POZOR   POZOR:  Pokud systém nefunguje správně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Poznámka:   Systém je kompatibilní se satelitní navigací ERA-GLONASS.
Poznámka:   Systém byl navržen tak, aby mohl uskutečňovat tísňová volání v případě vážných nehod a situací vyžadujících nouzový lékařský zásah, a hovory ve zkušebním režimu. Nepodporuje jiné hlasové hovory.
Poznámka:   U vozidla vybaveného audio jednotkou, která nebyla schválena společností Ford, nemusí systém během volání tísňové linky ztlumovat zvuk.
Poznámka:   Systém nemusí fungovat správně, je-li vozidlo vybaveno reproduktory, které nebyly schváleny společností Ford.
Poznámka:   Systém nemusí fungovat při teplotách nižších než -40 °C nebo vyšších než 85 °C.
Poznámka:   Systém funguje pouze v oblastech s kompatibilní sítí a nemusí fungovat mimo oblasti pokrytí.
Poznámka:   Systémové pokrytí nemusí být k dispozici ve všech oblastech.
Poznámka:   Pokud nelze uskutečnit volání tísňové linky, přehraje se hlasová výzva a rozsvítí se stavová kontrolka.
Poznámka:   Pokud nebyl přenos dat vašeho vozidla úspěšný, je možné, že je dispečer neobdrží.
V průběhu hovoru na tísňovou linku přenese systém data o vozidle včetně následujících informací:
  • Identifikační číslo vozidla.
  • Typ pohonu vozidla.
  • Aktuální časová známka.
  • Umístění vozidla a směr trasy.
  • Typ aktivace hovoru.
  • Typ vozidla.
Kontrolka systému tísňového volání se po zapnutí zapalování krátce rozsvítí. Pokud kontrolka zůstává trvale rozsvícena nebo se vůbec nerozsvěcuje, systém nefunguje správně. Pokud je systém nefunkční i po vypnutí motoru a jeho opětovném nastartování, nechte jej opravit u autorizovaného prodejce.

Kontrolka systému tísňového volání   Nápravná opatření  
Kontrolka bliká rychle.   Systém vytáčí tísňovou linku.  
Kontrolka bliká středně rychle.   V průběhu hovoru na tísňovou linku přenese systém data o vozidle.  
Kontrolka bliká pomalu.   Systém byl úspěšně spojen s pracovníkem tísňové linky. Byla navázána hlasová komunikace.  
Kontrolka svítí červeně.   Systém zjistil závadu, která vyžaduje servisní zásah.  
Vypnuto.   Hovor na tísňovou linku byl ukončen nebo zrušen.  

Srážka nebo převrácení
Při určitých druzích srážek nebo převrácení systém aktivuje automatické volání tísňových služeb. Toto volání nelze zrušit.
Využití funkce manuálního tísňového volání
POZOR   POZOR:  Při použití funkce manuálního tísňového volání během jízdy dbejte zvýšené opatrnosti.

Poznámka:   Manuální tísňové volání můžete uskutečnit pouze tehdy, je-li zapnuto napájení nebo vybrán režim napájení příslušenství.
Image Shown Without Description  Chcete-li vytočit číslo tísňových služeb, stiskněte tlačítko na stropní konzole, podržte je a asi po dvou sekundách je uvolněte. Poté si můžete promluvit s dispečerem.
Chcete-li volání zrušit, stiskněte tlačítko znovu, než bude hovor spojen.
Po tísňovém volání
Po ukončení hovoru na tísňovou linku se může dispečer tísňové linky pokusit o navázání spojení s vozidlem. Vaše vozidlo automaticky odpovídá na příchozí hovory po dobu až dvou hodin. Systém hovor přijme po dvou zazvoněních.
Zkušební režim
Je možné provést diagnostiku systému tísňového volání.
Stiskněte tlačítko a podržte je po dobu delší než deset sekund. Po ukončení zkušebního režimu je nutné počkat 5 minut, než bude možné uskutečnit další zkušební hovor.
Poznámka:   Pokud je tlačítko uvolněno po uplynutí více než dvou a méně než deseti sekund, aktivuje se funkce manuálního tísňového volání.
Poznámka:   Aby bylo možné aktivovat zkušební režim, musí být vozidlo v klidu alespoň jednu minutu a musí být zapnuté zapalování.
Poznámka:   Systém nemůže uskutečňovat tísňová volání, nachází-li se ve zkušebním režimu.
Ukončení zkušebního režimu
Zkušební režim ukončíte stisknutím tlačítka a jeho podržením na dobu delší než dvě sekundy během zkušebního režimu.
Poznámka:   Zkušební režim se zruší poté, co vozidlo ujede přibližně 300 m.
Poznámka:   Zkušební režim se zruší, pokud v jeho průběhu vypnete zapalování.
Systémové kontroly ve zkušebním režimu
Systém tísňového volání provádí různé systémové kontroly.
Poznámka:   Pokud kontrolka systému tísňového volání zůstane rozsvícena i po ukončení diagnostiky, patrně se vyskytl problém související se systémem tísňového volání. Sjednejte si opravu u autorizovaného prodejce.

Kontrolka systému tísňového volání   Nápravná opatření  
Kontrolka dvakrát blikne a poté znovu.   Zkušební režim byl úspěšně aktivován.  
Kontrolka dvakrát blikne a poté znovu.   Řiďte se hlasovými výzvami.  
Kontrolka dvakrát blikne a poté znovu.   Stisknutím tlačítka potvrďte, že jste slyšeli záznam.  
Kontrolka dvakrát blikne a poté znovu.   Uslyšíte-li tón, stiskněte tlačítko. Proběhne test reproduktoru.  
Kontrolka svítí červeně.   Systém zjistil závadu, která vyžaduje servisní zásah.  
Vypnuto.   Diagnostika je kompletní, nyní můžete ukončit zkušební režim.  

Výměna záložního akumulátoru
Systém tísňového volání je vybaven záložním akumulátorem. Systém signalizuje nutnost výměny akumulátoru pomocí kontrolky stavu (svítí červeně) a hlasové výzvy. Sjednejte si opravu u autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Aby byly zachovány co nejlepších provozní podmínky a bylo dosaženo co nejdelší životnosti akumulátoru, musí se teplota trvale pohybovat v rozmezí -20 °C až 85 °C.