POZOR   POZOR:  Nepřeplňujte palivovou nádrž. Tlak v přeplněné nádrži může způsobit únik paliva nebo jeho rozstříknutí, což může mít za následek požár.
POZOR   POZOR:  Palivová soustava může být pod tlakem. Pokud z plnicího hrdla palivové nádrže uslyšíte syčení, nepokračujte v tankování, dokud tento zvuk neustane. Pokud tak neučiníte, palivo může vystříknout z nádrže a poranit vás.
POZOR   POZOR:  Palivo může při nesprávném použití či zneužití způsobit vážné zranění nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Palivo může obsahovat benzen, což je karcinogenní látka.
POZOR   POZOR:  Před tankováním vždy vypněte motor. K plnicímu ventilu palivové nádrže se nepřibližujte s otevřeným ohněm ani zdrojem jisker. Při tankování nikdy nekuřte ani nepoužívejte mobilní telefon. Palivové výpary jsou za určitých okolností extrémně nebezpečné. Nevdechujte palivové výpary.

Při tankování se řiďte těmito pokyny:
  • Před tankováním uhaste cigarety a jiné hořící předměty.
  • Před tankováním vždy vypněte motor.
  • Požití automobilových paliv může mít za následek vážnou újmu na zdraví či dokonce smrt. Palivo je velmi jedovaté a v případě požití může způsobit smrt nebo trvalá zranění. Při požití paliva okamžitě vyhledejte lékaře, a to i v případě, že bezprostředně nepozorujete žádné příznaky. Jedovaté účinky paliva se nemusí projevit po dobu několika hodin.
  • Nevdechujte palivové výpary.Vdechnutí palivových výparů může mít za následek podráždění očí a dýchacích cest.V horších případech nebo při dlouhodobém vdechování výparů může dojít k závažnému onemocnění nebo trvalému poranění.
  • Zamezte kontaktu paliva s očima. V případě zasažení očí palivem okamžitě odložte kontaktní čočky (pokud je používáte), alespoň 15 minut si oči proplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Návštěvou lékaře můžete zamezit trvalým následkům.
  • Palivo může být škodlivé i při vstřebání pokožkou. Při zasažení pokožky či oděvu palivem si okamžitě vysvlečte potřísněný oděv a pokožku si důkladně umyjte vodou a mýdlem. Opakovaný či delší kontakt pokožky s palivem má za následek podráždění pokožky.
  • Zvláštní opatrnosti dbejte v případě, že užíváte lék Antabus nebo jiné prostředky k léčbě závislosti na alkoholu na bázi disulfiramu. Vdechnutí palivových výparů může způsobit nežádoucí tělesnou reakci, závažné poranění nebo nevolnost. Pokud se dostaví jakékoli nežádoucí tělesné reakce, neprodleně se obraťte na lékaře.