POZOR   POZOR:  Nepřeplňujte palivovou nádrž. Tlak v přeplněné nádrži může způsobit únik paliva nebo jeho rozstříknutí, což může mít za následek požár.
POZOR   POZOR:  Nepokoušejte se cizími předměty vypáčit ani jinak násilím otevřít bezvíčkový palivový systém. Mohlo by dojít k poškození palivového systému nebo jeho těsnění a poranění osob.
POZOR   POZOR:  Při tankování mějte plnicí pistoli neustále zcela zasunutou.
POZOR   POZOR:  Před tankováním vždy vypněte motor. K plnicímu ventilu palivové nádrže se nepřibližujte s otevřeným ohněm ani zdrojem jisker. Při tankování nikdy nekuřte ani nepoužívejte mobilní telefon. Palivové výpary jsou za určitých okolností extrémně nebezpečné. Nevdechujte palivové výpary.
POZOR   POZOR:  Před vyjmutím trysky plnicí pistole počkejte alespoň 10 sekund, než veškerý zbytek paliva vyteče do palivové nádrže.
POZOR   POZOR:  Jakmile tryska plnicí pistole poprvé automaticky přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Pokud tento pokyn nedodržíte, může se naplnit expanzní prostor, což může vést k přetečení paliva.

Image Shown Without Description
 1. Otevřete levé přední dveře.
 1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
Poznámka:   Vozidlo není vybaveno klapkou plnicího hrdla palivové nádrže.
Image Shown Without Description
 1. Zasuňte trysku plnicí pistole až po první výčnělek na trysce (A).Nechte ji spočinout na krytu otvoru plnicí trubky palivové nádrže.
Poznámka:   Záklopka plnicího hrdla palivové nádrže se otevře pouze při vložení správné trysky palivové pistole.
Image Shown Without Description
 1. Během doplňování paliva držte trysku plnicí pistole v poloze B.Při držení trysky palivové pistole v poloze A by mohlo dojít k omezení průtoku paliva a vypnutí trysky palivové pistole ještě před úplným naplněním nádrže.
Image Shown Without Description
 1. S tryskou plnicí pistole manipulujte ve vyznačené oblasti.
Image Shown Without Description
 1. Trysku plnicí pistole mírně nadzvedněte a poté ji pomalu vyjměte.
 1. Zcela zavřete uzávěr palivové nádrže.
Poznámka:   Natankujete-li do svého vozidla nesprávné palivo, nezkoušejte nastartovat motor.Použití nesprávného paliva může způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Výstrahy systému (je-li ve výbavě)
Nelze-li záklopku plnicího hrdla palivové nádrže zcela zavřít, na informačním displeji se zobrazí varovné hlášení.
 1. Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a vypněte motor.
 1. Volicí páku přesuňte do polohy pro parkování (P) nebo do neutrálu (N).
 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
 1. Otevřete levé přední dveře.
 1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
 1. Zkontrolujte, zda v plnicím hrdle palivové nádrže a v oblasti kolem něho nejsou žádné předměty nebo úlomky, které by bránily jeho pohybu.
 1. Trysku tankovací pistole nebo trychtýř na palivo dodaný s vozidlem zcela zasuňte do plnicího hrdla palivové nádrže.   Viz   Umístění trychtýře hrdla palivové nádrže.  Tímto opatřením by se měly uvolnit veškeré nečistoty bránící úplnému zavření hrdla palivové nádrže.
 1. Z plnicího hrdla palivové nádrže vytáhněte trysku palivové pistole nebo trychtýř.
 1. Zcela zavřete uzávěr palivové nádrže.
Poznámka:   I v případě, že se provedením tohoto opatření problém odstraní, nemusí zpráva zhasnout okamžitě. Pokud zpráva zůstane zobrazena a rozsvítí se varovná kontrolka servisu motoru, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.