POZOR   POZOR:  Pokud je vozidlo v pohybu, nepoužívejte nedělené sedadlo jako lůžko. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.
POZOR   POZOR:  Nepokládejte předměty na sklopené sedadlo. V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou tvrdé předměty snadno vymrštit a způsobit zranění osob.
POZOR   POZOR:  Na sedadlo čelem ke sklopenému sedadlu si nesedejte. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek zranění osob.

Nastavení sklonu
Missing Image
Posaďte se na sedadlo, nadzvedněte páčku sklopení opěradla a zatažením za popruh opěradlo sklopte.
Sklopení opěradla sedadla dolů
POZOR   POZOR:  Při sklápění opěradla dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty do mechanismu.

Missing Image
Snadné nastupování
Přístup k sedadlům ve třetí řadě
POZOR   POZOR:  Po zajištění nožek sedadla v úchytech v podlaze ověřte, zda aretační indikátory nejsou vidět.
POZOR   POZOR:  Při montáži se ujistěte, že jsou úchyty sedadel bezpečně připevněny. Zkontrolujte červené aretační indikátory, jestli jsou západky správně zajištěné.

Missing Image
 1. Sklopte opěradlo sedadla zatažením za horní páčku nebo uvolněte opěradlo sedadla zatažením za červený pásek.
 1. Posouvejte opěradlo do dolní polohy, dokud sklápěcí mechanismus nezaklapne.
Missing Image
 1. Zatáhněte dolní páku nahoru.
 1. Nadzvedněte sedadlo a celé jej sklopte dopředu.
Chcete-li vrátit opěradlo do polohy pro sezení, proveďte předchozí postup v obráceném pořadí.
Demontáž sedadel
POZOR   POZOR:  Sedadla mohou vážit až 60 kg. Nepokoušejte se sedadla přenášet vlastními silami.
POZOR   POZOR:  Při sklápění opěradla dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty do mechanismu.

Missing Image
 1. Sklopte všechna opěradla dopředu. Viz Přístup k sedadlům třetí řady.
 1. Nakloňte sedadlo vpřed. U jednotlivých sedadel zatáhněte dolní páku směrem nahoru a sklopte sedadlo dopředu. U dvojsedadel ve třetí řadě zatáhněte za oba uvolňovací pásky a vyklopte sedadlo s pásky.
Missing Image
 1. Zatáhněte za uvolňovací páku, ke které je nyní volný přístup. Uvolníte tím podlahové západky a sedadlo lehce sklopíte dopředu.
 1. Nadzvedněte a vyjměte sedadlo. U jednotlivých sedadel uchopte sedadlo za potah na boku. U dvojsedadel uchopte sedadlo za část poblíž uvolňovací páky.
Poznámka:   Třetí řadu sedadel lze uložit těsně za druhou řadou a získat tak prostor pro zavazadla.
Missing ImageMissing Image
Montáž sedadel
POZOR   POZOR:  Při montáži se ujistěte, že jsou úchyty sedadel bezpečně připevněny. Zkontrolujte červené aretační indikátory, jestli jsou západky správně zajištěné.

Missing Image
 1. Západky v podlaze se zajistí, jakmile sedadla lehce zapadnou do podlahové lišty.
Poznámka:   Pokud se západky sedadel nezajistí, vytáhněte sedadlo opětovným zatažením za uvolňovací rukojeť a zopakujte postup. Viz Demontáž sedadel.
 1. U dvojsedadel a u sedadla ve třetí řadě zatáhněte za oba horní uvolňovací pásky a sklopte sedadlo do polohy k sezení. U jednotlivých sedadel druhé řady zatáhněte za velkou páku dozadu a sklopte sedadlo dolů.
Missing Image
 1. Sedadla jsou na spodní straně každé nožky vybavena aretačními indikátory. Po namontování sedadla zkontrolujte stav aretačních indikátorů.
Missing Image
 1. Ověřte, zda nad úrovní podlahy nejsou vidět červené aretační indikátory nacházející se na spodní části nožek sedadla.
Missing Image
 1. Uvolněte opěradlo zatažením za červené pásky nebo boční horní páku a překlápějte opěradlo nahoru do polohy k sezení, dokud sklápěcí mechanismus nezaklapne.
Sedadlová schránka
 • Se sedadly manipulujte opatrně.
 • Sedadla skladujte v suchém a vytápěném prostředí
 • Zkontrolujte, že sedadla jsou pevně uchycena a neuvolní se.
 • Věnujte pozornost západkám zabudovaným v patkách sedadel. Sedadla skladujte na pevné podlaze, aby se mechanismus západek nezanášel nečistotami.
Dvojitá kabina
Missing Image
Kryt odkládací schránky pod sedadlem je možné nastavit dvěma způsoby. Vytáhněte kryt nahoru a vyjměte jej.