Poznámka:   U obytných vozidel se musí postupovat podle samostatných pokynů dodaných se soupravou na opravu pneumatiky.
Vaše vozidlo nemusí být vybaveno rezervním kolem. Souprava pro opravu tedy vystačí pouze k opravě jedné poškozené pneumatiky.
Kompresor se nachází na bočních dveřích spolujezdce nebo na vstupní plošině na pravém boku. Těsnicí hmota se nachází v pravé stupačce.
Všeobecné informace
POZOR   POZOR:  V závislosti na typu a rozsahu poškození pneumatiky lze některé pneumatiky utěsnit pouze částečně. V některých případech utěsnění není možné vůbec. Při ztrátě tlaku v pneumatice dochází ke změně jízdních vlastností vozidla a může dojít až ke ztrátě kontroly nad vozidlem.
POZOR   POZOR:  Soupravu nepoužívejte, pokud byla pneumatika již dříve poškozena, například podhuštěná při jízdě. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte sadu s kompresorem pro nouzový dojezd po defektu pneumatiky. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
POZOR   POZOR:  Nepokoušejte se utěsnit poškození bočnice pneumatiky. Mohlo by dojít k prasknutí pneumatiky, což by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a vážnému zranění nebo dokonce smrti.

Souprava na opravu pneumatiky utěsní většinu poškození pneumatiky [s průměrem až do 6 mm] a dočasně obnoví pojízdnost vozidla.
Při používání soupravy dodržujte následující pravidla:
 • Jeďte opatrně a neprovádějte žádné náhlé jízdní manévry, zvláště pokud je vozidlo těžce naloženo nebo táhne přívěs.
 • Tato souprava vám umožní provést nouzovou dočasnou opravu a pokračovat v cestě k nejbližšímu prodejci vozidel nebo pneumatik nebo ujet vzdálenost maximálně 200 km.
 • Nepřekračujte maximální rychlost 80 km/h.
 • Chraňte soupravu před dětmi.
 • Soupravu používejte, pouze pokud se okolní teplota pohybuje v rozsahu -30 °C až 70 °C.
Použití soupravy
POZOR   POZOR:  Stlačený vzduch se může chovat jako výbušnina či střelivo a způsobit vážné zranění.
POZOR   POZOR:  Je-li souprava v provozu, nenechávejte ji bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Nenechávejte kompresor pracovat déle než 10 minut. To by mohlo mít za následek nesprávnou funkci kompresoru a vážné zranění osob.

 • Zaparkujte vaše vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a abyste mohli použít soupravu bez ohrožení vaší osoby.
 • I v případě, že stojíte na rovné silnici, zatáhněte parkovací brzdu, aby bylo zajištěno, že nedojde k pohybu vozidla.
 • Nevyjímejte z pneumatiky cizí předměty, jako například hřebíky nebo šroubky, které ji propíchly.
 • Při používání soupravy nechte běžet motor, ne však tehdy, pokud je vozidlo v uzavřených nebo špatně větraných prostorách (např. uvnitř budovy). Za těchto podmínek zapněte kompresor při vypnutém motoru.
 • Lahev s těsnicí hmotou vyměňte za novou dříve, než uplyne její doba použitelnosti (viz horní část lahve).
 • Informujte všechny ostatní uživatele vozidla, že pneumatika byla dočasně utěsněna pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik. Upozorněte je, že je nutné dodržovat zvláštní jízdní podmínky.
Huštění pneumatiky
POZOR   POZOR:  Než pneumatiku dohustíte, prohlédněte její bočnici. Pokud vykazuje jakékoli praskliny, boule nebo podobné poškození, pneumatiku nehustěte. Mohlo by dojít ke zranění.
POZOR   POZOR:  Když je kompresor v provozu, nestůjte přímo vedle pneumatiky. V případě prasknutí pneumatiky by mohlo dojít ke zranění.
POZOR   POZOR:  Při huštění pozorujte bočnici pneumatiky. Pokud se na pneumatice objeví jakékoli praskliny, boule nebo jiné podobné poškození, vypněte kompresor a nechejte vzduch uniknout přetlakovým ventilem. Nepokračujte v jízdě na této pneumatice. Mohlo by to totiž vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
POZOR   POZOR:  Těsnicí hmota obsahuje přírodní latexovou gumu. Vyvarujte se kontaktu s kůží a oděvem. Dojde-li ke kontaktu s kůží, okamžitě opláchněte postižená místa velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
POZOR   POZOR:  Pokud se pneumatika nenahustí na předepsaný tlak během 15 minut, zastavte huštění a zavolejte silniční asistenční službu.
POZOR   POZOR:  Našroubováním lahve do držáku se propíchne těsnění na lahvi. Láhev neodšroubovávejte z držáku, aby neunikla těsnicí hmota. Ta by totiž mohla způsobit zranění.

Image Shown Without Description
AOchranná čepička
BTlakový pojistný ventil
CHadice
DMěřič tlaku
ENapájecí zástrčka s kabelem
FSpínač kompresoru
GNálepka
HLahev s těsnicí hmotou
 1. Otevřete víko soupravy.
 1. Sloupněte z lahve s těsnicí hmotou nálepku G upozorňující na maximální povolenou rychlost 80 km/h (50 mil/h) a nalepte ji na přístrojovou desku tak, aby na ni řidič dobře viděl. Ujistěte se, že nálepka nezakrývá nic důležitého.
 1. Vyndejte ze soupravy hadici C a napájecí zástrčku s kabelem E.
 1. Našroubujte hadici C na láhev s těsnicí hmotou.
 1. Z poškozené pneumatiky sejměte čepičku ventilku.
 1. Sejměte ochrannou čepičku A z hadice na láhvi s těsnicí hmotou a našroubujte hadici pevně na ventilek poškozené pneumatiky.
 1. Dejte pozor, aby byl spínač kompresoru F v poloze 0.
 1. Napájecí zástrčku E zastrčte do zásuvky zapalovače cigaret nebo do přídavné elektrické zásuvky.   Viz   Zapalovač
    Viz   Přídavné zásuvky
 1. Nastartujte motor.
 1. Přepněte spínač kompresoru F do polohy 1.
 1. Po nejméně dvou minutách přepněte spínač kompresoru F do polohy 0 a odšroubujte hadici C z láhve s těsnicí hmotou. Odpojte hadici láhve s těsnicí hmotou od ventilku pneumatiky.
 1. Nasuňte hadici C na ventilek pneumatiky a přepněte spínač kompresoru F do polohy 1.
 1. Pneumatiku nehustěte déle než 10 minut. Nahustěte ji na doporučenou hodnotu tlaku. Přepněte spínač kompresoru F do polohy 0 a zkontrolujte aktuální tlak vzduchu v pneumatice pomocí měřiče tlaku D. Odšroubujte hadici C z ventilu pneumatiky.
 1. Napájecí zástrčku E vytáhněte ze zásuvky zapalovače cigaret nebo z přídavné elektrické zásuvky.
 1. Dbejte na to, aby souprava, víko lahve a oranžové víko byly bezpečně uložené ve vozidle, ale stále snadno přístupné. Soupravu budete potřebovat znovu, až budete kontrolovat tlak v pneumatice.
 1. S vozidlem ihned ujeďte vzdálenost asi 10 km (6 mil), aby těsnicí hmota mohla utěsnit poškozené místo.
Poznámka:   Při čerpání těsnicí hmoty ventilkem pneumatiky může tlak vzrůst až na 87 psi (6 barů), ale asi po 30 sekundách znovu klesne.
POZOR   POZOR:  Pokud při jízdě zaznamenáte jakékoli neobvyklé vibrace, rušení nebo hluk, snižte rychlost, dokud nebudete moci bezpečně zaparkovat na kraji silnice, a zavolejte silniční asistenční službu. V opačném případě hrozí ztráta kontroly nad vozidlem, což zvyšuje riziko následného zranění nebo usmrcení osob.

Kontrola tlaku v pneumatice
 1. Po ujetí přibližně 10 kilometrů (6 mil) vozidlo zastavte. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte tlak v poškozené pneumatice.
 1. Připojte soupravu a pomocí měřiče tlaku D zjistěte tlak v pneumatice.
 1. Pokud tlak v pneumatice naplněné těsnicí hmotou činí více, než je doporučená hodnota, odpovídajícím způsobem jej upravte.   Viz   Tlaky v pneumatikách - Bus
 1. Postup huštění ještě jednou zopakujte pro dohuštění pneumatiky.
 1. Pomocí měřiče tlaku D znovu zkontrolujte tlak v pneumatice. Pokud je tlak v pneumatice příliš vysoký, vyfoukněte pneumatiku na předepsaný tlak pomocí pojistného ventilu B.
 1. Pokud je tlak v pneumatice nižší, než je doporučená hodnota, opakujte kroky 13 až 16 a kroky 1 až 5 (Kontrola tlaku v pneumatice).
 1. Poté, co jste nahustili pneumatiku na předepsaný tlak, přepněte spínač kompresoru F do polohy 0, vytáhněte napájecí zástrčku E ze zásuvky, odšroubujte hadici, utáhněte čepičku ventilku a nasaďte zpět ochrannou čepičku A.
 1. Jeďte k nejbližšímu pneuservisu a nechte si poškozenou pneumatiku vyměnit. Před stažením pneumatiky z ráfku informujte technika v pneuservisu, že pneumatika obsahuje těsnicí hmotu. Jakmile jste soupravu použili, nechte si ji při nejbližší příležitosti vyměnit.
Poznámka:   Upozorňujeme, že tato souprava umožňuje pouze jízdu na krátkou vzdálenost. Předpisy týkající se oprav pneumatiky pomocí soupravy pro nouzovou opravu pneumatik se mohou v jednotlivých zemích lišit. Podrobné informace získáte v pneuservisu.
POZOR   POZOR:  Před jízdou se ujistěte, že je pneumatika nahuštěna na doporučenou hodnotu tlaku. Dokud nebude utěsněná pneumatika vyměněna, sledujte tlak vzduchu v této pneumatice.

Prázdné lahve od těsnicí hmoty je možné likvidovat s běžným domovním odpadem. Zbytky těsnicí hmoty vraťte svému dealerovi nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů.