POZOR   POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Při používání adaptivního tempomatu vždy sledujte případné změny dopravní situace. Systém nenahrazuje soustředěné řízení. Pokud se nebudete soustředit na řízení, může dojít k havárii s následkem vážného nebo smrtelného zranění.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat nemusí rozpoznat stojící vozidla nebo vozidla jedoucí rychlostí do 10 km/h.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat nepoužívejte v hustém provozu a na vozovkách s četnými zatáčkami nebo kluzkým povrchem. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Systém nepoužívejte při jízdě s taženým přívěsem, který je vybaven dodatečně zakoupeným elektronickým ovládáním brzd přívěsu. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat neslouží jako pomůcka varující před nehodou ani jako systém předcházející nehodám.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat nezjišťuje chodce ani objekty na vozovce.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat nezjišťuje protijedoucí vozidla ve stejném pruhu.
POZOR   POZOR:  Systém nepoužívejte při špatné viditelnosti, například pokud je mlha, hustý déšť, mrholí či sněží.
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte pneumatiky jiných než doporučených velikostí, jinak může být ovlivněna normální funkce systému. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem s možným vážným nebo smrtelným zraněním.

Systém reguluje rychlost vozidla tak, aby udržel nastavený odstup od vozidla, které jede před vámi ve stejném pruhu. Můžete vybrat ze čtyř různých nastavení odstupu.
Systém využívá radar, který vysílá paprsek přímo před příď vozidla.
Image Shown Without Description
Ovládací prvky adaptivního tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí adaptivního tempomatu
Image Shown Without Description  Stiskněte a uvolněte spínač.
Na informačním displeji se rozsvítí šedá kontrolka. Systém je nyní v pohotovostním režimu.
Image Shown Without Description
Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.
Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem
Jeďte požadovanou rychlostí.
Image Shown Without Description  Stiskem přepínače nahoru nastavíte aktuální rychlost.
 1. Uvolněte plynový pedál.
 1. Na informačním displeji se rozsvítí zelená kontrolka a zobrazí se aktuální nastavení odstupu a rychlosti.
Image Shown Without Description
 1. Pokud je před vámi zjištěno vozidlo, zobrazí se symbol vozidla.
Poznámka:   Když je adaptivní tempomat aktivní, může se nastavená rychlost zobrazená na informačním displeji mírně lišit od hodnoty na rychloměru.
Jízda za jiným vozidlem
POZOR   POZOR:  Při jízdě za jiným vozidlem vaše vozidlo nebude zpomalovat automaticky až k zastavení, ani nemusí vždy dostatečně rychle zpomalit, aby nedošlo ke srážce, bez zásahu řidiče. V případě potřeby vždy sešlápněte brzdy. V opačném případě může dojít ke srážce s následkem vážného nebo smrtelného zranění.
POZOR   POZOR:  Adaptivní tempomat pouze upozorní na vozidla detekovaná radiolokačním snímačem. V některých případech nemusí k výstraze dojít nebo se může výstraha zobrazit opožděně. V případě potřeby musí řidič vždy sešlápnout brzdy. V opačném případě může dojít ke srážce s následkem vážného nebo smrtelného zranění.

Když vozidlo před vámi přejede do stejného pruhu nebo je ve stejném pruhu pomalejší vozidlo, rychlost vozidla se přizpůsobí tak, aby byl zachován nastavený odstup.
Poznámka:   Pokud systém začne brzdit, brzdy se mohou chovat hlučně.
Když použijete směrovku, systém může dočasně mírně zrychlit jízdu vozidla, aby pomohl předjet vozidlo před vámi.
Vaše vozidlo bude udržovat konstantní odstup od vozidla jedoucího před vámi až do následující situace:
 • Vozidlo před vámi zrychlí nad nastavenou rychlost.
 • Vozidlo před vámi opustí pruh nebo se dostane mimo zorné pole.
 • Rychlost vozidla klesne pod 20 km/h.
 • Dojde k nastavení nového odstupu.
Systém brzdí a zpomaluje tak vozidlo, aby mohl být udržován bezpečný odstup od vozidla jedoucího před vámi. Maximální brzdná síla, kterou může systém vyvinout, je omezena. Chcete-li funkci systému potlačit, sešlápněte brzdový pedál.
Pokud systém zjistí, že jeho maximální brzdný účinek nebude stačit, zazní akustický výstražný signál, na informačním displeji se zobrazí zpráva a systém bude dále brzdit. Je nutné okamžitě zasáhnout.
Nastavení odstupu
Image Shown Without Description  Velikost odstupu mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi můžete zvýšit či snížit stisknutím tlačítka ovládání odstupu.
Poznámka:   Je na vaší zodpovědnosti, abyste zvolili odstup, který odpovídá jízdním podmínkám.
Image Shown Without Description
 Zvolená hodnota odstupu se zobrazí na informačním displeji, jak je znázorněno pruhy na obrázku. Můžete vybrat ze čtyř různých nastavení odstupu.
Adaptivní tempomat, nastavení odstupu mezi vozidly

Nastavená rychlost   Grafický displej, odstup mezi vozidly znázorněný pruhy   Časový odstup v sekundách   Vzdálenost   Dynamické chování  
km/h   m  
1001   1   28Sport.  
1002   1,4   39Normální.  
1003   1,8   50Normální.  
1004   2,2   61Komfortní.  

Systém automaticky vybere poslední zvolené nastavení odstupu vždy, když zapnete zapalování.
Potlačení funkce systému
POZOR   POZOR:  Pokud potlačíte funkci systému sešlápnutím plynového pedálu, systém nepoužije brzdy automaticky k udržení odstupu od vozidla před vámi.

Nastavené rychlostní omezení můžete překročit běžným sešlápnutím plynového pedálu.
Při potlačení funkce systému se rozsvítí zelená kontrolka a na informačním displeji se nebude zobrazovat obrázek vozidla.
Změna nastavené rychlosti
Image Shown Without Description  Stiskem přepínače nahoru nastavenou rychlost zvýšíte.Image Shown Without Description  Stiskem přepínače dolů nastavenou rychlost snížíte.
Nastavená rychlost se mění v malých krocích.
Poznámka:   Stiskem a přidržením přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit ve větších krocích.
 Systém může použít brzdy ke zpomalení vozidla na novou nastavenou rychlost. Když je systém aktivní, zobrazuje se nastavená rychlost na informačním displeji.
Zrušení nastavené rychlosti
Image Shown Without Description  Krátce stiskněte spínač nebo lehce sešlápněte brzdový pedál.
Poslední nastavení rychlosti a dostupu se zobrazí šedě, ale nevymaže se.
Poznámka:   Nastavení rychlosti lze také zrušit dlouhým sešlápnutím pedálu spojky.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Image Shown Without Description  Stiskněte a uvolněte spínač.
 Vozidlo obnoví dříve nastavenou rychlost a nastavení odstupu.Když je systém aktivní, zobrazuje se nastavená rychlost trvale na informačním displeji.
Poznámka:   Obnovení použijte jen tehdy, když jste si vědomi nastavené rychlosti a chcete se k ní vrátit.
Automatické zrušení
Systém nefunguje, pokud je rychlost vozidla nižší než 20 km/h. Pokud rychlost vozidla klesne pod tuto rychlost, zazní zvukové upozornění a automatické brzdění je deaktivováno.
K automatickému zrušení může dojít rovněž v následujících situacích:
 • Pneumatiky ztratí přilnavost.
 • Otáčky motoru příliš poklesnou.
 • Zatáhnete parkovací brzdu.
Poznámka:   Pokud otáčky motoru příliš poklesnou, zobrazí se na informačním displeji pokyn k zařazení nižšího rychlostního stupně.
Použití v kopcovitém terénu
Poznámka:   Pokud systém používá brzdy po dlouhou dobu, zazní zvukové upozornění a systém se vypne. Je tak umožněno ochlazení brzd. Po ochlazení brzd bude systém opět fungovat normálně.
Nižší rychlostní stupeň je vhodné zařadit, když je systém aktivní v situacích, jako je dlouhá jízda z prudkého svahu, např. v horách. V těchto situacích vyžaduje systém další brzdění pomocí motoru, aby snížil zatížení běžné brzdové soustavy vozidla, která by se jinak mohla přehřát.
Vypnutí adaptivního tempomatu
Image Shown Without Description  Stiskněte a uvolněte spínač.
Poznámka:   Vypnutím systému smažete nastavenou rychlost.
Problémy s detekcí
POZOR   POZOR:  Ve vzácných případech může dojít k problémům s detekcí způsobeným prvky dopravní infrastruktury, jako jsou mosty, tunely nebo bezpečnostní hrazení. V těchto případech může systém brzdit pozdě nebo nečekaně. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby.

Radar má omezené zorné pole. V některých situacích nemusí detekovat všechna vozidla nebo je může detekovat později, než očekáváte. Pokud systém před vámi nerozpozná žádné vozidlo, nebude se na informačním displeji zobrazovat symbol vpředu jedoucího vozidla.
Image Shown Without Description
Problémy s detekcí mohou nastat:
AU vozidel, která zasahují do vašeho pruhu jen okrajem a která mohou být snímačem zjištěna pouze tehdy, jakmile se dostanou celá do vašeho pruhu.
BMotocykly může systém detekovat pozdě nebo vůbec ne.
CPokud vozidlo před vámi vyjíždí ze zatáčky nebo v ní mizí. Detekční paprsek nesleduje ostré zatáčky silnice.
V těchto případech může systém brzdit pozdě nebo nečekaně. Řidič musí zůstat bdělý a v případě nutnosti zasáhnout.
Pokud něco narazí do přední části vozidla nebo dojde k poškození, může se oblast snímání radaru změnit. Může tak docházet k vynechání nebo k falešným detekcím vozidel. Nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Systém není dostupný
Systém se nemusí zapnout, nastane-li některá z těchto situací:
 • zablokovaný snímač,
 • vysoká teplota brzd,
 • porucha v systému nebo jiném souvisejícím systému.
Zablokování snímačů
Image Shown Without Description
 Pokud nějaká překážka blokuje snímač před signály radaru, zobrazí se zpráva.Snímač se nachází za mřížkou chladiče. Systém nedokáže zjistit vozidlo před vámi a nebude fungovat, pokud nějaký předmět překrývá jeho snímač.
Poznámka:   Snímač nelze vidět, protože se nachází za obložením.
Na přídi vozidla se nesmí nacházet nečistoty, kovové znaky ani jiné předměty. Mezi předměty, které mohou blokovat snímač, patří také přední ochranné prvky či dodatečně namontovaná světla.

Příčina   Činnost  
Povrch radaru na mřížce je znečištěný nebo je radar blokován nějakou překážkou.   Očistěte povrch mřížky před radarem nebo odstraňte překážející předmět.  
Povrch radaru je čistý, ale zpráva se nadále zobrazuje na displeji.   Chvíli počkejte. Může několik minut trvat, než radar detekuje, že je překážka odstraněna.  
Signálům radaru brání prudký déšť nebo sníh.   V těchto podmínkách systém nepoužívejte, protože nemusí vozidla jedoucí před vámi detekovat.  
Rozvířená voda, sníh nebo led na povrchu silnice ruší signály radaru.   V těchto podmínkách systém nepoužívejte, protože nemusí vozidla jedoucí před vámi detekovat.  
Nacházíte se v poušti nebo odlehlé oblasti, kde se nenachází žádná jiná vozidla nebo objekty kolem vozovky.   Chvíli počkejte nebo přepněte na normální tempomat.  

Z důvodu povahy použité radarové technologie může dojít k situacím, kdy se zobrazí upozornění na zablokovaný snímač, přestože daný snímač nic neblokuje. K takovým situacím obvykle dochází při jízdě řídce obydlenými venkovskými oblastmi nebo pouštěmi. Toto falešné upozornění na blokování zmizí samo nebo po vypnutí a zapnutí zapalování.
Přepnutí na normální funkci tempomatu
POZOR   POZOR:  Normální tempomat nebrzdí, když se vozidlo přiblíží k pomaleji jedoucím vozidlům. Vždy dávejte pozor, který režim jste zvolili, a používejte brzdy v případě potřeby.

Z adaptivního tempomatu můžete přepnout na normální tempomat prostřednictvím informačního displeje.
Image Shown Without Description   Kontrolka tempomatu nahradí kontrolku adaptivního tempomatu, pokud zvolíte normální tempomat.Nastavení odstupu se nezobrazuje, systém automaticky nereaguje na vozidla jedoucí vpředu a nedojde k aktivaci automatického brzdění. Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.