Princip fungování
Systém zrychluje zahřívání zapnutého motoru. Zapíná se a vypíná automaticky v závislosti na teplotě venkovního vzduchu a teplotě chladicí kapaliny.
 Systém zahřívá motor a interiér vozidla. Využívá k tomu palivo z palivové nádrže.
Používání přídavného topení
POZOR   POZOR:  Po srážce doporučujeme nechat zkontrolovat a opravit systém topení u kvalifikovaného technika. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Přídavné topení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti zdrojů výbušných výparů či prachu a v uzavřených prostorech. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Systém vyžaduje, aby v palivové nádrži vozidla bylo alespoň 16 L paliva a teplota venkovního vzduchu byla nižší než 5 °C.
Poznámka:   Systém nebude fungovat správně, pokud je akumulátor vybitý.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda výstup výfuku topení za pravou přední pneumatikou není ucpán sněhem, ledem, blátem nebo jiným předmětem, aby nedošlo k potížím s fungováním topení.
Poznámka:   Pokud je systém v provozu, z prostoru pod vozidlem vycházejí výfukové plyny. Jedná se o běžný postup.
Systém můžete zapnout a vypnout na informačním displeji. Viz   . 
Poznámka:   Pokud probíhá vypínání topení, dojde ke spálení nadbytečného paliva v topení a může vznikat teplo, kouř a hluk.
Nezávislé topení
Princip fungování
Systém slouží k topení, když je vozidlo zaparkováno.
 Systém zahřívá motor a interiér vozidla. Využívá k tomu palivo z palivové nádrže.
Systém funguje pouze v případě, že vozidlo stojí a motor je vypnutý.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda výstup výfuku topení za pravou přední pneumatikou není zablokován sněhem, ledem, blátem nebo jiným předmětem, aby se nevyskytly potíže s funkcí topení.
Používání nezávislého topení
POZOR   POZOR:  Po srážce doporučujeme nechat zkontrolovat a opravit systém topení u kvalifikovaného technika. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Topení po zaparkování nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti zdrojů výbušných výparů či prachu a v uzavřených prostorech. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Systém vyžaduje, aby v palivové nádrži bylo alespoň 16 L paliva.
Poznámka:   Systém nebude fungovat správně, pokud je akumulátor vybitý.
Pokud je systém používán správně:
  • Okna nenamrzají a nevzniká na nich kondenzace.
  • Umožňuje motoru rychleji dosáhnout normální provozní teploty.
Poznámka:   Pokud probíhá vypínání topení, dojde ke spálení nadbytečného paliva v topení a může vznikat teplo, kouř a hluk.
Nastavení systému
Nastavení můžete upravit v nabídce nastavení systému na informačním displeji. Viz   . 
Zapnutí pokračování v topení
Když vypnete zapalování, topení se zapne nebo bude pokračovat ve vytápění, a to až po dobu 30 minut (pokud to podmínky umožňují).
Poznámka:   Tento režim slouží k udržení vyhřáté kabiny po vypnutí zapalování.Po ukončení tohoto režimu topení se zaškrtnutí políčka na informačním displeji zruší.
Nastavení časovače
K dispozici jsou tři různé režimy systému, které lze nastavit na informačním displeji.

Režim časovače   Popis  
Jedenkrát
Umožňuje nastavit jeden cyklus vytápění pro konkrétní den. Pokud to podmínky umožňují, topení se spustí 40 minut před nastaveným datem a časem.1  
Čas 1
Umožňuje naprogramovat cyklus vytápění pro každý den v týdnu. Naprogramovaný čas zůstane uložen v paměti a systém před nastavenými časy výjezdu vyhřeje vozidlo.  
Čas 2
Umožňuje naprogramovat druhý cyklus vytápění pro každý den v týdnu. Naprogramovaný čas zůstane uložen v paměti a systém před nastavenými časy výjezdu vyhřeje vozidlo.  

1Před zaškrtnutím příslušného pole na informačním displeji je nutné pro tento režim nastavit datum a čas.
Poznámka:   Je třeba ve vozidle nastavit správný čas a datum.
Zapnutí a vypnutí nezávislého topení pomocí dálkového ovládání
Vysílač nezávislého topení slouží k zapnutí topení na dálku až na 30 minut nebo k vypnutí všech režimů topení.
Poznámka:   S vozidlem lze spárovat až tři vysílače.
Poznámka:   Kontrolka na dálkovém vysílači nesignalizuje skutečný stav topení.Kontrolka nezaručuje, že topení obdrželo signál ke spuštění nebo vypnutí.
Poznámka:   Maximální možný dosah vysílače je přibližně 600 m. Elektronická zařízení, která využívají stejnou frekvenci, mohou tento dosah ovlivnit.
Na vysílači stiskněte a přidržte tlačítko ON nebo HEAT, dokud se na vysílači nerozsvítí zelená kontrolka.
Na vysílači stiskněte a přidržte tlačítko OFF, dokud se na vysílači nerozsvítí zelená kontrolka. Týká se to pouze aktuálně aktivního režimu topení. Nedochází tedy k deaktivaci budoucích nastavení časových režimů ani režimu pokračování v topení.
V následující tabulce jsou uvedeny světelné signály dálkového ovládání nezávislého topení.

Kontrolka LED na vysílači   Popis  
Zelená   Vysílač odeslal rádiový signál.  
Bliká zeleně   Vysílač odeslal rádiový signál a topení se spustilo.  
Rychle bliká červeně   Vysílač odeslal rádiový signál, ale topení jej neobdrželo.  
Pomalu bliká červeně   Vysílač odeslal rádiový signál a topení se zastavilo.  

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK