POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokována a že se v jejich blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Missing Image
Stisknutím ovladače okno otevřete.
Nadzvednutím ovladače okno zavřete.
Poznámka:   Pokud je otevřené jen jedno okno, může vydávat pulzující hluk. Abyste tento hluk snížili, mírně spusťte protilehlé okno.
Poznámka:   Pokud necháváte vozidlo bez dohledu, vezměte si klíč s sebou, aby nebylo možné okna nedopatřením otevřít.
Poznámka:   Stisknete-li spínače několikrát za sebou během krátké doby, může systém přestat na určitou dobu fungovat, aby se zabránilo poškození přehřátím.
Poznámka:   Stisknete-li ve stejný okamžik jak spínač v příslušných dveřích, tak i spínač dotyčného okna ve dveřích řidiče, pohyb okna se zastaví.
Poznámka:   Zadní okna a přední okno na straně spolujezdce lze vždy ovládat pomocí ovladačů ve dveřích řidiče.
Otevírání a zavírání okna jedním stisknutím
Stiskněte nebo nadzvedněte spínač až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Otevření okna jedním dotykem
Mírně stiskněte ovladač a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zámek okna
Missing Image
 Stisknutím ovladače odblokujete nebo zablokujete ovládání zadních oken. Kontrolka se rozsvítí, jakmile se ovladače zadních oken zablokují.
Ochrana proti přivření
Pokud se okno při zavírání zastaví a částečně se vrátí opačným směrem, nachází se v jeho dráze nějaká překážka.
Potlačení funkce ochrany proti přivření
  POZOR:  Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno při kontaktu s překážkou neobrátí směr svého chodu. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Abyste potlačili tuto bezpečnostní funkci, například v zimě, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Zavřete okno dvakrát až do bodu odporu a nechejte ho vrátit se zpět.
 1. Zavřete okno do bodu odporu potřetí.Tím se deaktivuje funkce ochrany proti přivření a okno lze zavřít ručně.Okno nyní může překonat bod odporu a lze jej zcela zavřít.
Pokud nelze okno zavřít ani po třetím pokusu, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Poznámka:   Tento úkon by měl být proveden do dvou sekund od chvíle, kdy okno ukončí pohyb obráceným směrem.
Opětovná aktivace funkce ochrany proti přivření
  POZOR:  Funkce ochrany proti přivření zůstane deaktivována, dokud neresetujete paměť. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Pokud odpojíte akumulátor, je nutné resetovat paměť ochrany proti přivření zvlášť pro každé okno.
 1. Zvedněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Znovu na několik sekund zvedněte a podržte ovladač.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Znovu na několik sekund zvedněte a podržte ovladač.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Stiskněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela neotevře.
 1. Zvedněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela nezavře.
 1. Uvolněte ovládací prvek.
 1. Otevřete okno a poté je zkuste automaticky zavřít.
 1. Pokud se okno nezavřelo automaticky, postup zopakujte.