POZOR   POZOR:  Nepřipojujte bezdrátová zásuvná zařízení ke konektoru diagnostiky. Neoprávněné třetí strany by mohly získat přístup k datům vozidla a ohrozit funkčnost systémů souvisejících s bezpečností. Připojování zařízení ke konektoru diagnostiky umožněte pouze opravnám, které se řídí námi vydanými pokyny týkajícími se servisních postupů a oprav.

Respektujeme a chráníme vaše soukromí. Informace obsažené v této publikaci byly správné v době, kdy byly odevzdány do tisku, avšak z důvodu rychlého vývoje technologií doporučujeme sledovat nejnovější informace na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
Vaše vozidlo je vybaveno elektronickými řídicími jednotkami, ve kterých se mohou dočasně či trvale ukládat data. Mezi tato data patří informace o stavu vozidla, požadavcích na údržbu, událostech a poruchách. V této kapitole jsou popsány typy dat, která mohou být ukládána. Některá ze zaznamenaných dat jsou uložena v protokolech událostí a v protokolech chyb.
Poznámka:   Protokoly chyb jsou po provedení servisu nebo opravy vymazány.
Poznámka:   V situacích, kdy to budou vyžadovat zákonné předpisy, vládní organizace nebo jiné společnosti jednající z pověření zákona, můžeme informace poskytnout dále. Dané informace mohou být těmito organizacemi využity při soudních řízeních.
Zaznamenávána jsou například tato data:
 • provozní stavy systémových součástí, například hladina paliva, tlak v pneumatikách nebo úroveň nabití akumulátoru,
 • stav vozidla a jeho součástí, například rychlost otáčení kol, intenzita zpomalování, příčné zrychlení nebo stav bezpečnostních pásů,
 • události nebo chyby základních systémů, například světlometů nebo brzd,
 • reakce systémů na jízdní situace, například odpálení airbagu nebo zásah stabilizačního systému,
 • údaje o prostředí, např. teplota.
Pokud budou některá data použita v kombinaci s jinými informacemi, jako je například hlášení o nehodě, poškození vozidla nebo výpovědi očitých svědků, lze je spojit s konkrétní osobou.
Servisní data
Naši prodejci shromažďují servisní data prostřednictvím konektoru diagnostiky nacházejícím se ve vozidle. Servisní data, jako například protokoly chyb, využívají k opravě vozidla. Tato data mohou v případě potřeby sdílet s našimi techniky, kteří jim pomáhají s diagnostikou. Kromě využití informací k diagnostice a opravě používáme a sdílíme servisní data (v případě potřeby a pouze v rozsahu odpovídajícím zákonu) s našimi poskytovateli služeb, jako jsou například dodavatelé dílů, za účelem zlepšování produktů nebo (v souladu se zákonem) sdílíme také ostatní informace, které o vás máme, jako jsou například kontaktní údaje, abychom vám mohli nabídnout produkty a služby, o něž byste mohli mít na základě svých preferencí zájem. Naši poskytovatelé služeb mají zákonnou povinnost chránit vaše data a uchovávat je v souladu se zásadami uchovávání dat.
Poznámka:   Prostřednictvím konektoru diagnostiky mohou servisní data shromažďovat také nezávislé servisy.
Data o událostech
Toto vozidlo je vybaveno zapisovačem dat událostí. Hlavním účelem zapisovače dat událostí je zaznamenávat data při určitých typech nárazů nebo v podobných situacích, jako je například odpálení airbagu nebo náraz do překážky na vozovce. Zapsaná data pomáhají s odhalením toho, jakou činnost provedly systémy vozidla. Zapisovač dat událostí zaznamenává data související s dynamikou vozidla a bezpečnostními systémy, která pocházejí z krátkého časového období (běžně 30 sekund i méně).
Zapisovač dat událostí použitý u tohoto vozidla zaznamenává například tato data:
 • způsob činnosti různých systémů ve vozidle,
 • skutečnost, zda byly zapnuty bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce,
 • jak moc (pokud vůbec) řidič sešlápl plynový nebo brzdový pedál,
 • jakou rychlostí vozidlo jelo,
 • jak byl natočen volant.
Tato data mohou pomoci s pochopením okolností, za jakých došlo k nehodě a ke zranění.
Poznámka:   Zapisovač dat událostí zaznamená data pouze v případě intenzivnějších srážek. Za běžných okolností nejsou data událostí zaznamenávána. Zaznamenávány rovněž nejsou osobní údaje a informace (např. jméno, věk, pohlaví nebo místo nehody). Soudní orgány však mohou data zaznamenaná zapisovačem událostí spojit s osobními údaji získanými při vyšetřování nehody.
K přečtení dat zaznamenaných zapisovačem událostí dat je potřeba speciální vybavení a přístup k vozidlu nebo k zapisovači dat událostí. Kromě výrobce vozidla může data přečíst kdokoliv, kdo bude disponovat speciálním vybavením a zároveň bude mít přístup k vozidlu nebo zapisovači dat událostí.
Data o komfortních a zábavních systémech
Vaše vozidlo je vybaveno elektronickými řídicími jednotkami, ve kterých se mohou ukládat data na základě vašeho individuálního nastavení. Data jsou ukládána ve vozidle nebo v zařízeních, která k němu připojíte, jako je například jednotka USB nebo digitální přehrávač hudby. Některá z těchto dat můžete odstranit a také můžete rozhodnout, zda je budete sdílet prostřednictvím zaregistrovaných služeb. Viz  Settings . 
Data o komfortních systémech
Zaznamenávána jsou například tato data:
 • informace o poloze sedadla a volantu,
 • nastavení klimatizace,
 • předvolby autorádia.
Data zábavních systémů
Zaznamenávána jsou například tato data:
 • hudba, videa nebo přebaly alb,
 • kontakty a příslušné záznamy v adresáři,
 • cíle zadané v navigačním systému.
Služby poskytované námi
Pokud využíváte naše služby, shromažďujeme a používáme data, jako jsou například informace o účtu, poloha vozidla nebo jízdní styl, na základě nichž můžete být identifikováni. Tato data přenášíme prostřednictvím vyhrazeného zabezpečeného připojení. Data shromažďujeme s vaším vědomím a v souladu se zákonem a používáme je pouze za účelem poskytnutí služeb, které jste si objednali. Další informace naleznete v podmínkách zaregistrovaných služeb.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
Služby poskytované třetími stranami
U každé služby, kterou si chcete zaregistrovat, doporučujeme pročíst si podmínky používání a informace o ochraně osobních údajů. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami.
Vozidla vybavená modemem
V modemu se nachází karta SIM. Modem pravidelně zasílá zprávy potřebné k tomu, aby zůstal připojený k mobilní síti. Tyto zprávy mohou obsahovat informace, pomocí nichž lze identifikovat vaše vozidlo, informace o kartě SIM a elektronické sériové číslo modemu. Provozovatel mobilní sítě může mít přístup k dalším informacím, jako je například identifikace vysílače mobilní sítě.
Poznámka:   Modem bude tyto informace odesílat, dokud nedeaktivujete všechny služby přinášející nějaký užitek. V případě zájmu o více informací o možnosti deaktivace všech služeb s přidanou hodnotou vyhledejte část Ask Ford na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford nebo se obraťte na Centrum řízení vztahů se zákazníky, a to prostřednictvím e-mailu v aplikaci FordPass nebo e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
Poznámka:   Služba může být z četných důvodů (například topografické či jiné vlivy prostředí, případně objem datového balíčku) nedostupná nebo může fungovat přerušovaně.
Vozidla se systémem SYNC
Data mobilních zařízení
Pokud k vozidlu připojíte mobilní zařízení, můžete na dotykové obrazovce zobrazit data pocházející ze zařízení (například hudba nebo přebaly alb). Data o vozidle můžete prostřednictvím systému sdílet s mobilními aplikacemi nainstalovanými v zařízení.   Viz   Aplikace
Funkce mobilních aplikací ovládané vaším připojeným zařízením odesílají data do našeho sídla v USA. Data jsou šifrována a zahrnují identifikační číslo vašeho vozidla (VIN), sériové číslo jednotky SYNC, stav počítadla ujetých kilometrů, povolené aplikace, statistiky o využití systému a informace určené k ladění. Data shromažďujeme pouze po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí služeb, řešení potíží a zlepšování produktů a také k tomu, abychom vám mohli v souladu se zákonem nabídnout produkty a služby, které by vás na základě vašich preferencí mohly zajímat.
Pokud k systému připojíte mobilní telefon, vytvoří systém profil, který je svázán s daným mobilním telefonem. Profil mobilního telefonu slouží k poskytnutí dalších mobilních služeb a k zajištění efektivní činnosti. Profil obsahuje například údaje z vašeho telefonního seznamu, textové zprávy (přečtené i nepřečtené) nebo historii hovorů (včetně historie hovorů z doby, kdy mobilní telefon nebyl připojen k systému).
Po připojení přehrávače médií si systém vytvoří a uloží rejstřík podporovaných skladeb uložených v hudebním zařízení. Systém si rovněž udržuje krátký záznam činnosti obsahující údaje o posledních 10 minutách využívání systému.
Profil mobilního telefonu, rejstřík multimediálních zařízení a diagnostický protokol zůstávají ve vozidle uloženy do doby, než je odstraníte. Obecně však platí, že jsou přístupné pouze z vozidla a pouze po připojení daného mobilního telefonu nebo multimediálního zařízení. Pokud již nemáte v úmyslu využívat systém nebo vozidlo, doporučujeme obnovit tovární nastavení. Při tomto úkonu dojde ke smazání všech uložených informací. Viz  Settings . 
K datům uloženým v systému nelze přistoupit bez speciálního vybavení a bez přístupu k jednotce vozidla.
Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
Vozidla se systémem tísňového volání
Je-li funkce systému tísňového volání zapnutá, může záchranným složkám předat informaci o tom, že došlo k havárii vozidla, při níž byl aktivován airbag nebo uzávěrka palivového čerpadla. Některé verze či aktualizace systému tísňového volání mohou dále elektronicky či slovně předat operátorovi záchranného systému informace o poloze vozidla a další údaje o vozidle či jeho havárii, které by záchranné složky mohly potřebovat k adekvátnímu zásahu. Pokud si nepřejte tyto informace předávat, systém tísňového volání neaktivujte.
Poznámka:   Systém eCall nelze deaktivovat.