Poznámka:   V závislosti na volitelné výbavě vašeho vozidla se může systém lišit od verze, která je zde znázorněna.
Vozidlo můžete zamykat a odemykat ručně pomocí dveřního zámku, klíče nebo dálkového ovládání.
Ručně ovládané dveřní zámky
Ručně ovládaný dveřní zámek se ovládá klikou na vnitřní straně dveří řidiče.
Missing Image
AZatažením za kliku dveře otevřete.
BDojde k odemknutí všech dveří.
CZatlačením zamknete všechny dveře. Pouze dveře řidiče.
Odemykání a otevírání zadních dveří
Zatažením za vnitřní kliku dveří odemknete a otevřete zadní dveře.
Dálkové ovládání
 Dálkové ovládání lze použít kdykoli.Tlačítko odjištění víka zavazadlového prostoru funguje v rychlostech do 5 km/h.
Odemykání dveří
Missing Image  Stisknutím tlačítka odemykání na dálkovém ovládání odemknete všechny dveře. Směrová světla zablikají.
Zatáhnutím za vnitřní kliku ve dveřích řidiče nebo stisknutím tlačítka odemykání na dálkovém ovládání odemknete všechny dveře. Při použití dálkového ovládání zablikají směrová světla.
Zamykání dveří
Missing Image  Stisknutím tlačítka zamykání na dálkovém ovládání zamknete všechny dveře. Opětovným stisknutím tlačítka zamykání provedete dvojité zamknutí všech dveří. Pokud jsou všechny dveře, víko zavazadlového prostoru i kapota zavřené, dveře se znovu zamknou a směrová světla dvakrát bliknou.
 Opětovným stisknutím tlačítka do tří sekund potvrďte, že jsou všechny dveře zavřené.Pokud jsou všechny dveře, víko zavazadlového prostoru i kapota zavřené, dveře se znovu zamknou a směrová světla dvakrát bliknou.
Případně můžete zamknout všechny dveře stisknutím vnitřní kliky ve dveřích řidiče.
Poznámka:   Jednotlivé dveře cestujících můžete zamykat a odemykat samostatně. Pokud je vozidlo s otevřeným zavazadlovým prostorem zamčeno pomocí ovladače ve dveřích řidiče a poté je zavazadlový prostor zavřen, směrová světla jedním bliknutím potvrdí zavření všech dveří.
Zamykání přibouchnutím
Pokud stisknete kteroukoliv dveřní kliku ve chvíli, kdy jsou otevřeny jiné dveře, klika se nepohne a zůstane v odemknuté poloze.
Chyba při zamykání
Pokud stisknete tlačítko zamykání na dálkovém ovládání ve chvíli, kdy jsou otevřeny kterékoliv dveře, vozidlo se zamkne a okamžitě se znovu odemkne. Pokud tlačítko stisknete do 3 sekund znovu, dvakrát zazní houkačka, aby vás upozornila, že některé dveře nejsou zavřeny správně.
Otevření víka zavazadlového prostoru
Missing Image  Dvojitým stisknutím tlačítka během tří sekund otevřete víko zavazadlového prostoru.
Před jízdou ověřte, že jste víko zavazadlového prostoru zavřeli a že se jeho západka zajistila. Pokud nebude víko zavazadlového prostoru řádně zajištěno, mohou z vozidla vypadnout předměty nebo vám může víko zablokovat výhled.
Automatické opětovné zamčení
Pokud vozidlo odemknete tlačítkem na dálkovém ovládání a do 45 sekund neotevřete žádné dveře, vozidlo se automaticky znovu zamkne a znovu se nastaví alarm.
Funkce automatického odemykání
Funkce automatického odemykání odemkne všechny dveře, pokud:
  • Je zapnuto zapalování, jsou zavřeny všechny dveře a vozidlo se pohybovalo rychlostí vyšší než 20 km/h..
  • Vozidlo zastaví a zapalování je vypnuto nebo přepnuto do polohy zapnutého příslušenství.
  • Do 10 minut od vypnutí zapalování nebo přepnutí do polohy zapnutého příslušenství otevřete dveře řidiče.
Poznámka:   Dveře se automaticky neodemknou, pokud po vypnutí zapalování a před otevřením dveří řidiče vozidlo elektronicky zamknete.
Zapnutí/vypnutí
Poznámka:   Funkci automatického odemykání lze zapnout nebo vypnout. Zapnutí nebo vypnutí této funkce nechte provést u autorizovaného prodejce.
Dvojité zamykání
  POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla cestující nebo zvířata. Po dvojitém uzamčení dveří nelze dveře zevnitř odemknout ani otevřít.

Poznámka:   Pokud aktivujete dvojité uzamknutí vozidla, zatímco jste uvnitř, zapnutím zapalování se můžete vrátit k běžnému zamknutí.
Poznámka:   Vozidlo lze dvojitě zamknout s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru. Funkce dvojitého uzamknutí se aktivuje po zavření dveří.
Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř.
Dvojité zamykání klíčem
Dvojím stisknutím tlačítka zamykání v průběhu tří sekund aktivujete dvojité zamknutí dveří. Pokud jsou všechny dveře, zavazadlový prostor i kapota zavřené, jednou zazní houkačka a směrová světla dvakrát bliknou.
Dvojité zamykání pomocí dálkového ovládání
Missing Image  Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.
Osvětlení nástupního prostoru
Jakmile dálkovým ovládáním odemknete dveře, rozsvítí se vnitřní osvětlení a vybraná vnější světla.
Systém osvětlení nástupního prostoru zhasne světla, jakmile:
  • je zapnuto zapalování;
  • Stisknete tlačítko zamknutí na dálkovém ovládání.
  • Uplyne 25 sekund od rozsvícení světel.
Světla se nevypnou v případě, že:
  • zapnete světla příslušným ovladačem,
  • otevřete dveře.
Osvětlení při vystupování
Jakmile u vozidla se všemi dveřmi zavřenými vypnete zapalování a vytáhnete klíč ze spínací skříňky (pouze vysílač vestavěný v hlavě klíče), rozsvítí se vnitřní osvětlení a vybraná vnější světla.
Světla zhasnou, pokud zůstanou všechny dveře zavřené a zároveň:
  • Uplyne 25 sekund.
  • Stisknete tlačítko zamknutí na dálkovém ovládání.
Šetřič akumulátoru
Pokud ponecháte orientační osvětlení nebo stropní svítilnu zapnutou, funkce šetřiče akumulátoru je po 10 minutách od vypnutí zapalování zhasne.
Zavazadlový prostor
Typ 1
Missing Image
Typ 2
Missing Image
Zadní výklopné dveře uvolníte stisknutím tlačítka odjištění nacházejícího se poblíž spínače osvětlení, pomocí dálkového ovládání nebo pomocí tlačítka na zadních výklopných dveří (je-li součástí výbavy).