POZOR   POZOR:  Systém monitorování tlaku v pneumatikách nepředstavuje náhradu ruční kontroly tlaku v pneumatikách. Tlak v pneumatikách je třeba pravidelně kontrolovat tlakoměrem. Nesprávný tlak v pneumatikách může zvýšit riziko selhání pneumatik, ztráty kontroly nad vozidlem, převrácení vozidla a zranění osob.

Vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách.Pokud je tlak v jedné nebo více pneumatikách nižší než správná hodnota, rozsvítí se varovná kontrolka. Pokud se rozsvítí varovná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, zastavte vozidlo, jakmile to bude bezpečné, zkontrolujte pneumatiky a nahustěte je na správný tlak.Viz   Tlaky v pneumatikách - Bus
Viz  Tire Pressures . 
Poznámka:   Když pneumatiky nahustíte na správný tlak, systém nemusí změnu tlaku zaznamenat okamžitě.
Chcete-li zachovat schopnost vozidla převážet náklad, je potřeba pneumatiky na přední nápravě nahustit na jiný tlak než na zadní. Výstražná kontrolka se rozsvítí, pokud systém zjistí různé hodnoty tlaku pro přední a zadní kola.
Kola s pneumatikami je třeba pravidelně vzájemně zaměňovat, aby byly opotřebovávány rovnoměrně a vydržely použitelné co nejdéle. Když kola s pneumatikami zaměníte, je nutné systém resetovat, aby dokázal určit, která dvojice kol a pneumatik je umístěna na přední nápravě a která na zadní. Když tlak v nejméně jedné pneumatice poklesne pod správnou hodnotu, systém vás na to dokáže upozornit.
Jízda s jednou či více pneumatikami nahuštěnými na nižší tlak může:
 • zvýšit opotřebení pneumatik,
 • způsobit přehřívání pneumatik,
 • způsobit selhání pneumatik,
 • nepříznivě ovlivnit řízení vozidla a schopnost zastavit.
 • zvýšit spotřebu paliva,
Jak teplota ovlivňuje tlak v pneumatikách
Za normálních jízdních podmínek se může tlak v pneumatikách oproti studeným pneumatikám zvýšit až o 0,3 bar.
Pokud je vozidlo přes noc v klidu a teploty jsou výrazně nižší než ve dne, může tlak v pneumatikách při poklesu okolní teploty o 31 °F (17 °C) nebo více klesnout až o 0,2 bar. Systém porovnává tlak s předepsaným tlakem a pokud tlak výrazně poklesne pod tuto úroveň, rozsvítí výstražnou kontrolku.
Varovné kontrolky systému
Hlavní funkcí systému je varování na výrazně nižší tlak v pneumatikách. Systém vás také upozorní, když nefunguje správně.

  Součást   Nápravná opatření  
Svítící varovná kontrolka.   Tlak v nejméně jedné pneumatice je nižší než správná hodnota.  
 1. Ověřte, zda některá z pneumatik není vyfouknutá.
 2. Pokud je některá z pneumatik vyfouknutá, proveďte potřebnou opravu.
 3. Zkontrolovat tlaky v pneumatikách.
 4. Resetujte systém.
Varovná kontrolka bliká přibližně jednu minutu a poté zůstane svítit.   Používá se rezervní kolo.  
 1. Poškozené kolo a pneumatiku co nejdříve opravte a namontujte zpět na vozidlo.
 2. Resetujte systém.
Závada systému.   Pokud kontrolka závady zůstane svítit, rezervní kolo není na voze nasazeno a tlak v pneumatikách je správný, systém zjistil poruchu vyžadující servis.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  

Závada systému
Na případné nesprávné fungování systému vás upozorní kontrolka závady. Kontrolka chybné funkce a výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách sdílejí jednu diodu.Pokud systém zjistí závadu, tato kontrolka bude přibližně jednu minutu blikat a poté zůstane svítit.K tomuto chování kontrolky bude docházet vždy, když zapnete zapalování a závada bude stále přítomná. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Pokud se kontrolka závady rozsvítí, systém vás nejspíš nadále nedokáže upozorňovat na pokles tlaku v jedné či více pneumatikách.
K závadě může dojít, když:
 • Namontujte náhradní pneumatiku či kolo, které systému brání ve správném fungování.
 • Namontujete dojezdové rezervní kolo.
Pokud na vozidle vyměníte některé pneumatiky nebo kola, vždy zkontrolujte, zda nesvítí varovná kontrolka závady systému. Ujistěte se, zda náhradní pneumatiky nebo kola umožňují systému nadále fungovat správně.
Postup resetování systému monitorování tlaku v pneumatikách
Po každé výměně pneumatiky nebo úpravě tlaku v pneumatikách je systém nutné restartovat.
Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu nebo přístrojové desce přejděte na:

Zpráva   Nápravná opatření  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
Asist. řidiče
Stiskněte tlačítko OK nebo šipku vpravo.  
Monitor pneu
Podržte tlačítko OK, dokud se nezobrazí potvrzení resetování systému.   Pokud je vozidlo případně vybaveno resetovacím tlačítkem systému monitorování tlaku v pneumatikách, stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud se nezobrazí potvrzení.  

Fungování systému, když je namontováno dojezdové rezervní kolo
Když na vozidlo namontujete dojezdové rezervní kolo, rozsvítí se kontrolka závady systému. Poškozené kolo a pneumatiku co nejdříve opravte a namontujte zpět na vozidlo. Chcete-li obnovit správné fungování systému, je nutné opravit sestavu kola a pneumatiky a znovu ji namontovat na vozidlo.
Demontáž pneumatiky
Image Shown Without Description
Uvnitř každé sestavy kola a pneumatiky se nachází snímač tlaku v pneumatice. Snímač tlaku je upevněn ke dříku ventilu a není vidět, dokud pneumatiku nesejmete. Servis pneumatik by měl provádět autorizovaný prodejce.
Poznámka:   Při demontáži pneumatiky postupujte opatrně, abyste nepoškodili snímač.
Výměna kola
Pokud nějaké kolo vyměníte, systém je nutné znovu naučit strategii snímače tlaku v pneumatice. Proveďte následující úkony:
 1. Zkontrolujte pneumatiky a dohustěte je na správný tlak.
 1. Ponechejte vozidlo v klidu po dobu alespoň 20 minut.
 1. Resetujte systém.
 1. Systém se strategii snímače tlaku v pneumatice znovu naučí, když s vozidlem uskutečníte minimálně 15minutovou jízdu rychlostí 40 km/h nebo vyšší.