POZOR   POZOR:  Chladicí kapalinu nelikvidujte s domovním odpadem ani ji nevylévejte do veřejné kanalizace. Využijte služeb oprávněného místa pro sběr a likvidaci odpadu.
POZOR   POZOR:  Nenalévejte chladicí kapalinu do nádrže na kapalinu do ostřikovačů. Pokud ostřikovače vystříknou chladicí kapalinu na čelní sklo, může být výhled řidiče z vozidla omezen.

Image Shown Without Description
Zkontrolujte, zda se hladina chladicí kapaliny v nádržce při teplotě na úrovni okolního vzduchu nachází mezi značkami MINMAX. Pokud je hladina chladicí kapaliny na značce minima či pod ní, neprodleně doplňte chladicí kapalinu.
Koncentrace chladicí kapaliny by měla být udržována v rozmezí 48 až 50 %, což zajistí, že kapalina zamrzne až v rozmezí teplot -34 °C až -37 °C.
Poznámka:   Po zahřání se objem chladicí kapaliny zvětší.Hladina může stoupnout nad značku MAX.
Poznámka:   Nepoužívejte zátky proti únikům, těsniva chladicí soustavy ani nespecifikovaná aditiva, jelikož mohou poškodit chladicí nebo vytápěcí systém motoru.
Doplňování chladicí kapaliny
POZOR   POZOR:  Když jsou motor nebo chladicí soustava zahřáté, víčko nádržky chladicí kapaliny nesnímejte. Počkejte 10 minut, než chladicí soustava vychladne. Zakryjte víčko nádržky chladicí kapaliny pomocí silné tkaniny, abyste zabránili možnosti opaření, a poté víčko pomalu sejměte. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
POZOR   POZOR:  Nezředěná chladicí kapalina je hořlavá a může se vznítit, pokud s ní polijete horký výfuk.

Nedoporučujeme používat recyklovanou chladicí kapalinu motoru, protože dosud není k dispozici postup její recyklace, který by byl schválen společností Ford.
Nesměšujte ve vozidle chladicí kapaliny různé barvy nebo různého typu.
Poznámka:   Doplňte směs nemrznoucí kapaliny a vody v poměru 50/50 nebo předem zředěnou chladicí kapalinu se správnou specifikací.
Poznámka:   Používejte kapaliny, které splňují platné specifikace nebo požadavky. Použití jiných kapalin může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka.   Viz   Kapacity a specifikace
Chcete-li doplnit chladicí kapalinu, postupujte následovně:
  1. Sejměte víko nádržky chladicí kapaliny.
  1. Doplňte chladicí kapalinu po značku MAX. Nepřeplňujte nádržku.
  1. Nasaďte víko nádržky chladicí kapaliny.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.
V nouzových situacích stačí do chladicí soustavy doplnit vodu bez chladicí kapaliny, abyste mohli dojet do nejbližšího servisu.
Poznámka:   Delší používání nesprávného roztoku chladicí kapaliny může vést k poškození, např. ke korozi, přehřívání nebo zamrzání.