Poznámka:   Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Image Shown Without Description  Na funkční liště zvolte možnost navigace.
Image Shown Without Description
ANabídka zobrazení mapy
BZvětšení
CZmenšení
DNabídka navigace
ENabídka zadávání cíle
Nastavení cíle
Nabídka zadávání cíle

Údaj   Součást  
Search
Zadat adresu cíle.  
Poslední cíle
Zobrazit a vybrat ze seznamu předchozích cílů.  
Domů
Jako cíl nastavit uloženou adresu bydliště.  
Práce
Jako cíl nastavit uložené pracoviště.  
Favourites
Zobrazit a vybrat ze seznamu oblíbených cílů.  

Nastavování cíle pomocí obrazovky pro zadávání textu
Image Shown Without Description
APole pro zadávání textu
BIkona informace
CAutomatické návrhy podle zadávaného textu
DRozšířená klávesnice
EHledání
FNastavení klávesnice
Poznámka:   Zvolte jeden z návrhů ke zkopírování do pole pro zadávání textu.

Image Shown Without Description
Zvolte možnost Destination.
Zvolte možnost Search a zadejte cíl.
Poznámka:   Cíl můžete zadat několika způsoby, např. město, ulice, číslo popisné, město, číslo popisné, ulice, PSČ nebo bod zájmu.
Poznámka:   Není nutné zadávat cílovou zemi.
Poznámka:   Chcete-li zadat přehlasované samohlásky nebo znaky s diakritikou, např. ä nebo é, stiskněte a podržte odpovídající znak na klávesnici.
Poznámka:   Pokud uděláte chybu, můžete text vymazat volbou tlačítka backspace.
Zvolte možnost Search.
Volbou možnosti Start zahajte navigaci.
Poznámka:   Stiskem tlačítka v pravém horním rohu hlavní mapy si zobrazíte přibližný čas dojezdu do cíle, zbývající čas cesty nebo zbývající vzdálenost do cíle.
Nastavování cíle pomocí obrazovky s mapou
Image Shown Without Description
ANové vycentrování mapy
BZvolená poloha
CRotace trojrozměrné mapy Přejetí doleva nebo doprava
DZahájení navigace
ENázev cíle
FZobrazení funkční lišty
Zvolte místo na mapě.
Volbou možnosti Start zahajte navigaci.
Změna formátu mapy
Mapu zobrazíte v jednom z následujících formátů:
  • dvourozměrná mapa s orientací ve směru jízdy na horní straně obrazovky,
  • dvourozměrná mapa s orientací na sever na horní straně obrazovky,
  • trojrozměrná mapa s orientací ve směru jízdy dopředu.
Transfokace
Na mapě zobrazíte více nebo méně podrobností.
Poznámka:   Ke zvětšení či zmenšení můžete použít gesto štípnutí. Přiložte dva prsty na obrazovku a jejich roztažením od sebe obraz zvětšete. Přiložte dva prsty na obrazovku a jejich přiblížením k sobě obraz zmenšete.
Navigace
Image Shown Without Description
ASměrové světlo. Volbou vyslechnete hlasovou výzvu
BBod zájmu
CPředběžný čas dojezdu, vzdálenost do cíle nebo čas do cíle
DAktuální silnice
EZtlumení navigačních pokynů
Poznámka:   Hlasitost navigačních pokynů můžete změnit otočením ovladače hlasitosti ve chvíli, kdy se navigační pokyn přehrává.
Nabídka navigace

Položka nabídky   Součást  
Zobrazení na obrazovce
Nastavit preference mapy pro případ aktivní navigace.  
Celá mapa
Zobrazit mapu na celé obrazovce, pokud je aktivní navigace.  
Info o sjezdu z dálnice
Zobrazit údaje o dálničních výjezdech na aktuální trase.  
Turn list
Zobrazit seznam odbočení na aktuální trase. Vybrat silnici, které se chcete vyhnout.  
Nastavení navigace
Upravit nastavení navigace.   Viz   Nastavení.   
Kde jsem?
Zobrazit údaje o aktuální poloze.  
Zrušit trasu
Zrušit navigaci.  
Zobrazit trasu
Zobrazit celou aktuální trasu na mapě.  
Re-route
Zobrazit alternativní trasu pro srovnání se stávající.  
Upravit body na trase
Změnit pořadí nebo odstranit body na trase.  
Optimaliz. Pořadí
Systém vám sám nastaví pořadí bodů na trase.  
Zahájit
Přejít na další obrazovku a začít novou trasu.  

Úprava hlasitosti navigačních pokynů
Hlasitost navigačních pokynů můžete změnit otočením ovladače hlasitosti ve chvíli, kdy je přehráván navigační pokyn.
Poznámka:   Pokud jste hlasitost neúmyslně zcela ztlumili, stisknutím tlačítka indikace směru přehrajte poslední hlasový pokyn a upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
Ztlumení navigačních pokynů
Image Shown Without Description  Navigační pokyny ztlumíte volbou ztlumení na obrazovce.
Poznámka:   Systém ztlumí všechny další navigační pokyny.
Poznámka:   Když ztlumíte navigační pokyny, barva symbolu se změní na zelenou.
Přidání bodů na trase
Do navigační trasy můžete přidat bod trasy jako cíl na trase. Můžete přidat až pět bodů na trase.
  1. Zvolte možnost vyhledávání na mapě.
  1. Nastavte cíl.
  1. Zvolte možnost Add Waypoint.
  1. Zvolte možnost Go.
Zrušení navigace
Image Shown Without Description  Na aktivní obrazovce navigace vyberte možnost nabídky navigace.
Zvolte možnost Cancel Route.

Image Shown Without Description
Poznámka:   Volba nabídky navigace se nachází vždy v pravém dolním rohu hlavní mapy.
Průvodce Michelin (je-li ve výbavě)
Průvodce Michelin je služba, která poskytuje další informace o určitých bodech zájmu, tj. restauracích, hotelích a turistických atrakcích. Body zájmu, které obsahují informace cestovního průvodce Michelin, se zobrazují s tlačítkem, které tyto informace nabízí. Tyto další informace zobrazíte stiskem tlačítka. Pokud jste spárovali telefon se systémem, můžete stisknutím tlačítka telefonu přímo volat na telefonní číslo vybraného bodu zájmu.
Aktualizace navigačních map
HERE je poskytovatel digitálních map pro navigační aplikaci. Pokud v údajích mapy naleznete chybu, můžete ji oznámit přímo společnosti HERE prostřednictvím webu www.here.com. HERE vyhodnocuje oznámené chyby na mapě a oznámí vám výsledek svého zjištění e-mailem.