POZOR   POZOR:  Pokud je vozidlo vybaveno samovyrovnávacím vzduchovým pérováním, je třeba před každou údržbou či opravou tento systém vypnout. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Na vozidlo nemontujte víc než jedno rezervní kolo současně.

Pokud se vám za jízdy vypustí pneumatika, řiďte se následujícími pokyny:
 1. Pevně držte volant.
 1. Nebrzděte prudce.
 1. Postupně zpomalte, a jakmile to bude bezpečné, zastavte.
 1. Plně zatáhněte parkovací brzdu.
 1. Vypněte zapalování.
Rezervní kolo je stejného typu a velikosti jako ostatní kola vozidla. V případě nutnosti je můžete použít k výměně za jiné z momentálně používaných kol a pokračovat v jízdě normálním způsobem. Doporučujeme, abyste si poškozené kolo a pneumatiku nechali opravit nebo vyměnit co nejdříve.
Poznámka:   Vaše vozidlo nemusí být rezervním kolem, zvedákem nebo klíčem na matice kola vybaveno.   Viz   Sada kompresoru a těsnicí hmoty k opravě pneumatik
Sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky
POZOR   POZOR:  Nedodržení těchto pokynů by mohlo mít za následek zvýšení rizika ztráty kontroly nad vozidlem, zranění nebo dokonce smrti.
POZOR   POZOR:  Pokud si nejste jistí typem použitého rezervního kola, nepřekračujte při jízdě rychlost 80 km/h.

Pokud se rezervní kolo od ostatních namontovaných kol liší, může být označeno výstražným štítkem s vhodnou maximální rychlostní. Při používání sestavy rozdílného náhradního kola a pneumatiky jezděte opatrně.
Sestava rozdílného náhradního kola a pneumatiky je určena jen na dočasné používání. Ujeďte co nejkratší možnou vzdálenost a co nejdříve si nechejte poškozené kolo a pneumatiku opravit nebo vyměnit. Dojde-li k poškození rozdílného náhradní kola nebo pneumatiky, musejí být vyměněny.
Zvedák na vozidlo
POZOR   POZOR:  Zvedák na vozidlo nepoužívejte k jiným účelům než k výměně kola v nouzové situaci.
POZOR   POZOR:  Zvedák na vozidlo nesmí být poškozený nebo zdeformovaný a jeho závit musí být namazaný a čistý.
POZOR   POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno zvedákem.

Image Shown Without Description
Zvedák vozidla, klíč na matice kola a klika zvedáku se nacházejí v odkládací schránce v pravé přední stupačce.
Image Shown Without Description
 1. Rozevřete kliku zvedáku vozidla.
Image Shown Without Description
 1. Zasuňte hák kliky zvedáku vozidla do kruhu na zvedáku vozidla.
 1. Zasuňte klíč na matice kola do konce kliky zvedáku vozidla.
 1. Chcete-li vozidlo zvednout, klikou zvedáku vozidla otáčejte ve směru hodinových ručiček.
Demontáž rezervního kola
Rezervní kolo se nachází pod zadní částí vozidla a lze jej vyjmout pomocí navíjecího mechanismu.
 1. Otevřete zadní výklopné dveře nebo zadní dveře.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte průchodku a zcela zasuňte plochý konec klíče na matice kola nebo krátké rameno kliky zvedáku do nástrčného klíče.
 1. Otáčejte nástrčný klíč proti směru hodinových ručiček, dokud kolo nedosedne na zem a kabel navijáku se neprověsí.
Image Shown Without Description
 1. Koncový kryt kabelu navijáku vysuňte nahoru.
Image Shown Without Description
 1. Kabel navijáku otočte o 90 stupňů.
 1. Protáhnutím kabelu otvorem jej uvolníte z držáku rezervního kola.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte matici a uvolněte držák rezervního kola.
Uložení rezervního kola
Chcete-li rezervní kolo uložit, postupujte opačně než při demontáži. Ověřte, zda je náhradní kolo pevně namontováno.
Poznámka:   Kabel navijáku nezvedejte, dokud kolo neupevníte. Navíjecí mechanismus by se mohl poškodit.
Přední zvedací body
POZOR   POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Image Shown Without Description
Zadní šrouby na předním pomocném rámu zapadají do výdutě na chlopni zvedáku vozidla.
Zadní zvedací body
POZOR   POZOR:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může vést k poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Vozidla bez zadního pneumatického pérování
Image Shown Without Description
Otočte hlavu zvedáku a umístěte ji pod zadní listovou pružinu přímo za zadní nápravou.
Vozidla se zadním pneumatickým pérováním
Image Shown Without Description
Otočte hlavu zvedáku a umístěte ji pod zadní listovou pružinu přímo před zadní nápravou.
Demontáž kola vozidla
POZOR   POZOR:  Zaparkujte své vozidlo na krajnici tak, abyste nebránili plynulosti provozu a nevystavili se nebezpečí, a postavte výstražný trojúhelník.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí vodorovně na pevném podkladu a že jsou kola natočena do polohy pro přímou jízdu.
POZOR   POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.
POZOR   POZOR:  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku, zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, přesuňte volicí páku do polohy pro parkování (P).
POZOR   POZOR:  Zajistěte, aby se všichni cestující nacházeli mimo vozidlo.
POZOR   POZOR:  Před výměnou kola zajistěte úhlopříčně protilehlé kolo vhodnými špalky nebo zakládacími klíny.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách směřují ve směru otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud musíte namontovat rezervní kolo tak, že šipka na rezervním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku co nejdříve přezout.
POZOR   POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno zvedákem.
POZOR   POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi zvedacím místem a rovnou zemí ve svislé poloze.

 1. Vložte plochý konec klíče na matice kola mezi ráfek a kryt kola a opatrně kryt odstraňte.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
 1. Povolte matice kol a pojistné matice.
 1. Zvedák vozidla umístěte správným způsobem.
 1. Zvedněte vozidlo tak, aby se pneumatika nedotýkala země.
 1. Vyšroubujte matice kol a pojistné matice.
 1. Demontujte kolo.
Poznámka:   Nepokládejte litá kola čelem na zem.
Montáž kola
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádný mazací tuk nebo olej. Jinak by se matice kol mohly při jízdě uvolnit.
POZOR   POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.

 1. Namontujte kolo.
Poznámka:   Ujistěte se, že jsou styčné plochy kola a náboje zbaveny nečistot.
Image Shown Without Description
 1. Našroubujte všechny pojistné matice a částečně je dotáhněte v pořadí podle obrázku.
Poznámka:   Ujistěte se, že kužely matic kola jsou na straně u kola.
Poznámka:   Pojistné matice litých kol jsou vhodné k použití na ocelovém rezervním kole.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici kola.
 1. Plně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.   Viz   Matice kol
 1. Namontujte kryt kola.
 1. Rezervní kolo, zvedák vozidla, klíč na matice kola a klíč na pojistnou matici kola správně uložte.
Poznámka:   Zkontrolujte, že jsou matice kola správně dotažené a co nejdříve ověřte tlak v pneumatice.
Poznámka:   Pokud je náhradní kolo oproti běžným kolům v jiném rozměru nebo jiné konstrukce, nechte jej při nejbližší možné příležitosti vyměnit.