit, jakým způsobem vás systém má upozorňovat.  
Hlas a tóny  
Voice only
Chimes only
Poznámka: Pokud nastavíte možnost „Hlas a tóny“, zazní za normální situace před příštím odbočením nebo vjezdem do cíle pouze „dvojitý tón“. Hlášení přehráno není.   Poznámka: Pokud je zvoleno toto nastavení, budou před odbočením a ve chvíli odbočení přehrána pouze hlášení.   Poznámka: Pokud je zvoleno toto nastavení, zazní před odbočením a ve chvíli odbočení pouze tóny.  
Nebezpečné místo
Systém může aktivovat upozornění na nebezpečná místa v dopravě, pokud to předpisy v příslušné zemi povolují.  
Vypnuto
Pouze grafika
Vizuální signalizace a tóny  

Mobile Apps
Můžete aktivovat ovládání kompatibilních mobilních aplikací, které běží na vašem mobilním zařízení s Bluetooth či USB v systému SYNC 3. K aktivaci mobilních aplikací vyžaduje systém SYNC 3 souhlas uživatele se stahováním údajů a aktualizací z internetových serverů, k čemuž využívá internetové připojení připojeného zařízení.
Připojené zařízení odesílá data do sídla společnosti Ford v USA. Mezi šifrované údaje patří například kód VIN, číslo jednotky SYNC 3, anonymní statistiky o využití systému a ladicí informace. Aktualizace se mohou stahovat automaticky.
Poznámka:   Některé mobilní aplikace nejsou se systémem kompatibilní.
Poznámka:   Internetová komunikace je zpoplatněna běžnými poplatky. Společnost Ford není zodpovědná za žádné poplatky, které vám může operátor naúčtovat za data přijatá či odeslaná vozidlem prostřednictvím připojeného zařízení. Mezi takovéto poplatky patří i dodatečné náklady související s připojením k síti v jiné zemi (roamingový režim).

Položka nabídky   Postup a popis  
Povolit Mobilní aplikace
Aktivujte či deaktivujte používání mobilních aplikací v systému SYNC 3.   Deaktivace mobilních aplikací v nabídce nastavení vypne též automatické aktualizace a používání mobilních aplikací v systému SYNC 3.  
Povolit Mobilní aplikace přes USB
V nabídce nastavení můžete zobrazit aktuální stav povolení pro mobilní aplikace.  
Jakmile jsou mobilní aplikace aktivovány, máte následující možnosti:  
Aktualizovat mobilní aplikace
Informuje o aktuálním stavu aktualizací aplikací, které jsou k dispozici.  
Aplikace se může nacházet ve třech různých stavech:  
Je nutná aktualizace   Aktuální   Aktualizace mobilních aplikací…  
Systém zjistil, že je nutné provést aktualizaci nové aplikace, nebo je vyžadována aktualizace obecných oprávnění.   Aktualizace není zapotřebí.   Systém se pokouší o stažení aktualizace.  
Vyžádat aktualizaci   Toto tlačítko zvolte, pokud je třeba aktualizace a vy si ji chcete vyžádat ručně. Například pokud je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti Wi-Fi, potom zvolte:  
Request Update
Všechny aplikace
Udělte nebo odeberte oprávnění ke všem aplikacím zároveň.  
V těchto volbách mohou být zahrnuty také aktivní aplikace systému SYNC 3.   Udělte nebo odeberte jednotlivé aplikaci konkrétní oprávnění. Oprávnění pro aplikace se řadí do skupin. Stisknutím informační ikony knihy uvidíte, které signály každá skupina obsahuje.  

Poznámka:   Společnost Ford není zodpovědná za žádná poškození či únik soukromých informací vyplývajících z použití aplikace ani za předání údajů o vozidlech, k jejichž předání do aplikace jste společnosti Ford dali souhlas.
Obecné pokyny
Můžete nastavit následující:

Položka nabídky  
Language
Můžete vybrat jeden z jazyků, ve kterém se bude displej dotykové obrazovky zobrazovat.  
Distance
Můžete vybrat zobrazení v kilometrech nebo mílích.  
Temperature
Můžete vybrat zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.  
Touchscreen button beep
Můžete nastavit, aby systém potvrzoval volby provedené prostřednictvím dotykové obrazovky pípnutím.  
Automatické aktualizace systému
Jakmile tuto volbu aktivujete, systém se automaticky aktualizuje v případě, že je k dispozici internetové připojení pomocí sítě Wi-Fi či mobilního internetu.  
O systému SYNC
Informace týkající se systému a jeho softwaru.  
Licence softwaru
Dokumentace softwarové licence pro systém.  
Master reset
Můžete obnovit výchozí nastavení z výroby. Při tom dojde k vymazání všech osobních nastavení a osobních dat.  

Wi-Fi
Můžete nastavit následující:

Položka nabídky   Postup a popis  
Wi-Fi
Aktivujte tuto volbu připojení k Wi-Fi za účelem aktualizací softwaru systému SYNC 3 ve vozidle.  
Zobrazit dostupné sítě
Získáte seznam dostupných sítí Wi-Fi v rozmezí.  
Kliknutím na síť obsaženou v seznamu se k ní můžete připojit nebo od ní odpojit. Systém může před připojením vyžadovat bezpečnostní kód.  
Když kliknete na informační tlačítko vedle sítě, zobrazí se podrobnější informace o síti, např. síla signálu, stav připojení a typ zabezpečení.  
Oznámení o dostupné síti Wi-Fi
Systém vás upozorňuje, když je vozidlo zaparkováno, síť Wi-Fi je v dosahu, avšak systém SYNC už není připojen.  

Interiérové podsvícení
Chcete-li zapnout interiérové podsvícení, klepněte na barvu. Tímto se nastaví nejvyšší intenzita barvy.
Pomocí přesouvání posuvníku nahoru a dolů intenzitu zvýšíte nebo snížíte.
Chcete-li interiérové podsvícení vypnout, jednou stiskněte aktivní barvu nebo ji přetáhněte úplně dolů na nulovou intenzitu.
Vozidlo
Poznámka:   U vašeho vozidla nemusí být všechny tyto funkce dostupné.
Poté můžete pro některou z funkcí aktualizovat nastavení.
Regulace prokluzu kol

Zpráva   Postup a popis  
Regulace prokluzu
Systém regulace prokluzu kol lze zapínat a vypínat.  

Nastavení kamery
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Zpráva   Postup a popis  
Nastavení kamery
Poté vyberte některou z následujících možností:  
Rear camera delay
Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout pomocí jezdce  
(je-li ve výbavě).  

Další informace týkající se kamery pro zpětný výhled naleznete v kapitole o parkovacím asistentu v uživatelské příručce.
MyKey

Položka nabídky   Postup a popis  
MyKey
Můžete vybrat tyto možnosti:  
Informace o funkci MyKey
Zobrazení informací o počtu klíčů MyKey a hlavních klíčů.  
Vytvořit klíč MyKey
Vytvoření klíče MyKey.  
Po vytvoření klíče MyKey můžete zvolit tyto možnosti:  
Nouzová asistence
Nerušit
Regulace prokluzu (je-li vybav.)
Rychlostní limit
Upozornění na rychlost
Omezení hlasitosti
Vymazat všechny klíče MyKey
Všechny dostupné klíče MyKey budou odstraněny.  

Výstražné signály

Zpráva   Postup a popis  
Výstražné tóny
Zvuková upozornění na stav vozidla, který může naléhavě vyžadovat pozornost řidiče, lze zapnout nebo vypnout.  

Informační upozornění

Zpráva   Postup a popis  
Informační tóny
Zvuková upozornění na stav vozidla, který může vyžadovat pozornost řidiče, lze zapnout nebo vypnout.  

Displej
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Vypnutí displeje
Obrazovka zčerná a nezobrazuje nic. Chcete-li obrazovku opět zapnout, poklepejte na ni.  
Brightness
Slouží k nastavení většího nebo menšího jasu displeje.  
Režim
Můžete vybrat tyto možnosti:  
Automaticky
Obrazovka se automaticky přepíná mezi denním a nočním režimem v závislosti na hladině venkovního osvětlení.  
Den
Obrazovka zobrazuje se světlým pozadím, pro zvýraznění sledování ve dne.  
Noc
Obrazovka zobrazuje s tmavším pozadím, aby usnadnila sledování v noci.  
Automatické stmívání
Pokud tuto funkci aktivujete, jas zobrazení se bude automaticky regulovat v závislosti na podmínkách okolního osvětlení.  

Hlasové ovládání
Hlasové ovládání můžete nastavit výběrem z následujících možností.

Položka nabídky  
Pokročilý režim
Pokud tuto funkci aktivujete, odstraní se dodatečné hlasové pokyny a potvrzení.  
Potvrzení telefonu
Pokud tuto funkci aktivujete, systém si před započetím hovoru u vás ověří jméno kontaktu.  
Voice command list
Pokud tuto funkci aktivujete, systém zobrazí seznam dostupných hlasových příkazů, když je stisknuto tlačítko hlasového ovládání.  

Režim pro obsluhu
Režim pro obsluhu slouží k zamykání systému. Žádné informace nejsou k dispozici, dokud systém neodemknete pomocí správného kódu PIN.
Když zvolíte režim pro obsluhu, vyskočí zpráva, která vás informuje, že k aktivaci či deaktivaci režimu pro obsluhu je třeba zadat čtyřmístný kód. Můžete si zvolit a použít jakýkoli kód PIN, avšak stejný kód PIN musíte použít i k deaktivaci režimu pro obsluhu. Systém vás požádá o zadání kódu.
Poznámka:   Pokud je systém uzamknutý a vy si nemůžete vybavit kód PIN, kontaktujte prosím Centrum řízení vztahů se zákazníky.
Chcete-li aktivovat režim pro obsluhu, zadejte zvolený kód PIN. Systém vás poté požádá o potvrzení kódu PIN – jeho nové zadání. Systém se poté uzamkne.
Chcete-li systém odemknout, zadejte shodný kód PIN. Systém se znovu připojí k vašemu telefonu a všechny vaše volby budou opět dostupné.