POZOR   POZOR:  Nepoužívejte jinou než doporučenou brzdovou kapalinu, protože by mohlo dojít ke snížení účinku brzd. Použití nesprávné kapaliny může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Brzdovou kapalinu doplňujte pouze z nádoby, která byla skladována řádně uzavřená. V případě vniknutí nečistot, vody, ropných produktů nebo jiných látek může dojít k poškození nebo selhání brzdového systému. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
POZOR   POZOR:  Pokud se hladina kapaliny nachází mezi značkami MAXMIN, provozní množství je optimální a kapalinu není třeba doplňovat. Pokud hladina kapaliny není v optimálním provozním rozsahu, může se funkčnost systému zhoršit. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.

Image Shown Without Description
Chcete-li předejít znečištění kapaliny, víčko nádržky musí zůstat na místě a dotažené (pokud kapalinu zrovna nedoplňujete).
Používejte pouze kapalinu splňující specifikace Ford.   Viz   Kapacity a specifikace