POZOR:  Při couvání a používání snímacího systému dbejte zvýšené opatrnosti, abyste předešli zranění osob.
  POZOR:  Systém nemusí zjistit předměty s povrchem pohlcujícím odrazy. Vždy jezděte opatrně. Nebudete-li dávat pozor, může dojít ke srážce.
  POZOR:  Na funkci systému snímání mohou mít vliv také dopravní systémy, nepříznivé počasí, vzduchové brzdy, vnější motory a ventilátory. To vše může způsobit snížení výkonu nebo nesprávné výstrahy.
  POZOR:  Je možné, že systém nedokáže rozpoznat menší objekty a objekty v pohybu, především v blízkosti země.

Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno systémem MyKey™, nelze snímací systém vypnout, když je přítomen klíč MyKey™.   Viz   Principy funkce
Poznámka:   Zajistěte, aby snímače na nárazníku nebo přední masce byly zbaveny sněhu, ledu a velkých nánosů nečistot. V opačném případě může být ovlivněna přesnost systému. Nečistěte snímače ostrými předměty.
Poznámka:   Pokud dojde k poškození nárazníku nebo čelní masky (deformace či ohnutí), může být oblast snímání posunuta a při měření vzdálenosti od překážek může docházet k nepřesnostem, případně k planým výstrahám.
Poznámka:   Plané výstrahy mohou způsobit také některá přídavná zařízení instalovaná v blízkosti nárazníku nebo čelní masky. Například velké závěsy přívěsů, držáky jízdních kol a surfařských prken, držáky registračních značek, nástavce nárazníků a jakékoli jiné předměty, které mohou blokovat oblast běžného snímání systémem. Aby nedocházelo k planým výstrahám, demontujte přídavné zařízení.
Poznámka:   Jakmile za vozidlo zapojíte přívěs, zadní parkovací zařízení jej může rozpoznat a vydat výstražnou signalizaci. Této signalizaci při zapojení přívěsu můžete předejít deaktivací zadního parkovacího zařízení.
Systém snímání upozorňuje řidiče na překážky, které se objeví v určité vzdálenosti od vozidla.Systém se automaticky aktivuje při zapnutí zapalování.
Pokud se vyskytne chyba, na informačním displeji se zobrazí výstražná zpráva.   Viz   Informační hlášení