POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Jednou z hlavních funkcí systému je uskutečňování hovorů pomocí zařízení handsfree. Jakmile spárujete mobilní telefon, budete mít přístup k mnoha funkcím pomocí dotykové obrazovky nebo hlasových příkazů. Systém podporuje mnoho různých funkcí, nicméně některé závisí také na vlastnostech použitého mobilního telefonu.
První spárování s mobilním telefonem
Před používáním funkcí v režimu handsfree je nejprve třeba přes rozhraní Bluetooth spárovat mobilní telefon se systémem.
 Zapněte si na přístroji Bluetooth, aby mohlo proběhnout spárování.V případě potřeby použijte uživatelskou příručku k telefonu.
Telefon přidáte tak, že zvolíte:

Položka nabídky  
Add device

 1. Sledujte pokyny na obrazovce.
 1. Zazní výzva k vyhledání systému v mobilním telefonu.
 1. V telefonu vyberte položku odpovídající vašemu vozu.
 1. Zkontrolujte, zda se šestimístné číslo na telefonu shoduje s šestimístným číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.
 1. Úspěšné spárování se objeví na dotykové obrazovce.
 1. Telefon vám připomene, abyste systému udělili oprávnění k přístupu k informacím. Chcete-li ověřit kompatibilitu telefonu, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k telefonu nebo navštivte internetové stránky.
Nebo také telefon přidáte tak, že zvolíte:

Položka nabídky  
Add device
Poté vyberte možnosti:  
Najít další zařízení Bluetooth

 1. Sledujte pokyny na obrazovce.
 1. Na dotykové obrazovce zvolte název telefonu.
 1. Zkontrolujte, zda se šestimístné číslo na telefonu shoduje s šestimístným číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.
 1. Úspěšné spárování se objeví na dotykové obrazovce.
 1. Telefon vám připomene, abyste systému udělili oprávnění k přístupu k informacím. Chcete-li ověřit kompatibilitu telefonu, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k telefonu nebo navštivte internetové stránky.
Většina mobilních telefonů vybavených bezdrátovou technologií Bluetooth však podporuje přinejmenším tyto funkce:
 • přijetí příchozího hovoru,
 • ukončení hovoru,
 • vytočení čísla,
 • oznámení čekajícího hovoru,
 • identifikace volajícího.
Ostatní funkce, jako je psaní textových zpráv pomocí zařízení Bluetooth nebo automatické stahování telefonního seznamu, závisí na konkrétním telefonu.
Nabídka telefonu
Tato nabídka se zpřístupní po spárování telefonu.
Missing Image
Údaj   Položka nabídky   Postup a popis  
A  
Recent Call list
Zobrazí se poslední hovory.   Volbou z tohoto seznamu můžete začít hovor.   Hovory můžete také třídit volbou z rozevírací nabídky v horní části obrazovky. Můžete zvolit:  
All
Příchozí
Odchozí
Zmeškané
B  
Contacts
Všechny své kontakty z displeje telefonu v abecedním pořadí.  
Přeskočit A–Z
Volba tlačítka vám dovoluje vybrat si pro prohlížení konkrétní písmeno.  
C   Nastavení telefonu   Zobrazí se název telefonu a přejde do voleb nastavení telefonu.   Z této nabídky můžete spárovat následující zařízení a nastavit vyzváněcí tóny či upozornění.  
D   Změna zařízení   Umožňuje vám přístup k seznamu spárovaných či připojených zařízení Bluetooth, ze kterých můžete volit.  
E  
Textové zprávy
Zobrazují se všechny poslední textové zprávy.  
F  
Phone Keypad
Na této klávesnici zadejte telefonní číslo.   K vymazání čísel stiskněte tlačítko backspace.  
Volat
Stiskem tohoto tlačítka začnete hovor.  
G  
Do not disturb
Stiskem tohoto tlačítka automaticky odmítnete všechny příchozí hovory. Upozornění na textové zprávy se na displeji nezobrazují. Veškeré vyzváněcí tóny a výstrahy jsou nastaveny na tichý režim.  

Uživatelům s telefony s hlasovými službami se může zobrazit tlačítko této funkce. Například uživatelům telefonů iPhone se zobrazí tlačítko funkce Siri. Tuto funkci lze rovněž spustit stisknutím a podržením tlačítka hlasového ovládání na volantu.
Uskutečnění hovoru
Telefonovat ze systému SYNC 3 se dá mnoha způsoby, např. prostřednictvím hlasových příkazů.   Viz   Použití funkce rozpoznávání hlasu.  Hovory můžete započít i pomocí dotykové obrazovky.
Chcete-li volat na číslo uložené v kontaktech, zvolte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Contacts
Poté můžete zvolit jméno kontaktu, na který chcete volat. Veškerá čísla uložená u tohoto kontaktu se zobrazí společně s uloženou fotografií. Poté můžete zvolit číslo, na které chcete volat. Systém naváže hovor.  

Chcete-li volat na číslo z posledních hovorů, zvolte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Recent Call list
Poté můžete zvolit položku, na kterou chcete volat. Systém naváže hovor.  

Chcete-li volat na číslo, které v telefonu není uloženo, zvolte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Phone Keypad
Navolte číslice čísla, na které si přejete volat.  
Volat
Systém naváže hovor.  

Stiskem tlačítka backspace vymažete poslední zadanou číslici.
Přijetí hovoru
Během příchozího hovoru zazní zvukové znamení. Na displeji se zobrazí informace o volajícím, pokud jsou dostupné.
Chcete-li hovor přijmout, vyberte:

Položka nabídky  
Accept

Poznámka:   Hovor můžete rovněž přijmout stisknutím tlačítka telefonu na volantu.
Chcete-li hovor odmítnout, vyberte:

Položka nabídky  
Reject

Poznámka:   Hovor můžete rovněž odmítnout stisknutím tlačítka telefonu na volantu.
Hovor ignorujte neprovedením žádné činnosti. Systém SYNC 3 hovor zaznamená jako zmeškaný.
Během telefonního hovoru
Během telefonního hovoru se na obrazovce zobrazuje jméno kontaktu, číslo a doba trvání hovoru.
Jsou vidět také položky stavu telefonu:
 • Síla signálu.
 • Akumulátor.
Během aktivního telefonního hovoru můžete rovněž zvolit jednu z těchto možností:

Údaj    
Ukončit hovor
Okamžitě telefonní hovor ukončete. Také můžete stisknout tlačítko na volantu.  
Klávesnice
Stiskem přejdete na klávesnici telefonu.  
Mute call
Mikrofon můžete vypnout, aby vás volající neslyšel.  
Hndsfree off
Přeneste hovor do mobilního telefonu nebo zpět do systému SYNC 3.  

Textové zprávy
Poznámka:   Funkce stahování a odesílání textových zpráv pomocí připojení Bluetooth jsou závislé na modelu mobilního telefonu.
Poznámka:   Některé funkce textových zpráv jsou omezeny rychlostí a nejsou dostupné, pokud se vozidlo pohybuje rychleji než 5 km/h.
Přijímání textových zpráv
Při příchodu nové zprávy zazní zvukové znamení a na obrazovce se zobrazí okno se jménem a ID odesílatele, pokud tuto funkci mobilní telefon podporuje. Můžete vybrat tyto možnosti:

Položka nabídky   Postup a popis  
Přehrát
Systém SYNC 3 vám zprávu přečte nahlas.  
Náhled
Textové si můžete přečíst na dotykové obrazovce.  
Volat
K volání odesílatele.  
Odpov.
Můžete si vybrat z 15 přednastavených textových zpráv. Stiskněte zprávu, kterou chcete použít a potvrďte její odeslání. Systém SYNC 3 potvrdí, jakmile se zpráva úspěšně odešle.  
Zavřít
Zavření obrazovky.  

Možnosti připojení chytrého telefonu
Systém SYNC 3 vám umožní pro přístup k telefonu použít rozhraní Apple CarPlay nebo Android Auto.
Při použití Apple CarPlay a Android Auto můžete:
 • uskutečnit hovor,
 • posílat a dostávat zprávy,
 • poslouchat hudbu,
 • používat hlasového asistenta telefonu,
Rozhraní Apple CarPlay a Android Auto deaktivují některé funkce systému SYNC 3.
Většina funkcí Apple CarPlay a Android Auto využívá mobilní data.
Apple CarPlay
Apple CarPlay vyžaduje iPhone 5 nebo novější s iOS 7.1 nebo novějším. Doporučujeme provést aktualizaci na nejnovější verzi systému iOS.
 1. Zapojte si telefon do portu USB.   Viz   USB port
 1. Postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce.
 1. Postupujte podle pokynů zobrazených na telefonu a povolte přístup k funkci Apple CarPlay.
Po dokončení nastavení se telefon k funkci Apple CarPlay po připojení k portu USB připojí automaticky.
Pokud chcete tuto funkci prostřednictvím nastavení obrazovky zakázat, zvolte:

Položka nabídky  
Předvolby zařízení Apple CarPlay
Vaše zařízení bude v seznamu, pokud systém SYNC zjistí přítomnost rozhraní Apple CarPlay. Zvolte název svého zařízení a pomocí přepínače vypněte funkci Apple CarPlay.  

Do systému SYNC 3 se vrátíte tak, že přejdete na úvodní obrazovku rozhraní Apple CarPlay a vyberte aplikaci SYNC.
Poznámka:   Podporu k rozhraní Apple CarPlay poskytuje společnost Apple.
Android Auto
Android Auto je kompatibilní s většinou zařízení s verzí Android 5.0 nebo novější.
 1. Připravte zařízení tím, že do něj ze služby Google Play stáhnete aplikaci Android Auto (může být potřeba mobilní datové připojení).
Poznámka:   Aplikace Android Auto možná není na vašem trhu k dispozici.
 1. Připojte zařízení k portu USB.   Viz   USB port
 1. Postupujte podle pokynu na dotykové obrazovce.
 1. Postupujte podle pokynů zobrazených na zařízení.
Poznámka:   Může se zobrazit výzva k aktualizaci dalších aplikací v zařízení (může být potřeba mobilní datové připojení).
Pokud chcete tuto funkci prostřednictvím nastavení obrazovky zakázat, zvolte:

Položka nabídky  
Předvolby funkce Android Auto
Vaše zařízení je na seznamu, pokud systém SYNC zjistí přítomnost aplikace Android Auto. Zvolte název svého zařízení a pomocí přepínače vypněte funkci Android Auto.  

Poznámka:   K výběru položek Apple CarPlay Preferences nebo Android Auto Preferences může být nutné posunutím prstu přejít na obrazovku Nastavení.
Pokud se chcete vrátit do systému SYNC 3, zvolte ikonu rychloměru v liště nabídky rozhraní Android Auto v dolní části dotykové obrazovky a poté klepněte na volbu návratu do systému SYNC.
Poznámka:   Podporu k rozhraní Android Auto poskytuje společnost Google.