LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM K SOFTWARU VOZIDLA (EULA) (je-li ve výbavě)
 • Získali jste („Vy“ nebo „Váš“ podle potřeby) vozidlo, které má několik zařízení, např. jednotku SYNC® a různé řídicí jednotky („ZAŘÍZENÍ“) s nainstalovaným softwarem, jehož vlastníkem či držitelem licence je společnost Ford Motor Company a její přidružené společnosti („FORD MOTOR COMPANY“). Tyto nainstalované softwarové produkty pocházející od společnosti FORD MOTOR COMPANY, jakož i související média, tištěné materiály, online dokumentace a elektronická dokumentace („SOFTWARE“), jsou chráněny mezinárodními právy a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Všechna práva vyhrazena.
 • SOFTWARE může tvořit rozhraní nebo komunikační jednotku, případně může být později aktualizován, aby byl kompatibilní a mohl komunikovat s dalším softwarem nebo systémy společnosti FORD MOTOR COMPANY.
POKUD NESOUHLASÍTE S TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU S KONCOVÝM UŽIVATELEM (DÁLE JEN „SMLOUVA EULA“), NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ ANI NEKOPÍRUJTE SOFTWARE. JAKÉKOLI POUŽITÍ SOFTWARU, MIMO JINÉ JEHO POUŽITÍ NA ZAŘÍZENÍCH, SE BUDE POVAŽOVAT ZA VÁŠ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA (NEBO POTVRZENÍ PŘÍPADNÉHO PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU).
UDĚLENÍ LICENCE K SOFTWARU: Touto smlouvou EULA se uděluje následující licence:
 • Tento SOFTWARE můžete používat nainstalovaný na ZAŘÍZENÍCH nebo jinak propojený se systémy či službami poskytovanými společností FORD MOTOR COMPANY nebo poskytovateli softwaru a služeb třetích stran.
Popis dalších práv a omezení
 • Rozpoznávání řeči: Pokud SOFTWARE zahrnuje součásti k rozpoznávání řeči, vezměte na vědomí, že se jedná v podstatě statistický proces a že nelze vyloučit výskyt chyb. Společnost FORD MOTOR COMPANY ani dodavatelé nezodpovídají za škody vzniklé vlivem chyb, ke kterým dojde během procesu rozpoznávání řeči. Zodpovídáte za sledování funkcí rozpoznávání řeči integrovaných do systému.
 • Omezení zpětné analýzy, dekompilace a rozkládání: Je zakázáno provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozkládat nebo se pokoušet odhalit zdrojový kód či základní myšlenky nebo algoritmy SOFTWARU a je též zakázáno dovolovat třetím osobám provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozkládat nebo se pokoušet odhalit zdrojový kód či základní myšlenky nebo algoritmy SOFTWARU s výjimkou rozsahu výslovně povoleného příslušným zákonem bez ohledu na toto povolení či rozsahu, který povolují licenční podmínky používání jakéhokoli otevřeného zdrojového kódu, který SOFTWARE obsahuje.
 • Omezení šíření, kopírování, úpravy a tvorby odvozených děl: Nesmíte šířit, kopírovat, provádět úpravy nebo vytvářet odvozená díla na základě SOFTWARU s výjimkou rozsahu výslovně povoleného příslušným zákonem bez ohledu na toto povolení či rozsahu, který povolují licenční podmínky používání jakéhokoli otevřeného zdrojového kódu, který SOFTWARE obsahuje.
 • Jediná smlouva EULA: Dokumentace pro koncového uživatele ZAŘÍZENÍ a souvisejících systémů a služeb může obsahovat více verzí této smlouvy EULA, jako například více různých překladů nebo více verzí médií (např. v dokumentaci pro uživatele a v softwaru). I když obdržíte více verzí smlouvy EULA, opravňuje vás tato licence použít pouze jednu (1) kopii SOFTWARU.
 • Převod SOFTWARU: Veškerá svoje práva v rámci smlouvy EULA jste oprávněni trvale převést výhradně v souvislosti s trvalým prodejem nebo převodem ZAŘÍZENÍ, a to za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, převedete celý SOFTWARE (včetně všech komponentů, médií a tištěných materiálů, všech aktualizovaných verzí a případně také potvrzení pravosti) a nabyvatel bude souhlasit s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud SOFTWARE představuje aktualizovanou verzi, musí být součástí jakéhokoli převodu i všechny předchozí verze SOFTWARU.
 • Zrušení smlouvy: Bez omezení dalších práv může společnost FORD MOTOR COMPANY ukončit tuto smlouvu EULA, jestliže nesplníte její podmínky.
 • Součásti internetových služeb: SOFTWARE může obsahovat součásti, které umožňují a usnadňují užívání určitých internetových služeb. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran, jejich přidružené společnosti nebo pověření zástupci poskytovatele mohou automaticky zkontrolovat verzi SOFTWARU nebo jeho součásti, které používáte. Mohou také poskytnout aktualizace nebo doplňky k SOFTWARU, které lze automaticky stahovat do vašich ZAŘÍZENÍ.
 • Doplňkové softwarové produkty/služby: SOFTWARE může povolit společnosti FORD MOTOR COMPANY, poskytovatelům softwaru a služeb třetích stran, jejich přidruženým společnostem nebo pověřeným zástupcům, aby vám poskytli či zpřístupnili aktualizace, doplňky, přidané součásti SOFTWARU nebo součásti SOFTWARU internetových služeb (dále jen „doplňkové součásti“). Aktualizace SOFTWARU mohou pro vás představovat další náklady účtované ze strany vašeho poskytovatele bezdrátových služeb. Pokud nejsou ostatní podmínky poskytnuty spolu s doplňkovými součástmi a doplňkové součásti vám poskytne společnost FORD MOTOR COMPANY nebo poskytovatelé softwaru a služeb třetích stran, pak budou platit podmínky této smlouvy EULA. Společnost FORD MOTOR COMPANY, její přidružené společnosti nebo pověření zástupci si vyhrazují právo zastavit poskytování internetových služeb, které jsou vám poskytovány nebo které máte k dispozici v souvislosti s používáním SOFTWARU.
 • Odkazy na stránky třetích stran: Prostřednictvím využívání SOFTWARU můžete odkazovat na stránky třetích stran. Stránky třetích stran nejsou pod kontrolou společnosti FORD MOTOR COMPANY, jejích přidružených společností ani pověřených zástupců. Společnost FORD MOTOR COMPANY, její přidružené společnosti ani její pověření zástupci nejsou zodpovědní za (i) obsah žádné stránky třetí strany, jakékoli odkazy obsažené na stránkách třetí strany ani za jakékoli změny nebo aktualizace stránek třetí strany, (ii) za webcasting ani jakoukoli jinou formu přenosu získanou ze stránek jakékoli třetí strany. Pokud SOFTWARE poskytuje odkazy na stránky třetích stran, tyto odkazy slouží pouze pro vaši potřebu a umístění jakéhokoli odkazu neimplikuje, že společnost FORD MOTOR COMPANY, její přidružené společnosti nebo pověření zástupci schvalují obsah stránek třetí strany.
 • Závazek odpovědného řízení: Jste si vědomi svého závazku řídit odpovědně a dbát při jízdě zvýšené opatrnosti. Přečtete si a budete dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze ZAŘÍZENÍ, a to zejména ty, které se týkají bezpečnosti. Také souhlasíte, že předpokládáte veškerá rizika související s používáním ZAŘÍZENÍ.
AKTUALIZACE A OBNOVOVACÍ DISKY: Pokud společnost FORD MOTOR COMPANY poskytuje SOFTWARE odděleně od ZAŘÍZENÍ na médiu, jako je čip ROM, disk CD ROM, stažením z příslušných webových stránek nebo jiných aplikací, a je označen nápisem „For Upgrade Purposes Only“ (tj. pouze pro aktualizaci verze) nebo „For Recovery Purposes Only“ (tj. pouze pro obnovu verze), můžete do ZAŘÍZENÍ nainstalovat pouze jednu (1) verzi SOFTWARU jako náhradní kopii SOFTWARU za původně instalovanou a používat ji v souladu s ustanoveními této smlouvy EULA včetně dalších podmínek souvisejících s aktualizací SOFTWARU.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: Veškerá práva vyplývající ze zákonů a dohod o duševním vlastnictví týkající se SOFTWARU (mimo jiné včetně veškerých zobrazení, fotografií, animací, obrazových, zvukových a hudebních záznamů, textů a aplikací jež jsou součástí SOFTWARU), doprovodných tištěných materiálů a veškerých kopií SOFTWARU jsou majetkem společnosti FORD MOTOR COMPANY nebo jejích přidružených společností či dodavatelů. SOFTWARE je poskytován na základě licence, nikoliv prodáván. Tištěné materiály dodávané se SOFTWAREM není povoleno kopírovat. Všechna práva a duševní vlastnictví SOFTWARU jsou majetkem vlastníka obsahu a mohou být chráněna příslušnými zákony na ochranu autorských práv a zákony a smluvními ustanoveními k duševnímu vlastnictví. Tato smlouva EULA neposkytuje žádná práva na používání takového obsahu mimo oblast jeho zamýšleného použití. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena touto smlouvou EULA, jsou vyhrazena společnosti FORD MOTOR COMPANY, jejím přidruženým společnostem, poskytovatelům softwaru a služeb třetích stran a dodavatelům. Používání internetových služeb dostupných prostřednictvím SOFTWARU se řídí následujícími podmínkami použití. Jestliže tento SOFTWARE obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, smíte vytisknout jednu kopii této elektronické dokumentace.
OMEZENÍ VÝVOZU: Berete na vědomí, že tento SOFTWARE podléhá omezením pro export podle platných zákonů a předpisů EU a USA. Souhlasíte s dodržováním veškerých příslušných mezinárodních a národních zákonů, které se vztahují na SOFTWARE, včetně nařízení správy exportu USA (U.S. Export Administration Regulations) a omezení koncových uživatelů, koncového použití a omezení míst určení vydaných vládami USA a jiných států.
OCHRANNÉ ZNÁMKY: Tato smlouva EULA vám neuděluje žádná práva ve spojení s ochrannými nebo servisními známkami společnosti FORD MOTOR COMPANY, jejích přidružených společností ani poskytovatelů softwaru a služeb třetích stran.
Slovní značka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv jejich použití společností Ford Motor Company podléhá licenci. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
PRODUKTOVÁ PODPORA: Pozorně si přečtěte všechny pokyny společnosti FORD MOTOR COMPANY obsažené v dokumentaci dodané k produktové podpoře ZAŘÍZENÍ, například v uživatelské příručce k vozidlu.
Pokud budete mít nějaké dotazy týkající se této smlouvy EULA nebo budete chtít z jakéhokoli důvodu kontaktovat společnost FORD MOTOR COMPANY, kontaktní adresu naleznete v dokumentaci k ZAŘÍZENÍM.
Vyloučení odpovědnosti za určité škody: KROMĚ PŘÍPADŮ A ROZSAHU ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM ODMÍTÁ SPOLEČNOST FORD MOTOR COMPANY, POSKYTOVATELÉ SOFTWARU A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN A JEJICH PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. TOTO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI NÁPRAVNÉHO PROSTŘEDKU. PLATÍ POUZE ZÁRUKY, KTERÉ SE VÝSLOVNĚ VZTAHUJÍ K NOVÉMU VOZIDLU.
SYNC® Důležité bezpečnostní informace o vozidle, které je potřeba přečíst a řídit se jimi:
 • Než začnete používat systém SYNC®, přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní informace uvedené v této příručce pro koncové uživatele („uživatelská příručka“). Při nedodržování pokynů uvedených v uživatelské příručce může dojít k nehodě nebo k vážným zraněním.
Obecné informace o ovládání systému
 • Hlasové ovládání: Některé funkce systému SYNC® je možné ovládat pouze pomocí hlasových příkazů. Hlasové příkazy pomáhají řidiči ovládat systém, aniž by musel při jízdě pustit volant nebo spustit oči z vozovky.
 • Delší pohled na obrazovku: Nepoužívejte funkce, které vyžadují, abyste při jízdě sledovali obrazovku. Než začnete používat funkce systému, které by upoutaly vaši pozornost na delší dobu, zastavte vozidlo na bezpečném místě, kde je to povoleno.
 • Nastavení hlasitosti: Nezvyšujte hlasitost na příliš vysokou úroveň. Úroveň hlasitosti musí být uzpůsobena tak, abyste slyšeli okolní provoz a nouzové signály. Pokud byste je při jízdě neslyšeli, mohlo by dojít k nehodě.
 • Funkce navigačního systému: Funkce navigačního systému integrované do systému nabízí podrobné pokyny, které vás krok za krokem dovedou do cíle. Zajistěte, aby si všechny osoby, které budou systém používat, pozorně přečetly všechny pokyny a bezpečnostní informace.
 • Nebezpečí rozptýlení pozornosti: Nastavení funkcí navigačního systému je třeba provádět ručně (hlasové příkazy nejsou možné). Provádění nastavení nebo zadávání dat během jízdy může odvést vaši pozornost od řízení, což může způsobit nehodu či jiné vážné následky. Než začnete provádět tyto činnosti, zastavte vozidlo na bezpečném místě, kde je povoleno zastavit.
 • Věřte svému úsudku: Všechny navigační funkce jsou poskytovány pouze jako pomůcka. Konečné rozhodnutí je však nutné učinit na základě místních podmínek a aktuální dopravní situace. Funkce nenahrazují váš osobní úsudek. Doporučená trasa nemá přednost před místními dopravními omezeními, osobním úsudkem nebo zásadami bezpečné jízdy.
 • Bezpečnost trasy: Pokyny se neřiďte v případě, že vám přikazují provést nebezpečný nebo zakázaný manévr, mohly by způsobit nebezpečnou situaci nebo vás zavést do oblasti, kterou považujete za nebezpečnou. Za bezpečný provoz vozidla odpovídá řidič, a proto musí vždy vyhodnotit, zda se může držet navrhovaných navigačních pokynů.
 • Možné nepřesnosti v mapě: Mapy používané systémem nemusí být přesné a mohou obsahovat chyby vyplývající ze změn silnic, řízení dopravy či jízdních podmínek. Při jízdě podle navrhované trasy vždy věřte svému úsudku a používejte zdravý rozum.
 • Pohotovostní služby: Nepoužívejte navigační systém k nalezení pohotovostních služeb. Informujte se u místních orgánů nebo požádejte o pomoc operátora pohotovostních služeb. Databáze map neobsahuje adresy všech pohotovostních služeb (policie, hasičů, nemocnic nebo klinik).
Odpovědnost a přijetí rizik
 • Souhlasíte se všemi následujícími podmínkami:(a) Jakékoli používání SOFTWARU během řízení automobilu nebo jiného vozidla představuje porušení příslušného zákona, neboť takový nebezpečný způsob řízení představuje vážné riziko ztráty pozornosti a nemá se za žádných okolností praktikovat;(b) Používání SOFTWARU příliš nahlas představuje vážné riziko poškození sluchu a nemá se za žádných okolností praktikovat;(c) SOFTWARE nemusí být kompatibilní s novými nebo jinými verzemi operačního systému, softwarem třetích stran nebo službami třetích stran a SOFTWARE také může potenciálně způsobit kritickou poruchu operačního systému, softwaru třetích stran či služeb třetích stran.(d) Jakékoliv služby třetích stran či software třetích stran, které jsou používány SOFTWAREM, (i) mohou představovat dodatečné náklady v podobě přístupových poplatků, (ii) nemusejí správně, nepřetržitě či bezchybně fungovat, (iii) mohou měnit formáty přehrávání či mít výpadky ve fungování, (iv) mohou obsahovat vulgární, urážlivý či mládeži nepřístupný obsah a také (v) mohou obsahovat nepřesné, chybné či zavádějící dopravní, meteorologické, finanční a bezpečnostní informace nebo jiný obsah;(e) Používání SOFTWARU může představovat dodatečné poplatky účtované poskytovatelem bezdrátové sítě (WSP). Veškeré výpočty dat a minut prezentované v softwaru jsou pouze orientační, v žádném případě nejsou zaručené a nedoporučuje se na ně spoléhat.
 • Používáním SOFTWARU souhlasíte, že přebíráte veškerá rizika popsaná v části (a)–(e) výše a jste za ně odpovědní.
Odmítnutí záruky
VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZAŘÍZENÍ A SOFTWARE POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE PŘEBÍRÁTE ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÁ RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z MOŽNÉ NESPOKOJENOSTI S KVALITOU, VÝKONEM, KOMPATIBILITOU, PŘESNOSTÍ A VYNALOŽENÝM ÚSILÍM. SOFTWARE, VEŠKERÝ SOFTWARE TŘETÍCH STRAN A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, SE VŠEMI CHYBAMI, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY A SPOLEČNOST FORD MOTOR COMPANY TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU K SOFTWARU, SOFTWARU TŘETÍCH STRAN A SLUŽBÁM TŘETÍCH STRAN BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU VÝSLOVNÉ, NEPŘÍMÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, VČETNĚ NEPŘÍMÝCH ZÁRUK A/NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO POUŽÍVÁNÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST FORD MOTOR COMPANY NEZARUČUJE (a) NERUŠENÉ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, SOFTWARU TŘETÍCH STRAN A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN V PŘÍPADĚ OPOMENUTÍ; (b) ŽE SOFTWARE, SOFTWARE TŘETÍCH STRAN A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN VYHOVÍ VAŠIM POŽADAVKŮM; (c) ŽE FUNKČNOST SOFTWARU, SOFTWARU TŘETÍCH STRAN A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN NEBUDE NEPŘETRŽITÁ ČI BEZCHYBNÁ; (d) ŽE CHYBY V SOFTWARU, SOFTWARU TŘETÍCH STRAN A VE SLUŽBÁCH TŘETÍCH STRAN BUDOU OPRAVENY. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE ANI RADA OD SPOLEČNOSTI FORD MOTOR COMPANY ČI OD JEJÍHO POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU. POKUD SOFTWARE, SOFTWARE TŘETÍ STRANY ČI SLUŽBY TŘETÍ STRANY NEBUDOU FUNKČNÍ, PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY NA JEJICH POTŘEBNOU ÚDRŽBU ČI OPRAVU. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ ODMÍTNUTÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. VÝHRADNÍ ZÁRUKA POSKYTOVANÁ SPOLEČNOSTÍ FORD MOTOR COMPANY JE OBSAŽENA V INFORMACÍCH O ZÁRUCE SPOLU S UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKOU. V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI USTANOVENÍM TOHOTO ODDÍLU A ZÁRUČNÍ KNÍŽKOU, ROZHODUJE ZNĚNÍ ZÁRUČNÍ KNÍŽKY.
Příslušný právní předpis, soud, jurisdikce
 • Na tuto smlouvu EULA a na používání tohoto SOFTWARU se vztahují zákony státu Michigan. Používání tohoto SOFTWARU podléhá také dalším místním, regionálním, národním či mezinárodním právním předpisům. Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy EULA musí být předložen k rozhodnutí soudního dvora státu Michigan, regionu Wayne County nebo soudu United States District Court pro region Eastern District of Michigan. Tímto souhlasíte, že se v případě sporů vyplývajících z této smlouvy EULA podrobíte jurisdikci soudního dvora státu Michigan, regionu Wayne County a soudu United States District Court pro region Eastern District of Michigan.
Zřeknutí se nároku na arbitrážní řízení a skupinovou žalobu
(a) Použití. Tento oddíl se vztahuje na jakýkoli spor VYJMA SPORU TÝKAJÍCÍHO SE PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV NEBO VYMÁHÁNÍ A PLATNOSTI PRÁV NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, KTERÁ NÁLEŽÍ VÁM, SPOLEČNOSTI FORD MOTOR COMPANY NEBO POSKYTOVATELŮM JEJÍ LICENCE. Spor znamená jakýkoli spor, čin či jinou neshodu mezi vámi a společností FORD MOTOR COMPANY, který nespadá do výše uvedených výjimek a který se týká SOFTWARU (včetně jeho ceny) nebo této smlouvy EULA, a to ve věci smlouvy, záruky, porušení, ustanovení, předpisů nebo nařízení či jiných záležitostí z oblasti práva a spravedlnosti.
(b) Oznámení o sporu. V případě sporu musíte vy nebo společnost FORD MOTOR COMPANY předat druhé straně „oznámení o sporu“, což je písemné prohlášení se jménem, adresou a kontaktními informacemi strany, která oznámení podává, příčinu sporu a navrhovanou náhradu. Vy a společnost FORD MOTOR COMPANY se pokusíte vyřešit spor neformálním vyjednáváním během 60 dní od data odeslání oznámení o sporu. Po uplynutí 60 dní můžete vy nebo společnost FORD MOTOR započít arbitráž.
(c) Soud pro drobné žaloby. Můžete také požádat o projednání sporu u soudu pro drobné žaloby v místě svého bydliště nebo v místě hlavního sídla podnikání společnosti FORD MOTOR COMPANY, pokud spor splňuje požadavky pro projednání soudem pro drobné žaloby. Požádat o projednání sporu u soudu pro drobné žaloby můžete bez ohledu na to, zda jste nejprve zkoušeli jednat neformálně.
(d) Arbitrážní řízení. Pokud jste vy a společnost FORD MOTOR COMPANY neřešili žádný spor neformálním jednáním ani u soudu pro drobné žaloby, bude spor projednán výlučně v arbitrážním řízení. Vzdáváte se práva vést spor (nebo se ho účastnit jako strana či účastník) před soudem, který vede soudce nebo porota. Místo toho veškeré spory rozhodne nestranný rozhodce, jehož rozhodnutí bude konečné s výjimkou omezeného práva na odvolání podle federálního zákona o arbitráži. O přidělení rozhodce může rozhodnout kterýkoli soud, pod jehož jurisdikci strany spadají.
(e) Zřeknutí se nároku na skupinovou žalobu. Veškeré postupy pro vyřešení sporu před jakýmkoliv soudem budou aplikovány výlučně individuálně. Ani vy, ani společnost FORD MOTOR COMPANY nebudete usilovat o projednání sporu jako skupinové žaloby, jako žaloby státního zástupce nebo jiným postupem, kdy libovolná strana jedná či plánuje jednat v zastoupení. Žádná arbitráž ani řízení nebudou kombinovány s jinou arbitráží či řízením bez předchozího písemného souhlasu všech dotčených stran se všemi dotčenými arbitrážemi a řízeními.
(f) Arbitrážní řízení. Každou arbitráž povede arbitrážní asociace American Arbitration Association („AAA“), a to dle vlastních pravidel pro obchodní arbitráže. Pokud jste jednotlivec a používáte SOFTWARE pro osobní potřebu či ve vozidle nebo pokud hodnota sporu je rovna částce 75 000 USD nebo nižší bez ohledu na to, jestli jste či nejste jednotlivec a jakým způsobem SOFTWARE používáte, budou použity též dodatečné postupy asociace AAA pro spotřebitelské spory. Arbitráž zahájíte odesláním požadavku na zaslání arbitrážního formuláře pro obchodní arbitrážní spory od asociace AAA. Můžete také požádat o telefonickou či osobní konzultaci dle pravidel asociace AAA. Ve sporech o částku 10 000 USD nebo nižší se konzultace poskytují telefonicky, pokud rozhodce neshledá důvod pro sjednání osobní konzultace. Podrobnosti najdete na stránkách adr.org nebo zavolejte na číslo +1 800 778 7879. Souhlasíte se započetím arbitráže pouze ve vaší zemi pobytu nebo v místě hlavního sídla podnikání společnosti FORD MOTOR COMPANY. Rozhodce vám může individuálně přiznat stejné odškodnění jako soud. Rozhodce může rozhodnout o náhradě jen individuálně pro vás, a to jen do výše, která pokryje váš individuální nárok.
(g) Arbitrážní poplatky a pobídky.
 • I. Spory o částku 75 000 USD a nižší. Společnost FORD MOTOR COMPANY vám urychleně uhradí přihlašovací poplatky a uhradí poplatky a náklady asociaci AAA a rozhodci. Pokud odmítnete od společnosti FORD MOTOR COMPANY poslední písemnou nabídku ke smíru učiněnou před sjednáním rozhodce („poslední písemná nabídka“), váš spor projde arbitrážním řízením k rozhodnutí, které se nazývá „rozhodčí nález“, a rozhodce vám přizná vyšší částku, než byla poslední písemná nabídka, společnost FORD MOTOR COMPANY vám poskytne tři pobídky: (1) uhradí částku odškodného nebo částku 1 000 USD podle toho, co je vyšší; (2) zaplatí dvojnásobek přiměřených nákladů na vašeho případného právního zástupce a (3) uhradí veškeré náklady (včetně znaleckých poplatků a nákladů), které vašemu právnímu zástupci vzniknou v důsledku šetření, přípravy a uplatnění vašeho nároku v arbitráži. O výši částek rozhodne rozhodce.
 • ii. Spory o částku vyšší než 75 000 USD. Přihlašovací poplatky a poplatky za náklady rozhodce se hradí dle pravidel asociace AAA.
 • iii. Spory o částku v jakékoli výši. U arbitráží, které započnete, bude společnost FORD MOTOR COMPANY požadovat své poplatky pro asociaci AAA nebo rozhodce nebo vaše přihlašovací poplatky pouze tehdy, pokud rozhodce zjistí, že arbitráž je nepodložená nebo má nepatřičný důvod. U arbitráží, které Společnost FORD MOTOR COMPANY započne, uhradí také veškeré přihlašovací poplatky a uhradí poplatky a náklady asociaci AAA a rozhodci. V žádné arbitráži od vás nebude požadovat uhrazení nákladů na svého právního zástupce. Poplatky a náklady se nezapočítávají do výše hodnoty sporu.
(h) Nároky či spory musí být vyřízeny během jednoho roku. Dle zákona musí být jakýkoliv nárok či spor dle této smlouvy EULA, na kterou se tento oddíl vztahuje, vyřízen během jednoho roku u soudu pro drobné žaloby (oddíl c) nebo v arbitráži (oddíl d). Jednoroční lhůta začíná při první možnosti vznesení nároku či sporu. Pokud nárok či spor není vyřízen do jednoho roku, je trvale promlčen.
(i) Oddělitelnost. Pokud se zjistí, že zřeknutí se nároku na skupinovou žalobu (oddíl e) není právoplatné nebo je nevymahatelné pro celý spor nebo jeho část, potom se tato část oddílu e nebude na tyto části aplikovat. Tyto části zůstanou nevymahatelné a budou postoupeny soudu, zatímco zbývající části zůstanou v arbitrážním řízení. Pokud jakékoli jiné ustanovení té části oddílu e bude shledáno nezákonným či nevymahatelným, ustanovení bude odděleno a zbývající část oddílu e bude nadále plně platná a účinná.
Licenční smlouva s koncovým uživatelem k softwaru Telenav
Přečtěte si prosím pečlivě licenční podmínky, než začnete software TeleNav používat. Používání softwaru TeleNav je známkou toho, že souhlasíte se smluvními podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nenarušujte obal a software TeleNav nespouštějte ani jinak nepoužívejte. Společnost TeleNav může smlouvu a zásady ochrany osobních údajů v případě potřeby kdykoli upravit, a to bez předchozího upozornění nebo s ním. Souhlasíte s tím, že občas navštívíte webové stránky http://www.telenav.com a zkontrolujete, zda nejsou k dispozici aktuální verze smlouvy nebo zásady ochrany osobních údajů.
1. Bezpečné a zákonné používání
Berete na vědomí, že zaměření pozornosti na software TeleNav v situacích, které vyžadují vaši plnou pozornost, může představovat riziko zranění nebo úmrtí pro vás a ostatní osoby. Souhlasíte tedy s tím, že při používání softwaru TeleNav budete dodržovat následující pokyny:
(a) dodržovat všechny dopravní předpisy a řídit bezpečně;
(b) spoléhat se při jízdě na svůj vlastní osobní úsudek. Pokud máte pocit, že vám software TeleNav navrhuje provést nebezpečný nebo zakázaný manévr, že by mohl způsobit nebezpečnou situaci nebo vás zavést do oblasti, kterou považujete za nebezpečnou, tyto pokyny nedodržujte;
(c) nezadávejte cílová místa ani nemanipulujte se softwarem TeleNav, pokud vozidlo není v klidu a zaparkované;
(d) nepoužívejte software TeleNav k zakázaným, neautorizovaným, nepředpokládaným, nebezpečným, rizikovým ani nezákonným účelům nebo způsobem, který je v rozporu s podmínkami této smlouvy;
(e) GPS zařízení, zařízení pro bezdrátový přenos a kabely nezbytné pro používání softwaru TeleNav umístěte ve vozidle bezpečně, aby vám nepřekážely při řízení a nebránily v provozu bezpečnostních prvků (například airbagů).
Souhlasíte s tím, že odškodníte, obhájíte a ochráníte společnost TeleNav proti jakýmkoli nárokům, které vyplynou z používání softwaru TeleNav během jízdy nebezpečným nebo nevhodným způsobem, a to včetně nedodržení uvedených pokynů.
2. Informace o účtu
Souhlasíte s tím, že: (a) při registraci softwaru TeleNav o sobě společnosti TeleNav poskytnete pravdivé, přesné a úplné informace a (b) budete společnost TeleNav neodkladně informovat o všech změnách, ke kterým v souvislosti s těmito informacemi dojde tak, aby byly vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné.
3. Licence k softwaru
 • Za předpokladu splnění smluvních podmínek této smlouvy vám společnost TeleNav poskytne osobní, nevýhradní a nepřenosnou licenci (s výjimkou případů výslovně povolených dále ve spojení s trvalým přenosem licence k softwaru TeleNav), bez práva na sublicenci, k přístupu a používání softwaru TeleNav (pouze jako objektový kód). Platnost licence končí ihned po ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy. Souhlasíte s tím, že budete software TeleNav používat pouze k soukromým účelům nebo volnočasovým aktivitám a nebudete poskytovat komerční navigační služby pro druhou stranu.
3.1 Omezení licence
 • (a) provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozkládat, překládat, měnit, doplňovat nebo jinak upravovat software TeleNav nebo jeho části;(b) pokoušet se odvodit zdrojový kód, audio knihovnu nebo strukturu softwaru TeleNav bez předchozího výslovného písemného schválení společností TeleNav;(c) odstraňovat či měnit v softwaru TeleNav ochranné známky, obchodní názvy, loga, patenty nebo upozornění o autorských právech společnosti TeleNav nebo jejích dodavatelů, případně jiná upozornění a označení;(d) šířit, sublicencovat ani přidělovat software TeleNav dalším osobám nebo subjektům, s výjimkou případů povolených ve spojení s trvalým přenosem softwaru TeleNav; nebo(e) používat software TeleNav způsobem, který
i. porušuje práva na duševní vlastnictví nebo vlastnická práva, práva na ochranu osobnosti nebo jiná práva jakékoli další osoby či subjektu,
ii. porušuje zákon, ustanovení, předpis nebo nařízení, mimo jiné včetně zákonů a předpisů souvisejících se spamy, soukromím, ochranou spotřebitelů a dětí, obscénnostmi nebo pomluvami, nebo
iii. je škodlivý, ohrožující, hanlivý, útočný, nepoctivý, urážlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný nebo jinak zaujatý; a (f) pronajímat, půjčovat nebo jinak umožňovat neoprávněný přístup třetích stran k softwaru TeleNav Software bez předchozího písemného schválení společností TeleNav.
4. Odmítnutí odpovědnosti
 • V plném rozsahu v souladu s platnými zákony vlastníci licence a dodavatelé, zástupci nebo zaměstnanci výše uvedených společností nezodpovídají za rozhodnutí, která učiníte, nebo činnosti, které provedete vy nebo jakákoli třetí strana na základě informací přijatých ze softwaru TeleNav. Společnost TeleNav neručí za přesnost mapy nebo jiných dat softwaru TeleNav. Tato data nemusí vždy odpovídat aktuální dopravní situaci (uzavírky cest, práce na silnici, povětrnostní podmínky, nové cesty a jiné měnící se podmínky). Jste odpovědni za veškerá rizika vyplývající z použití softwaru TeleNav. Souhlasíte například mimo jiné s tím, že nebudete spoléhat na software TeleNav při navigaci v kritických místech, kde na přesnosti navigace závisí vaše bezpečí nebo přežití vás a ostatních cestujících osob, poněvadž mapy a jiné funkce softwaru TeleNav nejsou určeny k podpoře vysoce rizikových aplikací, a to zejména ve vzdálenějších zeměpisných oblastech.
 • SPOLEČNOST TELENAV VÝSLOVNĚ VYLUČUJE A ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU TELENAV, AŤ NEPŘÍMÉ, VÝSLOVNÉ NEBO ZÁKONNÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZPŮSOBU PRODEJE, ZVYKŮ ČI OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWARU TELENAV.
 • Některé státy nedovolují odmítnutí předpokládaných záruk, takže se toto omezení nemusí vztahovat na vás.
5. Omezení odpovědnosti
 • SPOLEČNOST TELENAV ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZODPOVÍDAJÍ VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ, KTERÁ POSKYTUJE LICENCE, V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ NAPŘÍKLAD Z NESCHOPNOSTI POUŽÍT DANÉ ZAŘÍZENÍ, ANI ÚDAJŮ S NIMI POSKYTNUTÝMI, ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY PŘÍJMŮ NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODŮ) VZNIKLÉ PŘI POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT SOFTWARE TELENAV, A TO I TEHDY, KDYŽ BYLO NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNO. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TELENAV A JEJÍCH DODAVATELŮ JE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA SOFTWARE TELENAV, A TO BEZ OHLEDU NA HODNOTU ŠKOD, KTERÉ MŮŽETE UTRPĚT (VČETNĚ, MIMO JINÉ, VEŠKERÝCH ŠKOD ZMÍNĚNÝCH V TOMTO DOKUMENTU A VŠECH PŘÍMÝCH ČI OBECNÝCH ŠKOD, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK). NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS.
6. Arbitráž a rozhodné právo
 • Souhlasíte s tím, že jakákoli námitka, nárok nebo spor vyplývající z této smlouvy nebo softwaru TeleNav nebo s nimi související musí být řešeny v nezávislém arbitrážním řízení s nestranným rozhodcem pod správou americké arbitrážní asociace v okrese Santa Clara ve státě Kalifornie. Arbitrážní řízení musí probíhat podle pravidel pro komerční arbitráž americké arbitrážní asociace a rozhodnutí o částce učiněné při arbitráži musí být uznáno v rámci řízení před soudem s jurisdikcí. Arbitrážnímu řízení nepředsedá arbitrážní soudce ani rada a rozhodnutí arbitráže je závazné pro všechny strany. Výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem. Tato smlouva a související závazky se podřizují a jsou vytvořeny v souladu s právními předpisy státu Kalifornie s vyloučením jejích ustanovení o střetu právních norem. V případě zahájení soudního či arbitrážního řízení společnost TeleNav i vy souhlasíte s předložením dané záležitosti výlučné jurisdikci soudu v okresu Santa Clara ve státě Kalifornia. Tato smlouva se neřídí Konvencí Spojených národů nebo smlouvami o mezinárodním prodeji zboží.
7. Postoupení
 • Nejste oprávněni dále prodávat, postupovat druhé osobě nebo převádět tuto smlouvu ani svá práva nebo povinnosti, pokud tak neučiníte ve spojení s trvalým převodem softwaru TeleNav a nový uživatel softwaru TeleNav výslovně nesouhlasí s tím, že podmínky uvedené v této smlouvě považuje za závazné. Pokud není prodej, postoupení nebo převod této smlouvy výslovně povolen tímto odstavcem, bude platnost této smlouvy ihned ukončena, aniž by tím společnosti TeleNav vznikla jakákoli odpovědnost. V tomto případě souhlasíte vy i všechny další strany s tím, že ihned přestanete jakýmkoli způsobem používat software TeleNav. Nehledě na výše uvedené skutečnosti může společnost TeleNav kdykoli postoupit tuto smlouvu druhé straně bez předchozího upozornění v případě, že tato strana podmínky uvedené v této smlouvě považuje za závazné.
8. Různé
8,1
Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi společností TeleNav a vámi s ohledem na předmět této smlouvy.
8,2
S výjimkou omezených licencí, které jsou výslovně poskytnuty v této smlouvě, si společnost TeleNav zachovává všechna práva, vlastnická práva a nároky na software TeleNav, mimo jiné včetně všech souvisejících práv k duševnímu vlastnictví. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není vám udělena žádná licence nebo právo přímo ani implicitně, vyvozením, pobídkou, překážkou uplatnění žalobního návrhu nebo jinak a společnost TeleNav a její dodavatelé a poskytovatelé jejich licencí si výslovně vyhrazují všechna práva neudělená v této smlouvě.
8,3
Používáním softwaru TeleNav souhlasíte s tím, že vám společnost TeleNav může obecně zasílat elektronická oznámení, včetně upozornění, smluv, informací požadovaných ze zákona a jiných informací souvisejících se softwarem TeleNav (souhrnně označované jako „oznámení“). Společnost může tato oznámení zveřejnit na svých webových stránkách nebo je může stáhnout do vašeho bezdrátového zařízení. Chcete-li zrušit svůj souhlas se zasíláním elektronických zpráv, musíte přestat software TeleNav používat.
8,4
Pokud nebude společnost TeleNav nebo vy požadovat plnění jakéhokoli ustanovení, nebude to mít vliv na právo dané smluvní strany požadovat plnění kdykoli později, a případné prominutí porušení nebo neplnění této smlouvy nebude představovat prominutí případných následných porušení nebo neplnění nebo prominutí ustanovení samotného.
8,5
Nevymahatelná ustanovení budou upravena tak, aby vyjadřovala úmysl smluvních stran, přičemž zbývající ustanovení této smlouvy zůstávají plně v platnosti a účinnosti.
8,6
Záhlaví v této smlouvě jsou pouze pro účely přehlednosti a pro referenci, nejsou považována za součást této smlouvy a nemají žádný vliv na její výklad nebo interpretaci. Slova jako „včetně“ a „zahrnující“ a jejich variace nejsou pro účely této smlouvy považovány za termíny vyjadřující omezení, ale jsou spíše spojeny s významem „bez omezení“.
9. Podmínky ostatních prodejců
 • Software Telenav využívá mapu a další data, která jsou společnosti Telenav licencována prodejci třetích stran s cílem zajistit vám a ostatním koncovým uživatelům jisté výhody. Tato smlouva zahrnuje podmínky dat uvedených společností pro koncového uživatele (jsou uvedené na konci této smlouvy); uvedené podmínky se tedy vztahují také na používání softwaru Telenav uživatelem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující doplňující podmínky, které se vztahují k prodejcům třetích stran společnosti Telenav, které poskytují licence:
9.1 Podmínky pro koncové uživatele vyžadované společností HERE North America, LLC
Data („data“) jsou určena k čistě osobním nekomerčním účelům, a nikoli k dalšímu prodeji. Jsou chráněna autorskými právy a podléhají na jedné straně následujícím podmínkám a podmínkám, se kterými jste vyjádřili svůj souhlas, a na straně druhé podmínkám společnosti Telenav („Telenav“) a jejích poskytovatelů licencí (včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů).
© 2013 HERE. Všechna práva vyhrazena.
Data určená pro oblasti Kanady zahrnují informace vydané s povolením kanadských úřadů, mezi které patří: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.
Společnost HERE vlastní nevýhradní licenci od společnosti United States Postal Service ® na zveřejnění a prodej informací o produktu ZIP+4®.
©United States Postal Service® 2014. Společnost United States Postal Service® nestanovuje, nekontroluje ani neschvaluje ceny. Následující ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem společností USPS: United States Postal Service, USPS a ZIP+4
Data určená pro Mexiko zahrnují určitá data institutu Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
9.2 Podmínky pro koncové uživatele vyžadované společností NAV2 (Shanghai) Co., Ltd
Data („data“) jsou určena k čistě osobním nekomerčním účelům, a nikoli k dalšímu prodeji. Jsou chráněna autorskými právy a podléhají na jedné straně následujícím podmínkám a podmínkám, se kterými jste vyjádřili svůj souhlas, a na straně druhé podmínkám společnosti NAV2 (Shanghai) Co., Ltd (“NAV2”) a jejích poskytovatelů licencí (včetně jejich poskytovatelů licencí a dodavatelů). 20xx. Všechna práva vyhrazena.
Ustanovení a podmínky
Povolené použití. Souhlasíte s tím, že tato data společně se softwarem Telenav budete používat výhradně k interním firemním nebo osobním účelům, k nimž jste obdrželi licenci, a nikoli k poskytování dalších služeb, souběžnému sdílení nebo jiným podobným účelům. Stejně tak se s ohledem na omezení uvedená v následujících odstavcích zavazujete, že nebudete jinak reprodukovat, kopírovat, upravovat, dekompilovat, rozkládat ani zpětně analyzovat žádnou část těchto dat, případně z nich vytvářet odvozená díla, a nebudete je přenášet ani distribuovat v jakékoli formě a za jakýmkoli účelem mimo rozsah povolený platnými zákony.
Omezení. Mimo situace, kdy jste od společnosti Telenav obdrželi zvláštní povolení, a aniž by tím byla omezena platnost předcházejícího odstavce, nesmíte používat tato data (a) s produkty, systémy nebo aplikacemi nainstalovanými či jinak připojenými nebo komunikujícími s vozidly schopnými využívat navigaci, určení polohy, expedici, vedení trasy v reálném čase, správu vozového parku nebo podobné aplikace; nebo (b) při komunikaci s libovolnými zařízeními pro určování polohy nebo libovolnými mobilními nebo bezdrátovými elektronickými zařízeními či počítači, mimo jiné s mobilními telefony, palmtopy a kapesními počítači, pagery a přístroji PDA.
Upozornění. Data mohou obsahovat nepřesné nebo neúplné informace způsobené časovým odstupem, změnou okolností, použitými zdroji a způsobem sběru souhrnných zeměpisných dat, což může vést k nesprávným výsledkům.
Bez záruky. Tato data jsou vám poskytována „tak, jak jsou“, a s jejich používáním souhlasíte na vlastní riziko. Společnost Telenav ani její vlastníci licence (a jejich vlastníci licence a dodavatelé) neposkytují žádné záruky ani ujištění jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, mimo jiné včetně obsahu, kvality, přesnosti, úplnosti, efektivity, spolehlivosti, vhodnosti pro určitý účel, užitečnosti, používání nebo výsledků vyplývajících z těchto dat, ani není poskytována žádná záruka na to, že tato data nebo server budou pracovat bez chyb, ani na to, že jejich provoz bude nepřetržitý.
Neuznání záruky: SPOLEČNOST TELENAV A JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE (VČETNĚ JEJICH VLASTNÍKŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEUZNÁVAJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE KE KVALITĚ, VÝKONNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ČI K NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. Některé státy, území a země nedovolují určité výjimky ze záruky, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.
Odmítnutí odpovědnosti: SPOLEČNOST TELENAV A JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE (VČETNĚ JEJICH VLASTNÍKŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA NÁROKY, POŽADAVKY ČI PRÁVNÍ KROKY BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY TAKOVÉHO NÁROKU, POŽADAVKU NEBO PRÁVNÍHO KROKU VYMÁHAJÍCÍHO ÚDAJNOU ZTRÁTU, ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY, AŤ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, KTERÉ MOHOU BÝT DŮSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ NEBO VLASTNĚNÍ TĚCHTO DAT; NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU, TRŽBY, ZAKÁZEK NEBO ÚSPOR ČI JAKÉKOLI JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO DAT, ZÁVADY V TĚCHTO DATECH NEBO Z PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK, AŤ PŘI JEDNÁNÍ V RÁMCI SMLOUVY ČI NA ZÁKLADĚ PŘEČINU, NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST TELENAV NEBO JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. Některé státy, území a země nedovolují určité výjimky z odpovědnosti či omezení škod, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.
Kontrola vývozu. Žádnou část dat nebo jejich přímý produkt nesmíte vyvážet bez souladu se všemi licencemi a povoleními vyžadovanými na základě platných exportních zákonů, pravidel a předpisů, mimo jiné včetně zákonů, pravidel a předpisů prováděných Úřadem USA pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva obchodu a Úřadem pro průmysl a bezpečnost USA ministerstva obchodu. V rozsahu, v jakém zákony, pravidla a ustanovení pro export brání společnosti HERE v dodržování povinností uvedených v této smlouvě a v doručování nebo šíření dat, bude toto neplnění omluveno a nebude představovat porušení podmínek této smlouvy.
Úplná smlouva. Tyto podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi společností Telenav (a jejími vlastníky licence, včetně jejich vlastníků licence a dodavatelů) a vámi týkající se jejího uvedeného předmětu a jako celek nahrazují všechny písemné či ústní dohody již dříve mezi námi uzavřené vzhledem k takovému předmětu.
Rozhodné právo. Výše uvedené podmínky se řídí zákony státu Illinois [vložte „Nizozemsko“, pokud se používají data společnosti HERE pro Evropu], aniž by byla uplatňována (i) ustanovení o střetu právních norem nebo (ii) Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která je výslovně vyloučena. Pokud jde o veškeré spory a právní kroky vyplývající z nároků nebo probíhající v souvislosti s nároky na data uvedená v této smlouvě, souhlasíte s tím, že budete spadat pod jurisdikci státu Illinois [vložte „Nizozemsko“, pokud se používají data společnosti HERE pro Evropu].
Koncoví uživatelé z oblasti veřejné správy. Pokud jsou data získána vládou Spojených států amerických nebo jejím jménem nebo jakýmkoli jiným subjektem požadujícím nebo uplatňujícím práva podobná právům tradičně nárokovaným vládou Spojených států amerických, tato data jsou „obchodním artiklem“ podle definice tohoto pojmu v předpisu 48 C.F.R. („FAR“) 2.101, jsou licencována v souladu s těmito podmínkami pro koncové uživatele a každá kopie dodaných či jinak opatřených dat musí být náležitě označena a opatřena následujícím „oznámením o používání“ a bude s ní zacházeno v souladu s takovým oznámením:

UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ  
JMÉNO SMLUVNÍHO PARTNERA (VÝROBCE/DODAVATEL): HERE  
ADRESA SMLUVNÍHO PARTNERA (VÝROBCE/DODAVATEL): c/o Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606  
Tato data jsou obchodním artiklem definovaným v předpisu FAR 2.101 a jsou předmětem těchto podmínek pro koncového uživatele, na jejichž základě jsou poskytována.  
© 1987–2014 HERE – Všechna práva vyhrazena.  

Pokud úředník, vládní agentura nebo jakýkoli federální úředník uzavírající smlouvu odmítá použít zde poskytnutý popisek, musí před vyhledáním dalších nebo alternativních práv v datech upozornit společnost HERE.

 
I. Oblast USA a Kanady  
  A. Data pro USA. Podmínky pro koncové uživatele týkající se libovolné aplikace obsahující data pro USA musí obsahovat následující upozornění:  
    „Společnost HERE vlastní nevýhradní licenci od společnosti United States Postal Service ® na zveřejnění a prodej informací o produktu ZIP+4®.“  
    „©United States Postal Service® 20XX. Společnost United States Postal Service® nestanovuje, nekontroluje ani neschvaluje ceny. Následující ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem společností USPS: United States Postal Service, USPS a ZIP+4.“  


 
  B. Data pro Kanadu. Následující ustanovení se týkají dat pro Kanadu, která mohou zahrnovat data od vlastníků licence z řad třetích stran („data třetí strany“) nebo z nich vycházet. Mezi tyto vlastníky licence patří organizace Her Majesty the Queen in Right of Canada („Her Majesty“), Canada Post Corporation („Canada Post“) a Department of Natural Resources of Canada („NRCan“):  
    1. Vyloučení odpovědnosti a omezení: Zákazník souhlasí, že jeho použití dat třetích strany bude předmětem následujících ustanovení:  
      a. Odmítnutí odpovědnosti: Data třetí strany jsou licencována „tak, jak jsou“. Vlastníci příslušné licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) neposkytují k takovým datům žádné výslovné ani vyplývající záruky či prohlášení vycházející ze zákona nebo odjinud, včetně mimo jiné záruk účinnosti, úplnosti, přesnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.  
      b. Omezení odpovědnosti: Vlastníci licence z řad třetích stran (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) nebudou zodpovědní: (i) za nároky, požadavky či právní kroky bez ohledu na povahu příčiny nároku, požadavku nebo právního kroku uvádějícího ztrátu, zranění nebo škody, ať už přímé či nepřímé, které mohou být důsledkem používání nebo vlastnění těchto dat; nebo (ii) za ztrátu zisku nebo zakázek či jakékoli jiné následné škody vyplývající z jakékoli chyby v těchto datech.  
    2. Oznámení o autorských právech: Ke každé kopii všech těchto dat nebo jejich části pro oblast Kanady musí zákazník zřetelně přidat následující oznámení o autorských právech, a to buď (i) na štítek paměťového média kopie, (ii) nebo na obal kopie, (iii) nebo do jiných materiálů dodávaných společně s kopií, jako jsou uživatelské příručky nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem: „This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. Všechna práva vyhrazena.“  
    3. Podmínky pro koncové uživatele: Nebylo-li mezi zúčastněnými stranami dohodnuto jinak, s každou částí dat pro oblast Kanady poskytnutou koncovým uživatelům, jak může být povoleno ve smlouvě, musí zákazník dostatečně zřetelným způsobem poskytnout koncovým uživatelům podmínky (uvedené v jiných podmínkách pro koncové uživatele, které zákazník musí poskytnout na základě smlouvy nebo které může poskytnout jinak), které musí obsahovat následující ustanovení jménem vlastníků licence z řad třetích stran (včetně úřadů Her Majesty, Canada Post a NRCan):  
      Tato data mohou obsahovat data od vlastníků licence, jako jsou úřady Her Majesty the Queen in the Right of Canada („Her Majesty“), Canada Post Corporation („Canada Post“) a Department of Natural Resources Canada („NRCan“), nebo z nich vycházet. Taková data jsou licencována „tak, jak jsou“. Vlastníci licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) neposkytují k takovým datům žádné výslovné ani předpokládané záruky či prohlášení vycházející ze zákona nebo jinak vzniklé, mimo jiné včetně záruk účinnosti, úplnosti, přesnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Vlastníci licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli nároky, požadavky či právní kroky bez ohledu na povahu příčiny nároku, požadavku nebo právního kroku uvádějícího ztrátu, zranění nebo škody, ať už přímé či nepřímé, které mohou být důsledkem používání nebo vlastnění těchto dat. Vlastníci licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) nebudou v žádném případě odpovědní za ztrátu zisku nebo zakázek či jakékoli jiné následné škody vyplývající z jakékoli chyby v těchto datech.   Koncový uživatel musí odškodnit a ochránit vlastníky licence (včetně organizací Her Majesty, Canada Post a NRCan) a jejich vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce proti jakýmkoliv nárokům, požadavkům či právním krokům bez ohledu na povahu příčiny nároku, požadavku nebo právního kroku uvádějícího údajnou ztrátu, výdaje, škody nebo zranění (včetně zranění vedoucích k úmrtí), které mohou být důsledkem používání nebo vlastnění těchto dat.  
    4. Další ustanovení: Podmínky uvedené v této části představují dodatek ke všem právům a povinnostem zúčastněných stran uvedených ve smlouvě. Pokud některá z ustanovení v této části nejsou v souladu nebo jsou v konfliktu s libovolnými jinými ustanoveními této smlouvy, je třeba se řídit ustanoveními uvedenými v této části.  


 
II. Mexiko. Následující ustanovení se týká dat pro Mexiko, mezi něž patří určitá data od instituce Instituto Nacional de Estadística y Geografía („INEGI“):  
  A. Veškeré kopie dat a/nebo produktů obsahující data pro Mexiko by měly obsahovat následující oznámení: „Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)“  


 
III. Oblast Latinské Ameriky  
  A. Oznámení třetích stran. Veškeré kopie dat a/nebo souvisejících produktů musí obsahovat odpovídající oznámení třetích stran uvedená níže. Tato oznámení je nutné používat u každé kopie v jednotlivé oblasti (nebo její části) tak, jak je popsáno níže:  
  Teritorium   Oznámení  
Argentina   IGN “INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL ARGENTINO”  
  Ekvádor   „INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011“   “source: © IGN 2009 - BD TOPO ®”  
  Guadeloupe,   Francouzská Guyana   a Martinik, Mexiko   „Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)“  
IV. Oblast Středního východu  
  A. Oznámení třetích stran. Veškeré kopie dat a/nebo souvisejících produktů musí obsahovat odpovídající oznámení třetích stran uvedená níže. Tato oznámení je nutné používat u každé kopie v jednotlivé oblasti (nebo její části) tak, jak je popsáno níže:  
  Země   Oznámení  
  Jordánsko   „© Royal Jordanian Geographic Centre“. Výše uvedený požadavek na oznámení dat pro Jordánsko je zásadní podmínkou smlouvy. Pokud klient nebo některý jeho povolený nabyvatel licence (pokud existuje) tento požadavek nedodrží, společnost HERE bude mít právo licenci klienta ve vztahu k datům pro Jordánsko ukončit.  
  B. Data pro Jordánsko. Zákazník a případně jeho povolení nabyvatelé licence nesmí licencovat a/nebo jinak distribuovat databázi společnosti HERE’pro Jordánsko („data pro Jordánsko“) za účelem jejího použití v podnikových aplikacích, a to konkrétně (i) nejordánským subjektům, které chtějí data pro Jordánsko používat výhradně v Jordánsku, nebo (ii) zákazníkům se sídlem v Jordánsku. Dále, zákazník, případně jeho povolení nabyvatelé licence nebo koncoví uživatelé nesmí používat data pro Jordánsko v podnikových aplikacích, pokud se jedná o (i) nejordánský subjekt používající data pro Jordánsko výhradně na území Jordánska nebo (ii) subjekt se sídlem v Jordánsku. Pojem „podnikové aplikace“ v předešlých ustanoveních znamená geomarketingové aplikace, aplikace GIS, aplikace pro správu movitého podnikového majetku, aplikace pro telefonická centra, telematické aplikace, internetové aplikace veřejných organizací nebo aplikace poskytující služby určování polohy pomocí souřadnic.  


 
V. Oblast Evropy  
  A. Použití určitých dopravních kódů v Evropě  
    1. Obecná omezení platná pro dopravní kódy. Zákazník potvrzuje, že v určitých zemích v oblasti Evropy potřebuje získat práva přímo od poskytovatelů kódu RDS-TMC z řad třetích stran, aby mohl dopravní kódy získat a používat v datech a k zajištění transakcí koncových uživatelů způsobem vycházejícím z takových dopravních kódů, a souhlasí s tím. V takových zemích smí společnost HERE poskytnout zákazníkovi data využívající dopravní kódy pouze poté, co jí zákazník potvrdí, že obdržel příslušná práva.  
    2. Zobrazení legend pro Belgii, na které se vztahují práva třetích stran. Zákazník musí v případě jakékoli transakce zahrnující dopravní kódy pro Belgii poskytnout koncovému uživateli následující oznámení: „Traffic Codes for Belgium are provided by the Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap and the Ministèrie de l’Equipement et des Transports.“  
  B. Papírové mapy. Pro jakékoli licence udělené zákazníkovi, které se týkají tvorby, prodeje nebo distribuce papírových map (např. map na papíru nebo podobném médiu), platí následující podmínky: (a) Udělení licence k datům pro oblast Velké Británie je podmíněno samostatnou písemnou smlouvou s organizací Ordnance Survey („OS“) na tvorbu a prodej papírových map a jejím dodržováním. Dále musí zákazník uhradit poplatky organizaci OS a všechny příslušné licenční poplatky související s papírovými mapami. Dále musí dodržovat požadavky organizace OS na oznámení o autorských právech. (b) Udělení licence k prodeji a jiné placené distribuci map využívajících data pro oblast České republiky je podmíněno tím, že zákazník získá předchozí písemný souhlas od společnosti Kartografie a.s. (c) Udělení licence k prodeji a distribuci map využívajících data pro oblast Švýcarska je podmíněno tím, že zákazník získá předchozí písemný souhlas od úřadu Bundesamt für Landestopografie of Switzerland. (d) Zákazník nesmí používat data pro oblast Francie ke tvorbě map s měřítkem od 1 : 5 000 do 1 : 250 000. (e) Zákazník nesmí používat žádná z dat ke tvorbě, prodeji nebo distribuci map, které se zcela nebo výrazně podobají papírovým mapám evropských národních mapových agentur, mezi které mimo jiné patří úřady Landervermessungämter (Německo), Topografische Dienst (Nizozemsko), Nationaal Geografisch Instituut (Belgie), Bundesamt für Landestopografie (Švýcarsko), Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen (Rakousko) a National Land Survey (Švédsko).  
  C. Prosazování práva organizace OS. Aniž by byla omezena ustanovení v části IV(B) týkající se dat pro oblast Velké Británie, zákazník potvrzuje a souhlasí s tím, že organizace Ordnance Survey („OS“) může vůči němu podniknout přímé akce s cílem prosadit soulad s oznámením o autorských právech OS (viz část IV(D) níže) a požadavky na papírové mapy (viz část IV(B) výše) uvedenými v této smlouvě.  
  D. Oznámení třetích stran. Veškeré kopie dat a/nebo souvisejících produktů musí obsahovat odpovídající oznámení třetích stran uvedená níže. Tato oznámení je nutné používat u každé kopie v jednotlivé oblasti (nebo její části) tak, jak je popsáno níže:  
  Země   Oznámení  
  Rakousko   „© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen“  
  Chorvatsko,   Kypr,   Estonsko,   Lotyšsko,   Litva,   Moldavsko,   Polsko,   Slovinsko a/nebo Ukrajina   „© EuroGeographics“  
  Francie   „source: © IGN 2009 – BD TOPO ®“  
  Německo   „Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen“  
  Velká Británie   „Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010“  
  Řecko   „Copyright Geomatics Ltd.“  
  Maďarsko   „Copyright © 2003; Top-Map Ltd.“  
  Itálie   „La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.“  
  Norsko   „Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority“  
  Portugalsko   „Source: IgeoE – Portugal“  
  Španělsko   „Información geográfica propiedad del CNIG“  
  Švédsko   „Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.“  
  Švýcarsko   „Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.“  
  E. Distribuce v konkrétních zemích. Zákazník bere na vědomí, že společnost HERE neobdržela povolení k distribuci mapových dat v následujících zemích: Albánie, Bělorusko, Kyrgyzstán, Moldavsko a Uzbekistán. Společnost HERE může tento výčet čas od času aktualizovat. Udělení licenčních oprávnění zákazníkovi, která se týkají dat pro tyto země, na základě této licence závisí na tom, zda zákazník dodržuje všechny příslušné zákony a předpisy, mimo jiné včetně veškerých požadovaných licencí a schválení k distribuci aplikace obsahující taková data v uvedených zemích.  


 
VI. Oblast Austrálie  
  A. Oznámení třetích stran. Veškeré kopie dat a/nebo souvisejících produktů musí obsahovat odpovídající oznámení třetích stran uvedená níže. Tato oznámení je nutné používat u každé kopie v jednotlivé oblasti (nebo její části) tak, jak je popsáno níže:  
    Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).   Product incorporates data which is © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and Continental Pty Ltd.  
  B. Oznámení třetích stran pro Austrálii. Společně s předchozími zmiňovanými sděleními musí podmínky pro koncové uživatele libovolné aplikace obsahující dopravní kódy RDS-TMC pro Austrálii obsahovat následující oznámení: „Product incorporates traffic location codes which is © 20XX Telstra Corporation Limited and its licensors.“  

Informace o telematickém síťovém systému vozidla AT&T
KONCOVÝM UŽIVATELEM JSTE PRO ÚČELY TÉTO ČÁSTI VY A VAŠI DĚDICI, VYKONAVATELÉ POSLEDNÍ VŮLE, OSOBNÍ PRÁVNÍ ZÁSTUPCI A PŘÍPUSTNÍ PRÁVNÍ NÁSTUPCI. POJEM „PŘÍSLUŠNÝ POSKYTOVATEL BEZDRÁTOVÉ SLUŽBY“ ZAHRNUJE PRO ÚČELY TÉTO ČÁSTI TAKÉ JEHO POBOČKY A SMLUVNÍ DODAVATELE, JEJICH VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ŘEDITELE, ZAMĚSTNANCE, NÁSLEDNÍKY A NÁSTUPCE. KONCOVÝ UŽIVATEL NEMÁ ŽÁDNÝ SMLUVNÍ VZTAH S PŘÍSLUŠNÝM POSKYTOVATELEM BEZDRÁTOVÉ SLUŽBY A KONCOVÝ UŽIVATEL NENÍ TŘETÍ STRANOU TĚŽÍCÍ Z JAKÉKOLIV DOHODY MEZ SPOLEČNOSTÍ FORD A PŘÍSLUŠNÝM POSKYTOVATELEM. KONCOVÝ UŽIVATEL JE SROZUMĚN A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PŘÍSLUŠNÝ POSKYTOVATEL NEMÁ VŮČI KONCOVÉMU UŽIVATELI ŽÁDNÉ PRÁVNÍ, EKVITNÍ ČI JINÉ ZÁVAZKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV UDÁLOSTI, BEZ OHLEDU NA FORMU ČINNOSTI (PORUŠENÍ SMLOUVY, ZÁRUKY, OPOMENUTÍ, PŘÍČINNÁ ODPOVĚDNOST ÚMYSLNÁ ČI JINÁ), JSOU VÝLUČNÉ MOŽNOSTI KONCOVÉHO UŽIVATELE OHLEDNĚ NÁPRAVY ŽÁDOSTÍ O NÁHRADU VZNIKLÝCH V JAKÉKOLIV SOUVISLOSTI S TOUTO DOHODOU A Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY, VČETNĚ (AVŠAK NEJEN) SELHÁNÍ NEBO PŘERUŠENÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ PODLE TÉTO DOHODY, OMEZENY NA UHRAZENÍ ŠKOD VE VÝŠI NEPŘESAHUJÍCÍ ČÁSTKU, KTEROU KONCOVÝ UŽIVATEL ZAPLATIL ZA SLUŽBY V PRŮBĚHU DVOU MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH VZNESENÍ ŽÁDOSTI O NÁHRADU.
(II) KONCOVÝ UŽIVATEL SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PŘÍSLUŠNÉHO POSKYTOVATELE BEZDRÁTOVÝCH SLUŽEB I JEHO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ZAMĚSTNANCE A ZPROSTŘEDKOVATELE ODŠKODNÍ A ZBAVÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI JAKÝMKOLIV ŽÁDOSTEM O NÁHRADU, VČETNĚ (AVŠAK NEJEN) KŘIVÉHO OBVINĚNÍ, HANOBENÍ, JAKÉKOLIV VĚCNÉ ŠKODY, ZRANĚNÍ NEBO SMRTI, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT PŘÍMO ČI NEPŘÍMO VE SPOJENÍ S TOUTO DOHODOU O POUŽÍVÁNÍ, CHYBNÝM POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ KROMĚ SITUACÍ, KDY JE ŽÁDOST O NÁHRADU VÝSLEDKEM HRUBÉ NEDBALOSTI NEBO ZÁMĚRNÉHO NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ PŘÍSLUŠNÉHO POSKYTOVATELE. TOTO ODŠKODNĚNÍ BUDE V PLATNOSTI I PO UKONČENÍ PLATNOSTI TÉTO DOHODY.
(iii) KONCOVÝ UŽIVATEL NEMÁ VLASTNICKÉ PRÁVO NA ŽÁDNÉ ČÍSLO PŘIŘAZENÉ K ZAŘÍZENÍ.
(IV) KONCOVÝ UŽIVATEL JE SROZUMĚN S TÍM, ŽE SPOLEČNOST FORD A PŘÍSLUŠNÝ POSKYTOVATEL NEMOHOU ZARUČIT BEZPEČNOST BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU A NEJSOU ZODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÝ NEDOSTATEK V ZABEZPEČENÍ SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB.
SLUŽBA JE URČENA K POUŽITÍ VÝLUČNĚ KONCOVÝM UŽIVATELEM A KONCOVÝ UŽIVATEL NESMÍ SLUŽBU PŘEPRODÁVAT JINÝM STRANÁM. KONCOVÝ UŽIVATEL JE SROZUMĚN S TÍM, ŽE PŘÍSLUŠNÝ POSKYTOVATEL ŽÁDNÉMU KONCOVÉMU UŽIVATELI NEZARUČUJE NEPŘERUŠENÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČI SOUVISLÉ POKRYTÍ. PŘÍSLUŠNÝ POSKYTOVATEL NEZARUČUJE, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MŮŽE BÝT NEBO BUDE URČENA POLOHA KONCOVÉHO UŽIVATELE. PŘÍSLUŠNÝ POSKYTOVATEL NEDÁVÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU ANI NEPŘÍMOU, NA PRODEJNOST ČI VHODNOST K URČITÉMU ÚČELU, UPOTŘEBITELNOST NEBO VÝKON SOUVISEJÍCÍ S JAKOUKOLIV SLUŽBOU NEBO ZBOŽÍM A SPOLEČNOST AT&T NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ (ANI V PŘÍPADĚ VZNIKU UDÁLOSTI NA ZÁKLADĚ NEDBALOSTI) ZA ŽÁDNÉ: (A) ČINY ČI OPOMENUTÍ TŘETÍCH STRAN; (B) POCHYBENÍ, OPOMENUTÍ, PŘERUŠENÍ, CHYBY, SELHÁNÍ PŘENOSU, ZPOŽDĚNÍ NEBO VADY V POSKYTOVANÉ SLUŽBĚ ZPŮSOBENÉ PŘÍSLUŠNÝM POSKYTOVATELEM NEBO JEHO PROSTŘEDNICTVÍM; (C) VĚCNÉ ŠKODY A ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ POZASTAVENÍM NEBO UKONČENÍM ČINNOSTI PŘÍSLUŠNÝM POSKYTOVATELEM; (D) VĚCNÉ ŠKODY A ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ SELHÁNÍM NEBO ZPOŽDĚNÍM SPOJOVÁNÍM HOVORU S JAKÝMKOLIV ÚČASTNÍKEM, VČETNĚ LINKY 112 A DALŠÍCH TÍSŇOVÝCH LINEK. KONCOVÝ UŽIVATEL DO PLNÉ MÍRY PŘÍPUSTNÉ ZÁKONEM ODŠKODNÍ PŘÍSLUŠNÉHO POSKYTOVATELE A ZBAVÍ JEJ ODPOVĚDNOSTI VŮČI JAKÝMKOLIV ŽÁDOSTEM O NÁHRADU PODANÝCH JAKOUKOLIV FYZICKOU ČI PRÁVNÍ OSOBOU NA ZÁKLADĚ ŠKODY ČI JINÉ UDÁLOSTI VZNIKLÉ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM (PŘÍMO I NEPŘÍMO) V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU POSKYTOVANOU PŘÍSLUŠNÝM POSKYTOVATELEM NEBO POUŽÍVÁNÍM JAKOUKOLIV OSOBOU, A TEDY VČETNĚ ŽÁDOSTÍ O NÁHRADU VZNESENÝCH ZCELA ČI ČÁSTEČNĚ NA ZÁKLADĚ TVRZENÍ O NEDBALOSTI PŘÍSLUŠNÉHO POSKYTOVATELE.
VII. Oblast Číny
Pouze k osobnímu použití
Souhlasíte s tím, že tato data společně se softwarem [vložte název klientské aplikace] budete používat výhradně k osobním nekomerčním účelům, k nimž jste obdrželi licenci, a nikoli k poskytování dalších služeb, souběžnému sdílení nebo jiným podobným účelům. Stejně tak s ohledem na omezení uvedená v následujících odstavcích smíte tato data kopírovat pouze pro osobní potřebu, abyste je mohli (i) prohlížet (ii) nebo uchovávat, a to za předpokladu, že tato data nijak neupravíte, ani z nich neodstraníte žádná uvedená oznámení o autorských právech. Zavazujete se, že nebudete jinak reprodukovat, kopírovat, upravovat, dekompilovat, rozkládat ani zpětně analyzovat žádnou část těchto dat a nebudete je přenášet ani distribuovat v jakékoli formě a za jakýmkoli účelem mimo rozsah povolený platnými zákony.
Omezení
Mimo situace, kdy jste od společnosti NAV2 obdrželi zvláštní licenci, a aniž by tím byla omezena platnost předcházejícího odstavce, nesmíte používat tato data (a) s produkty, systémy nebo aplikacemi nainstalovanými či jinak připojenými nebo komunikujícími s vozidly schopnými využívat navigaci, určení polohy, expedici, vedení trasy v reálném čase, správu vozového parku nebo podobné aplikace; nebo (b) při komunikaci s libovolnými zařízeními pro určování polohy nebo libovolnými mobilními nebo bezdrátovými elektronickými zařízeními či počítači, mimo jiné s mobilními telefony, palmtopy a kapesními počítači, pagery a přístroji PDA. Souhlasíte s tím, že pokud tyto podmínky nesplníte, přestanete tato data používat.
Omezená záruka
Společnost NAV2 se zaručuje, že (a) data bude možné bez závažnějších problémů používat v souladu s doprovodnými písemnými materiály po dobu devadesáti (90) dnů od data jejich přijetí a (b) služby podpory, které společnost NAV2 poskytuje, se budou v zásadě shodovat s příslušnými písemnými materiály od této společnosti. Pracovníci podpory společnosti NAV2 vyvinou z komerčního hlediska přiměřené úsilí k vyřešení případných problémů.
Nápravné prostředky pro zákazníky
Celá odpovědnost společnosti NAV2 a jejích dodavatelů a váš výhradní nápravný prostředek spočívá dle vlastního uvážení společnosti NAV2 ve (a) vrácení zaplacené částky, nebo (b) opravě či náhradě dat, která nejsou v souladu s omezenou zárukou společnosti NAV2 a která byla této společnosti vrácena společně s kopií dokladu o koupi. Tato omezená záruka je neplatná, pokud k selhání dat došlo v důsledku nehody, zneužití nebo nesprávného použití. Záruka na veškerá náhradní data platí po zbývající dobu záručního období nebo po dobu třiceti (30) dnů, a to podle toho, která z těchto dob je delší. Žádná z těchto nápravných opatření nebo služeb podpory k produktům nabízeným společností NAV2 nejsou k dispozici, pokud nedoložíte doklad o koupi u oprávněného mezinárodního dodavatele.
Bez jiné záruky:
SPOLEČNOST NAV2 A JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE (VČETNĚ JEJICH VLASTNÍKŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEUZNÁVAJÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY KVALITY, VÝKONNOSTI, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁVA, A TO S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE A V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. Některé místní předpisy nemusí povolovat určité výjimky ze záruky, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.
Omezení odpovědnosti:
SPOLEČNOST NAV2 A JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE (VČETNĚ JEJICH VLASTNÍKŮ LICENCE A DODAVATELŮ) NEBUDOU V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY ODPOVĚDNÍ ZA NÁROKY, POŽADAVKY ČI PRÁVNÍ KROKY BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY NÁROKU, POŽADAVKU NEBO PRÁVNÍHO KROKU UVÁDĚJÍCÍHO ÚDAJNOU ZTRÁTU, ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY, AŤ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, KTERÉ MOHOU BÝT DŮSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ NEBO VLASTNĚNÍ TĚCHTO DAT; NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU, TRŽBY, ZAKÁZEK NEBO ÚSPOR ČI JAKÉKOLI JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO DAT, ZÁVADY V TĚCHTO DATECH NEBO Z PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK, AŤ PŘI JEDNÁNÍ V RÁMCI SMLOUVY ČI NA ZÁKLADĚ PŘEČINU NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST NAV2 NEBO JEJÍ VLASTNÍCI LICENCE BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI NAV2 NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NESMÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ PŘEKROČIT VÝŠI CENY ZAPLACENÉ ZA PRODUKT. Některé místní předpisy nemusí povolovat určité výjimky z odpovědnosti, takže pro vás rozsah výše uvedených výjimek nemusí být platný.
Kontrola vývozu
Souhlasíte s tím, že žádnou část vám poskytnutých dat nebo jejich přímý produkt nebudete vyvážet bez souladu se všemi licencemi a povoleními vyžadovanými na základě platných exportních zákonů, pravidel a předpisů.
Ochrana duševního vlastnictví
Data jsou majetkem společnosti NAV2 nebo jejích dodavatelů a jsou chráněna příslušnými autorskými právy a jinými zákony a úmluvami o duševním vlastnictví. Data jsou poskytována výhradně na základě licence na použití, nikoli k prodeji.
Úplná smlouva
Tyto podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi společností NAV2 (a jejími vlastníky licence, včetně jejich vlastníků licence a dodavatelů) a vámi týkající se jejího uvedeného předmětu a jako celek nahrazují všechny písemné či ústní dohody již dříve mezi námi uzavřené vzhledem k takovému předmětu.
Rozhodné právo.
Výše uvedené podmínky se řídí zákony Čínské lidové republiky, aniž by byla uplatňována (i) ustanovení o střetu právních norem nebo (ii) Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, která je výslovně vyloučena. Jakékoli spory v souvislosti s poskytovanými daty je nutné řešit u arbitrážní komise Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission.
Gracenote® Copyright
CD a data související s hudbou od společnosti Gracenote, Inc., copyright©
2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2007 Gracenote. Na tento produkt a službu se vztahuje jeden nebo více patentů registrovaných v USA: Patenty 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773; 6,161,132; 6,230,192; 6,230,207; 6.240,459; 6,330,593 a další patenty vydané nebo v jednání. Některé služby dodané na základě licence od společnosti Open Globe, Inc. pro patent registrovaný v Patent 6,304,523.
Gracenote a CDDB jsou registrované ochranné známky společnosti Gracenote. Logo a typ loga Gracenote a logo „Powered by Gracenote™“ jsou ochranné známky společnosti Gracenote.
Licenční smlouva s koncovým uživatelem Gracenote (EULA)
Toto zařízení může obsahovat software společnosti Gracenote, Inc., se sídlem na adrese 2000 Powell Street v Emeryvillu v Kalifornii 94608 („Gracenote“).
Software společnosti Gracenote (software Gracenote) zařízení umožňuje provádět identifikaci disku nebo hudebních souborů a získávat z online serverů („servery Gracenote“) informace o skladbách, včetně jejich názvů, jmen interpretů, stop, titulů („data Gracenote“) a provádět další funkce. Data Gracenote můžete používat pouze prostřednictvím funkcí tohoto zařízení určených pro koncové uživatele. Toto zařízení může obsahovat data patřící poskytovatelům společnosti Gracenote. Pokud tomu tak je, všechna omezení stanovená s ohledem na data společnosti Gracenote se budou vztahovat také k tomuto obsahu a poskytovatelé tohoto obsahu mohou využívat všechny zde přiznané výhody a ochrany vyhrazené pro společnost Gracenote. Souhlasíte s tím, že budete používat obsah Gracenote („obsah Gracenote“) a data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote pouze pro osobní potřebu a nekomerční účely. Software Gracenote ani data Gracenote nesmíte postoupit, zkopírovat, přenést ani odeslat (vyjma identifikace pomocí tagu obsažené v hudebním souboru) žádné třetí straně. SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT ANI VYUŽÍVAT OBSAH GRACENOTE, DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE ANI SERVERY GRACENOTE JINAK, NEŽ JE VÝSLOVNĚ POVOLENO V TÉTO SMLOUVĚ.
Souhlasíte s tím, že vaše nevýhradní licence k používání obsahu Gracenote, dat Gracenote, softwaru Gracenote a serverů Gracenote bude ukončena, pokud tato omezení porušíte. Bude-li vaše licence ukončena, souhlasíte s tím, že přestanete jakýmkoli způsobem používat obsah Gracenote, data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote.
Všechna práva k datům Gracenote, softwaru Gracenote, serverům Gracenote a obsahu Gracenote včetně všech vlastnických práv jsou vyhrazena společnosti Gracenote. Za žádných okolností není společnost Gracenote povinna vyplácet vám jakoukoli částku za vámi poskytnuté informace včetně materiálů a hudebních souborů chráněných autorskými právy. Souhlasíte s tím, že společnost Gracenote může svá práva vyplývající z této smlouvy proti vám uplatnit, jednotlivě nebo jako celek, přímo vlastním jménem jednotlivých společností.
Služba Gracenote používá jedinečný identifikátor ke sledování dotazů pro statistické účely. Náhodně přiřazený číselný identifikátor je určen k tomu, aby služba Gracenote mohla počítat dotazy, aniž by zjišťovala vaši totožnost. Více informací o službě Gracenote najdete na webových stránkách www.gracenote.com v části Gracenote Privacy Policy (Zásady zachování soukromí společnosti Gracenote).
SOFTWARE GRACENOTE A VŠECHNY POLOŽKY DAT GRACENOTE JSOU VÁM LICENCOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI UJIŠTĚNÍ, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNOSTI DAT GRACENOTE ZÍSKANÝCH ZE SERVERŮ GRACENOTE NEBO OBSAHU GRACENOTE. SPOLEČNOST GRACENOTE SI VYHRAZUJE PRÁVO KOLEKTIVNĚ NEBO SAMOSTATNĚ ODSTRAŇOVAT DATA NEBO OBSAH ZE SERVERŮ GRACENOTE A MĚNIT KATEGORIE DAT, KDYKOLI TO UZNÁ ZA VHODNÉ. NENÍ POSKYTOVÁNA ŽÁDNÁ ZÁRUKA NA TO, ŽE OBSAH GRACENOTE NEBO SOFTWARE GRACENOTE A SERVERY GRACENOTE BUDOU PRACOVAT BEZ CHYB, ANI NA TO, ŽE PROVOZ SOFTWARU GRACENOTE A SERVERŮ GRACENOTE BUDE NEPŘETRŽITÝ. SPOLEČNOST GRACENOTE VÁM NENÍ POVINNA POSKYTOVAT NOVÉ, VYLEPŠENÉ NEBO DODATEČNÉ DATOVÉ TYPY, KTERÉ MOŽNÁ BUDE V BUDOUCNU POSKYTOVAT, A MŮŽE KDYKOLI UKONČIT POSKYTOVÁNÍ SVÝCH ONLINE SLUŽEB. SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁVA. SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NA VÝSLEDKY, KTERÉ ZÍSKÁTE POUŽITÍM SOFTWARU GRACENOTE NEBO KTERÉHOKOLI SERVERU GRACENOTE. SPOLEČNOST GRACENOTE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY ANI ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKU ČI VÝNOSU. © Gracenote 2007.
Prohlášení o vysokých frekvencích
FCC ID: ACJ-SYNCG3-L
IC: 216B-SYNCG3-L
Toto zařízení odpovídá části 15 předpisů FCC a normě RSS-210 Industry Canada. Fungování závisí na dvou následujících podmínkách:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
(2) a toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí fungování.
POZOR   POZOR:  Změny nebo úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení. Označení „IC:“ před číslem certifikátu rádiového zařízení značí, že byly splněny technické specifikace normy Industry Canada.

Anténa používaná u tohoto vysílače nesmí být umístěna společně s jinou anténou ani s ní nebo jiným vysílačem nesmí být provozována.
Oblast Tchaj-wanu
Podle „Technických specifikací pro nízkoenergetické radiofrekvenční vybavení“ zformulovaných Národními komunikacemi a Komunikačním výborem exekutivního Yuanu: 3.8.2. U schválených a certifikovaných modelů motorů se zářením o nízkém výkonu nesmí společnosti ani uživatelé bez předchozího schválení měnit frekvenci, zvyšovat výkon ani měnit charakteristiku a funkci oproti původnímu návrhu.
Použití nízkoenergetického radiofrekvenčního vybavení nesmí na žádné úrovni narušovat letovou bezpečnost a zasahovat do legální komunikace: když systém rozpozná narušení, okamžitě jej přestaňte používat, dokud narušení nezmizí.
Výše zmíněná legální komunikace znamená bezdrátovou komunikaci v souladu s ustanoveními zákona o správě telekomunikací. Nízkoenergetické radiofrekvenční vybavení musí být schopné vydržet rušení legální komunikace nebo průmyslového, vědeckého a zdravotnického vybavení vyzařujícího radiaci.
PODMÍNKY DOPRAVNÍHO KANÁLU SUNA
Pro aktivaci, používání nebo získání přístupu k dopravnímu kanálu SUNA, SUNA Predictive nebo jinému obsahu nebo materiálu poskytovanému společností Intelematics (dále souhrnně jen výrobky nebo služby společnosti SUNA) musíte souhlasit s určitými podmínkami. Následuje krátký souhrn podmínek, které se na vás vztahují. Chcete-li zobrazit úplné podmínky vztahující se na vaše používání výrobků nebo služeb společnosti SUNA, podívejte se na:

Webové stránky  
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/  

1. Souhlas
Pokud budete používat výrobky nebo služby společnosti SUNA, bude se mít za to, že jste přijali a souhlasíte, že budete vázáni podmínkami, které jsou v plném rozsahu popsány na:

Webové stránky  
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/  

2. Duševní vlastnictví
Výrobky nebo služby společnosti SUNA jsou pro vaše osobní použití. Nesmíte nahrávat ani dále přenášet obsah ani tento obsah používat ve spojení s ostatními informacemi o dopravě nebo navigační službou nebo zařízením, které nejsou schváleny společností Intelematics. V souvislosti s údaji používanými k poskytování výrobků nebo služeb společnosti SUNA nezískáváte práva na vlastnictví jakýchkoli práv na duševní vlastnictví (včetně autorských práv).
3. Správné používání
Účelem výrobků nebo služeb společnosti SUNA je sloužit jako pomůcka k osobnímu motoristickému a cestovnímu plánování, nikoli poskytovat za všech okolností komplexní nebo přesné informace. Občas můžete v důsledku používání výrobků nebo služeb společnosti SUNA zaznamenat další zdržení. Berete na vědomí, že tyto výrobky nebo služby nejsou zamýšleny nebo nejsou vhodné k používání tam, kde mohou mít čas příjezdu nebo směrové pokyny k jízdě vliv na bezpečnost veřejnosti nebo vás samotných.
4. Používání výrobků a služeb společnosti SUNA během řízení
Vy a ostatní oprávnění řidiči vozidla, ve kterém jsou k dispozici nebo jsou nainstalované a aktivní výrobky nebo služby společnosti SUNA, zůstáváte po celou dobu odpovědní za dodržování všech příslušných zákonů a předpisů pro bezpečnou jízdu. Zejména souhlasíte s tím, že budete výrobky nebo služby společnosti SUNA aktivně obsluhovat pouze tehdy, když bude vozidlo úplně zastaveno a tato činnost bude bezpečná.
5. Nepřetržitá služba a příjem dopravního kanálu SUNA
Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom dopravní kanál SUNA zajistili 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Dopravní kanál SUNA může být příležitostně z technických důvodů nebo z důvodu plánované údržby nedostupný. Údržbu se budeme snažit provádět v době, kdy nejsou velké zácpy. Vyhrazujeme si právo výrobky a služby společnosti SUNA kdykoli stáhnout.
Nemůžeme také zajistit nepřerušovaný příjem signálu RDS-TMC dopravního kanálu SUNA ve všech konkrétních lokalitách.
6. Omezení zodpovědnosti
Společnost Intelematics (ani její dodavatelé nebo výrobce zařízení („dodavatelé“)) nejsou vůči vám ani jakékoli třetí osobě odpovědní za přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo jiné škody vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat výrobky nebo služby společnosti SUNA, a to ani v případě, že společnost Intelematics nebo dodavatel byli na možnost těchto škod upozorněni. Berete také na vědomí, že společnost Intelematics ani dodavatel nezaručují ani neposkytují jakékoli garance týkající se dostupnosti, přesnosti nebo úplnosti výrobků nebo služeb SUNA, a v rozsahu, v jakém to povoluje zákon, společnost Intelematics i jednotliví dodavatelé vylučují jakékoli záruky, které by mohly být v souvislosti s výrobky nebo službami společnosti SUNA jinak předpokládány státní nebo federální legislativou.
7. Prosím, vezměte na vědomí:
Tato příručka byla vypracována velmi pečlivě. Neustálý vývoj výrobků může znamenat, že některé informace nebudou zcela aktuální. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.