POZOR   POZOR:  Brzdový a plynový pedál nesešlapujte současně. Sešlápnutí obou pedálů současně na dobu delší než několik sekund bude mít za následek snížení výkonu motoru. Za takových okolností se nemusí podařit udržet požadovanou rychlost, což může vést k vážnému zranění.
POZOR   POZOR:  Je-li vozidlo v klidu, při řazení rychlostních stupňů držte brzdový pedál ve zcela sešlápnuté poloze. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění nebo usmrcení osob, případně vznik škod na majetku.
POZOR   POZOR:  Před opuštěním vozidla zatáhněte parkovací brzdu, přeřaďte do parkovací polohy (P), vypněte zapalování a vytáhněte klíč. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Polohy řadicí páky
Aktuální poloha se zobrazuje na přístrojovém panelu.
Parkování (P)
V poloze parkování (P) není síla přenášena na poháněná kola a převodovka je zablokována. S převodovkou v této poloze lze spustit motor.
Volicí páku přesouvejte do polohy parkování (P) pouze tehdy, když vozidlo stojí.
Zpátečka (R)
Volicí páku přesouvejte do polohy zpátečky (R) pouze tehdy, když vozidlo stojí a motor je spuštěn na volnoběh.
Neutrál (N)
POZOR   POZOR:  Vozidlo se může při zařazeném neutrálu (N) samovolně rozjet. Když opouštíte vozidlo, vždy zatáhněte parkovací brzdu.

V poloze neutrálu (N) není výkon přenášen na poháněná kola, ale převodovka není zablokována. S převodovkou v této poloze lze spustit motor.
Jízda vpřed (D)
Jízda vpřed (D) je běžná poloha určená k jízdě.
Manuální řazení (M)
V poloze ručního řazení (M) můžete přeřazovat na vyšší a nižší rychlostní stupně pomocí tlačítek na volicí páce.
SelectShift™
Informace o funkci SelectShift™
Tuto funkci použijte k řazení na vyšší a nižší rychlostní stupně pomocí tlačítek na volicí páce.
Používání funkce SelectShift™
Pro zapnutí funkce přepněte na ruční (M) režim.
  • Stisknutím tlačítka + zařadíte vyšší rychlostní stupeň.
  • Stisknutím tlačítka - zařadíte nižší rychlostní stupeň.
Pro vypnutí funkce zařaďte jiný převodový stupeň.
Blokování řazení
Informace o blokování řazení
Funkce blokování řazení zabraňuje přesunutí volicí páky z polohy parkování (P), pokud je zapnuto zapalování a není sešlápnut brzdový pedál.
Přesunutí volicí páky z polohy parkování (P)
POZOR   POZOR:  Než se s vozidlem rozjedete, ověřte, že fungují brzdová světla.
POZOR   POZOR:  Pokud je parkovací brzda zcela uvolněná, ale varovná kontrolka brzdového systému stále svítí, nemusí brzdy fungovat správně. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.

Pokud nelze spustit motor, použijte k přesunutí volicí páky z polohy parkování (P) páčku blokování řazení.
V případě elektrické poruchy je možné, že došlo ke spálení pojistky nebo že brzdová světla nefungují správně.
Pokud je vybitý akumulátor, spusťte motor s využitím pomocného zdroje.
POZOR   POZOR:  Při této akci je však třeba přesunout řadicí páku převodovky z parkovací polohy (P), což znamená, že se vozidlo může rozjet. Abyste tomuto samovolnému pohybu zabránili, vždy před provedením daného postupu zcela zatáhněte parkovací brzdu. V případě potřeby podložte kola klínem.

Image Shown Without Description
  1. K demontáži panelu použijte šroubovák s plochým ostřím.
Image Shown Without Description
  1. Vyhledejte páčku zámku brzdy řazení.
Image Shown Without Description
  1. Zatlačte páčku blokování řazení směrem k zadní části vozidla a podržte ji v této poloze.
  1. Volicí páku přesuňte z polohy parkování (P) do polohy neutrálu (N).
  1. Namontujte panel.
  1. Sešlápněte brzdový pedál, spusťte motor a uvolněte brzdový pedál.
Zvukové upozornění na skutečnost, že se volicí páka nenachází v poloze parkování (P)
Zazní, pokud otevřete dveře řidiče a volicí páka se nebude nacházet v poloze parkování (P).
Informační zprávy automatické převodovky

Zpráva   Součást  
Porucha převodovky Je nutný neokladný servis
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Převodovka Servis je nutný
Přehřátá převodovka Bezpečně zastavte
Došlo k přehřátí převodovky. Je nutné ji nechat vychladnout.Jakmile to bude bezpečné, zastavte vozidlo, nevypínejte motor a nechejte převodovku vychladnout.Vyčkejte, dokud zpráva nezmizí.  
Převodovka se přehřívá Bezpečně zastavte
Převodovka přehřátá Sešlápněte brzdu
Převodovka Omezená funkce Viz návod
Převodovka má omezenou funkčnost.Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Převodovka se zahřívá Prosím čekejte
Zobrazí se v případě, že za nízkých venkovních teplot trvá zařazení rychlostního stupně několik sekund.   Zcela sešlápnete brzdový pedál a počkejte, dokud zpráva nezmizí.  
Řazení není v parkovací poloze
Zobrazuje se jako připomenutí nutnosti přesunutí volicí páky do polohy pro parkování (P).