Pokud vám dojde palivo, může dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.
Pokud ve vozidle dojde palivo:
 • Doplňte alespoň 5 L a znovu nastartujte motor.
 • Po doplnění palivové nádrže několikrát zapněte a vypněte zapalování, aby palivová soustava mohla načerpat palivo z nádrže do motoru.Při startování bude protáčení motoru trvat o několik sekund déle než normálně.
Poznámka:   Pokud vozidlo stojí ve strmém svahu, může být potřeba doplnit více paliva.
Naplnění přenosné nádoby na palivo
POZOR   POZOR:  Průtok paliva tryskou plnicí pistole může vytvářet náboj statické elektřiny. Pokud plníte neuzemněnou nádobu na palivo, může dojít ke vzniku požáru.

Řiďte se následujícími pokyny, abyste při plnění neuzemněné nádoby na palivo zabránili nahromadění elektrostatického náboje, což může vést k jiskření:
 • K doplňování paliva do vozidla používejte pouze schválenou nádobu na palivo.Pokud doplňujete palivo do nádoby, umístěte tuto nádobu na zem.
 • Nedoplňujte palivo do nádoby umístěné uvnitř vozidla (i kdyby byla v nákladovém prostoru).
 • Při plnění dbejte na to, aby se tryska palivového čerpadla dotýkala nádoby na palivo.
 • Nepoužívejte žádnou pomůcku, která by držela páčku trysky palivového čerpadla v poloze pro plnění.
Doplňování paliva z přenosné nádoby na palivo
POZOR   POZOR:  Do plnicího hrdla palivové soustavy nezasouvejte hubici nádoby na palivo ani dodatečně zakoupený trychtýř. Můžete tím poškodit plnicí hrdlo palivové soustavy nebo jeho těsnění, což může vést k úniku paliva na zem.
POZOR   POZOR:  Nepokoušejte se cizími předměty vypáčit ani jinak násilím otevřít bezvíčkový palivový systém. Mohlo by dojít k poškození palivového systému nebo jeho těsnění a poranění osob.
POZOR   POZOR:  Nevyhazujte palivo do domácího odpadu ani je nevylévejte do veřejné kanalizace. Využijte služeb oprávněného místa pro sběr a likvidaci odpadu.

Při doplňování paliva z nádoby na palivo použijte trychtýř, který je součástí výbavy vozidla. Viz  Fuel Filler Funnel Location . 
Poznámka:   Nepoužívejte neoriginální trychtýře – bezvíčkový palivový systém s nimi není kompatibilní a mohlo by dojít k jeho poškození.
Při doplňování paliva do nádrže ve vozidle z nádoby na palivo proveďte následující kroky:
 1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
 1. Trychtýř na palivo zcela zasuňte do hrdla palivové nádrže.
Image Shown Without Description
 1. Doplňte palivo z nádoby do vozidla.
 1. Vyjměte trychtýř z hrdla palivové nádrže.
 1. Zcela zavřete uzávěr palivové nádrže.
 1. Očistěte trychtýř na palivo a vraťte jej do vozidla nebo jej odpovídajícím způsobem zlikvidujte.
Poznámka:   Pokud trychtýř zlikvidujete, můžete si další zakoupit u autorizovaného prodejce.