POZOR   POZOR:  Tempomat nepoužívejte v hustém provozu a na vozovkách s četnými zatáčkami nebo kluzkým povrchem. To by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Při jízdě ze svahu by rychlost vozidla mohla překročit nastavenou rychlost. Systém neaktivuje brzdy.

Při jízdě do svahu může rychlost vozidla poklesnout pod nastavenou rychlost. Abyste systému pomohli udržet nastavenou rychlost při jízdě do svahu, podřaďte na nižší rychlostní stupeň.
Poznámka:   Systém přeruší svou činnost, jakmile rychlost vozidla klesne při jízdě do svahu o 16 km/h pod nastavenou rychlost.
Abyste systému pomohli udržovat nastavenou rychlost při jízdě ze svahu, podřaďte na nižší rychlostní stupeň.
Ovládací prvky tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí systému
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko.
Po zapnutí systému se rozsvítí kontrolka.
Vypnutí systému
Stiskněte a uvolněte ikonu tempomatu, když je systém v pohotovostním režimu, nebo vypněte zapalování.
Poznámka:   Vypnutím systému smažete nastavenou rychlost.
Nastavení rychlosti udržované tempomatem
Jeďte požadovanou rychlostí.
Image Shown Without Description  Stiskem tlačítka přepnutí nahoru nastavíte aktuální rychlost.Image Shown Without Description  Stiskem tlačítka přepnutí dolů nastavíte aktuální rychlost.
Uvolněte plynový pedál.
Poznámka:   Nastavená rychlost se zobrazí na informačním displeji.
Změna nastavené rychlosti
Image Shown Without Description  Stiskem tlačítka přepnutí nahoru nastavenou rychlost zvýšíte.Image Shown Without Description  Stiskem tlačítka přepnutí dolů nastavenou rychlost snížíte.
Nastavená rychlost se mění v malých krocích.
Poznámka:   Stiskem a přidržením tlačítka přepnutí nahoru či dolů můžete nastavenou rychlost měnit ve větších krocích.
Poznámka:   Pokud zrychlíte pomocí pedálu plynu, nastavená rychlost se nezmění.Po uvolnění pedálu akcelerátoru vozidlo obnoví dříve nastavenou rychlost.
Zrušení nastavené rychlosti
Image Shown Without Description  Stisknutím tlačítka nebo lehkým sešlápnutím brzdového pedálu zrušte nastavenou rychlost.
Poznámka:   Nastavená rychlost se uloží.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Image Shown Without Description  Stisknutím obnovte nastavenou rychlost.